Mobiele menu

Samenwerken voor een effectieve aanpak van met conflict beladen echtscheidingen ("vechtscheidingen") in Midden-Brabant in samenwerking met het High Conflict Forum uit Toronto, Canada en de Veilige Haven

Projectomschrijving

Het High Conflict Forum (HCF), Toronto, zal een 3-daagse training geven aan alle ketenpartners (o.a. advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, familierechters, vrouwenopvang) in de regio Midden-Brabant die met vechtscheidingsgezinnen werken waarin essentiële kennis wordt overgedragen uit de HCF Best Practice Guide, zodat eenheid van denken en werken met deze gezinnen ontstaat. De rol van huiselijk geweld bij vechtscheidingen krijgt ruim aandacht. Na de training zal in 40 gezinnen de assessment methode uit de Best Practice Guide worden gebruikt. De 40 gezinnen die in de assessment deelnemen, worden vergeleken met 40 gezinnen die op de standaardwijze (zonder systematische assessment) worden doorverwezen. De uitkomstmaten waarop de twee groepen 9 maanden later vergeleken worden zijn: (1) aantal uren hulp per gezin; (2) mate van succes van de geboden hulp in termen van: werkzaamheid ouderschapsplan, communicatie tussen ouders, tevredenheid van de ouders en de kinderen met de geboden hulp.

Verslagen


Eindverslag

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat er bij 50-80% van de conflictscheidingen een voorgeschiedenis is van partnergeweld. Het onderkennen van partnergeweld is essentieel omdat mediation (bemiddeling) dan gevaarlijk kan zijn. In dit project zijn medewerkers van Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Kompaan en De Bocht in Midden-Brabant opgeleid het type partnergeweld te herkennen met de MASIC-interviewmethode zodat hulp op maat geboden kan worden. De MASIC is zinvol volgens medewerkers én ouders. In de regio is een High Conflict Forum (HCF) gestart waarin vastgelopen conflictscheidingen met alle ketenpartners (sociale en juridische professionals) diepgaand en met gebruik van wetenschappelijke kennis, geanalyseerd worden. Dit heeft al geleid tot doorbraken en de ontwikkeling van nieuwe interventies, zoals het Zorgprogramma Complexe Scheidingen. Het HCF wordt gecontinueerd evenals de samenwerking tussen de ketenpartners en de sectie Forensic Psychology van Maastricht University om onderzoek en kwaliteitsverbetering in de aanpak van conflictscheidingen te borgen.

Conflictscheidingen
Conflictscheidingen (vroeger vechtscheidingen) veroorzaken schade bij volwassenen maar het raakt vooral kinderen omdat die vaak buiten spel staan. In Midden Brabant voeren gemeente Tilburg, Kompaan en de Bocht (KdeB), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), stichting Veilige Haven en lokale ketenpartners een project rond conflictscheidingen uit.

Doel is professionals in de lokale ondersteuningsstructuur, jeugdzorg, kinderbescherming en rechtelijke macht uit te rusten om deze gezinnen effectiever te helpen door het tijdig signaleren van de onderliggende problematiek bij conflictscheidingen, zoals geweld met onderkenning van verschillende geweldstypologieën tussen partners. Medewerkers van de RvdK, Veilig Thuis en KdeB worden opgeleid in een gestructureerd interview (MASIC) om deze problematiek systematisch in kaart te brengen. In Midden Brabant wordt een High Conflict Forum (HCF) opgericht naar het voorbeeld van het HCF in Toronto. Howard Hurwitz van het HCF trainde februari jl. bovengenoemde professionals 3 dagen in de problematiek van conflictscheidingen.

