Mobiele menu

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg en Ketenzorg dementie Rotterdam

Projectomschrijving

Doel

Palliatieve zorg begint wanneer de diagnose dementie is gesteld. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaats vindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. De visie vanuit beide netwerken is dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg verbetering kan opleveren aan alle mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Werkwijze

Het optimaliseren van palliatieve zorg voor mensen met dementie, door goed op elkaar afgestemde zorg en door de zorg doelmatig te organiseren. Zorg die aansluit bij specifieke wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten.

Het goede voorbeeld biedt deskundigheidsbevordering bij medewerkers netwerken over palliatieve zorg bij mensen met dementie, verbetering in aandacht voor zorgbehoefte bij mensen met dementie op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak, sociale kaarten voor beide netwerken, overdraagbare producten voor andere professionals, zorgorganisaties en netwerken in Nederland, waaronder een aangepaste handreiking.

Producten

Titel: Presentatie
Auteur: Jet van Esch
Link: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl
Titel: presentatie
Auteur: Dorothea Touwen
Titel: presentatie
Auteur: Anneke Boerlage
Link: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl
Auteur: Dorothea Touwen

Verslagen


Eindverslag

Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg heeft het netwerk palliatieve NZPR&O en het netwerk Stedelijke Keten Dementie Rotterdam met elkaar verbonden op organisatorisch en uitvoerend vlak voor optimalisatie van palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Het afgelopen jaar heeft een focus gelegen op deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie. Hiervoor zijn 2 congressen geweest en een bijeenkomst over de pallialine richtlijn dementie.
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de keten dementie en het netwerk palliatieve zorg.
De samenwerking heeft geleid tot nieuwe inzichten binnen de SKDR. De structuur rondom casuïstiek overleg is gewijzigd op een dusdanige manier dat er sprake kan zijn van duurzame borging in de samenwerking. Dit heeft tevens een positief effect op andere partners in de samenwerking dan het palliatieve netwerk.

Samenvatting van de aanvraag

Wij willen het goede voorbeeld van Palliatieve Zorg bij Dementie van de website www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl implementeren. Het netwerk Palliatieve zorg en de Ketenzorg Dementie zijn nu nog gescheiden werelden. De verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg draagt bij aan het op meer gestandaardiseerde wijze verlenen van palliatieve zorg, en aan: Het optimaliseren van palliatieve zorg voor mensen met dementie door goed op elkaar afgestemde zorg en de zorg doelmatig te organiseren. Zorg die aansluit bij specifieke wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten (eigen regie/keuze). Deskundigheidsbevordering bij medewerkers netwerken over palliatieve zorg bij mensen met dementie. Aandacht voor zorgbehoefte bij mensen met dementie op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak. Beschikbare sociale kaarten voor beide netwerken. Het leveren van overdraagbare producten voor andere professionals, zorgorganisaties en netwerken in Nederland, waaronder een aangepaste handreiking. Hierdoor kan op meer gestandaardiseerde wijze palliatieve zorgverlening plaatsvinden voor mensen met dementie. Relevantie Dementie is niet te genezen. Palliatieve zorg begint wanneer de diagnose dementie is gesteld (richtlijn dementie, VIKC). Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaats vindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg: bundelen van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg. Er zijn op dit moment 9106 mensen met dementie die wonen in Rotterdam. Het aantal mensen met dementie in Rotterdam zal uitgroeien tot 12.955 in 2040, dit is een procentuele stijging van 42% ten opzichte van 2010 (bron TNO, 2011). Het implementatieproject besteedt aandacht aan doelmatigheid (efficiënt organiseren van netwerkzorg, goede overdracht, organisatie van samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg en zorg van vrijwilligers). VB: Bestuurders van zorgorganisaties die in beide netwerken zitten en hebben nu nog veel aparte overleggen/bijeenkomsten (met vaak dezelfde mensen om tafel). De visie vanuit beide netwerken is dat de verbinding tussen dementiezorg en palliatieve zorg verbetering kan opleveren aan alle mensen met dementie en hun mantelzorger(s). Een ander specifiek punt voor deze regio is dat de netwerken in verschillende fasen zitten wat het maakt uitermate geschikt om van elkaar te leren. Dit sluit aan bij het doel van het Netwerker Palliatieve Zorg Rotterdam (NPZR&o), zijnde optimalisering van de toegankelijkheid tot, en de kwaliteit van de palliatieve zorgverlening aan de individuele patiënt en diens naasten, ongeacht de plaats waar de patiënt verblijft. Overdraagbaarheid In samenwerking met Stichting Agora en Vilans stellen we onze resultaten, producten en kennis/ervaringen landelijk beschikbaar aan de andere 86 netwerken van het Landelijk Netwerk dementie, de centrale kennisvindplaats ingericht door Agora, aan Vilans, het IKNL en het Kennisplein Zorg voor Beter. Vilans biedt ondersteuning bij de beschrijving en presentatie van de producten. Borging Samenwerkingsafspraak voor de borging en bestendiging door de betrokken zorgorganisaties van het netwerk o.a. door: Expertise beschikbaar stellen via een regionale handreiking of op verzoek mondeling advies te geven over de manier waarop de verbetering het beste te implementeren is. Uitwerken concrete implementatieactiviteiten waarmee duidelijk wordt hoe e.e.a. in de praktijk van alledag wordt opgenomen o.a. trainingen, casuïstiekbesprekingen. Regionaal inbedding door verspreiden van kennis middels workshop en jaarbijeenkomst. Plan van aanpak Fase 1 Start inrichten projectgroep met leden uit het samenwerkingsverband van meerdere leden/zorgorganisaties. Deelname startbijeenkomst georganiseerd vanuit Vilans. Nulmeting met de NIVEL-indicatorenset. De netwerken hebben zich bereid verklaard mee te doen aan een nulmeting en eindmeting met de NIVEL-indicatorenset. Fase 2 Schrijven van een gedegen uitgewerkt implementatieplan waarin de stappen uit de Handreiking Palliatieve Zorg bij Dementie als voorbeeld zullen dienen en waar concrete implementatieactiviteiten, borging en verspreiding vast onderdeel van zijn. Doorvoeren interventies Deelname tweede werkbijeenkomst (organisatie Vilans). Fase 3 Zie ‘Borging en bestendiging van het verbeterproject’ Eindmeting met de NIVEL-indicatorenset. Slotbijeenkomst (organisatie Vilans). Gezamenlijk nadenken over verdere verspreiding. Beschrijving maken van het implementatietraject met vermelding van stappen, succesfactoren en belemmerende factoren en deze toevoegen aan de bestaande handreiking van het goede voorbeeld, zodat deze ook door andere netwerken en zorgorganisaties toe te passen is.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G.J. Kempen
Verantwoordelijke organisatie:
Humanitas