Samenvatting van de aanvraag

De kennis over vechtscheidingsproblematiek bij professionals in de jeugdzorg, kinderbescherming en bij de rechterlijke macht schiet soms tekort om deze gezinnen effectief te helpen. Een van de redenen daarvoor is dat bij vechtscheidingen verschillende soorten problemen kunnen spelen: partnergeweld, kindermishandeling, verstoting van een ouder door een kind en combinaties van deze. In dit project werken gemeente Tilburg, Kompaan en de Bocht, Veilig Thuis Midden Brabant, het High Conflict Forum (HCF) uit Toronto, Canada, Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv) en de Veilige Haven met partners in Midden-Brabant: Instituut voor Maatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg Tilburg, Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Idris/Amarant, Contour/de Twern en MEE regio Tilburg, GGz Breburg en Herlaarhof, Raad voor de Kinderbescherming, Rechtbanken in Den Bosch en Breda, politie, familierechtadvocatuur en sociale wijkteams) samen om professionals uit de zorg, justitie, maatschappelijk werk en sociale wijkteams in Midden-Brabant op te leiden in de methodiek van de door het High Conflict Forum ontwikkelde Best Practice Guide: hoe in gezinnen de onderliggende problematiek inzichtelijk wordt en hoe scheidingsituaties ingedeeld kunnen worden in laag, matig en hoog risico op een negatieve ontwikkeling van het kind. Doelen van de opleiding zijn: herkennen van geweldstypologieën tussen partners, communicatieproblemen tussen ouders en hun communicatie met de kinderen onderkennen en onderscheid leren maken tussen verstoting en gerechtvaardigde afwijzing (alienation and realistic estrangement). Zo ontstaat onder bij “vechtscheidingen” betrokken professionals eenheid van taal en denken, een noodzakelijke voorwaarde voor goede communicatie en voor een effectief hulpaanbod. Dit project brengt in Midden-Brabant mogelijk witte vlekken in het hulpaanbod voor deze gezinnen aan het licht. Doel van dit project is professionals in staat te stellen om: 1) de complexe dynamiek in deze vechtscheidingsgezinnen beter te begrijpen; 2) hun kennis en vaardigheden te versterken om verschillende ouder-kind problemen, incl. problemen in de kind-ouder communicatie en de ernst daarvan, vast te kunnen stellen; 3) opties voor een gedifferentieerde aanpak, zowel vanuit de visie van het rechtssysteem, als vanuit klinisch oogpunt en kinderbescherming in kaart te brengen. De effecten van dit project worden met verschillende instrumenten (o.a. kennistoetsen, instrument van HCF, mate van differentiatie in het geboden hulpaanbod aan vechtscheidingsgezinnen) gemonitord. Onderdelen van de opleiding zijn: 1 Differentiatie tussen vormen van ouder-kind contact problemen; 2 Partner- en kindermishandeling, ouderverstoting; 3 Stem van het kind en het begrip daarvan te expliciteren bij beslissingen; 4 Hoe werkwijze van kinderbescherming in relatie tot rechten van het kind en risicogestuurde hulpverlening te verbeteren; 5 Differentiëren tussen milde, matige en ernstige gevallen van ouderconflicten, emotionele schade en ouder-kind contact problemen; 6 Differentiëren tussen op acuut gevaar gerichte en op blijvend veilige opgroeisituaties gerichte interventies; 7 Gecoördineerde, interdisciplinaire interventies te identificeren. Deliverables uit dit project: 1 Nederlandse vertaling van de Best Practice Guide Emotional Harm, and Parent-Child Contact Problems in High Conflict Separations, High Conflict Forum Toronto (Fidler, Bala & Hurwitz, 2014); 2 Nederlandse vertaling van de MASIC-3 (Holtzworth-Munroe, Beck, & Applegate, 2014), indien de keuze na fases 1 en 2 van het project op dit instrument valt; 3 Inzicht in de mate waarin alienation en gerechtvaardigde afwijzing, interpartner violence en kindermishandeling voorkomen in vechtscheidingsgezinnen in Midden-Brabant (prevalentiecijfers); 4 Proces-evaluatie van de opleiding en intervisiebijeenkomsten middels kennistoets bij professionals (voor- en nameting); 5 Evaluatie van de opleiding door de deelnemers; 6 Proces-evaluatie middels meting van succes van de geboden hulp bij 40 pilot vechtscheidingsgezinnen in vergelijking met 40 gezinnen waarbij geen gebruik is gemaakt van de MASIC-3, in termen van: werkzaamheid ouderschapsplan (indien aanwezig), communicatie tussen de ouders, tevredenheid van de ouders en de kinderen met de geboden hulp; 7 Een website waarop de resultaten en inzichten van dit project worden gedeeld; 8 Factsheets met een samenvatting van de belangrijkste wetenschappelijke kennis op het gebied van vechtscheidingen die beschikbaar komen voor professionals in heel Nederland die met deze gezinnen werken 9 Publicaties in vak- en wetenschappelijke tijdschriften (in Nederland en internationaal) over de methodiek, de proces-evaluatie en aanbevelingen voor beleid en praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
729430001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. de Rijke
Verantwoordelijke organisatie:
Kompaan en De Bocht