Mobiele menu

Samenwerkingsverband Eenzaamheid Lochem

In 2019 ontving Stichting Welzijn Lochem subsidie voor Fase I (ontwikkelsubsidie): Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. In deze fase was de urgentie om partners te vinden en motiveren om in te zetten op het thema eenzaamheid onder ouderen van 76+ onderzocht. Er is in november 2019 een convenant ondertekend hierover door alle leden van het netwerk. Grote belangstelling om aan dit thema te werken werd hierdoor vastgelegd. Het netwerk werd voortgezet na succesvolle goedkeuring van de aanvraag voor Fase II (uitbreidingsubsidie). Tijdens deze fase werkte het netwerk aan twee concrete resultaten waarbij intensiever werd samengewerkt met inwoners en professionals van buiten het netwerk. Het doel van dit project is verduurzaming van dit netwerk in 2022. Om dit te doen, richten de partners zich op het versterken, verbreden en verdiepen van het netwerk.

  • Versterken: Verdere versterking van resultaten gehaald in 2021 (inventarisatie van ontmoetingsmogelijkheden en opgedane kennis over life events, oorzaken en gevolgen van eenzaamheid).
  • Verbreden: Verdere verbreding van het bereik van het netwerk door contacten met extra organisaties en sleutelfiguren (huisartsen, ambtenaren, inwoners) en werving van vrijwilligers. Ook verbreding in zin van mogelijke nieuwe doelgroepen.
  • Verdiepen: Door middel van co-onderzoek (vrijwilligers), verdiepen we ons begrip van het signaleren van eenzaamheid in Gemeente Lochem (waar, door wie en mogelijke interventies).

Om deze doelstellingen te bereiken, is het plan van aanpak gestructureerd rond de volgende vijf pijlers en subdoelen:

1.    Structureel borgen van het proces van praktijkleren binnen het netwerk
2.    Meerwaarde van het netwerk en draagvlak binnen betrokken organisaties

  • Het zichtbaar maken van de meerwaarde van het netwerk voor de doelgroep, de maatschappij en voor hun eigen werkzaamheden en organisatie.
  • Het opstellen van een communicatieplan om de meerwaarde en resultaten van het netwerk te laten zien aan de professionals van het netwerk, relevante professionals buiten het netwerk en aan de doelgroep van het netwerk.
  • Het draagvlak voor het netwerk verder vergroten bij de netwerkleden én de personen die vanuit de betrokken organisaties/partijen beslissingsbevoegdheid hebben over het actief voortbestaan van het netwerk.
  • Het netwerk stemt zijn activiteiten zo goed mogelijk af met relevante initiatieven binnen de lokale context en indien van toepassing ook met regionale initiatieven.

3.    Verantwoordelijkheden netwerkleden, governance en leiderschap

  • Het (verder) vormgeven en borgen van de governance van het netwerk en het leiderschap.
  • Het vastleggen van de verantwoordelijkheden (wie heeft welke rol) binnen het brede netwerk. Daarbij is ook aandacht voor de structurele en actieve rol van ouderen en eventueel hun naasten binnen het netwerk, inclusief het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

4.    Inbedding in reguliere activiteiten en financieringsstructuren

  • Stappen zetten met betrekking tot inbedding van de (toekomstige) activiteiten van het netwerk in de reguliere taken van de deelnemende organisaties, bestaande financieringsstructuur en beleid.

Het netwerk bestaat uit diverse professionals en vrijwilligers vanuit zorg, welzijn, ondersteuning, vrijwilligerswerk, ontmoetingsinitiatieven bijvoorbeeld.  Oudere inwoners nemen ook actief deel aan dit netwerk en zullen een belangrijke rol spelen in de verduurzamingsfase. Omdat dit project extra taken voor ouderen met zich meebrengt (vrijwilligers voor het bijhouden van ontmoetingsmogelijkheden, overzicht en co-onderzoek vrijwilligers naar signalering eenzaamheid), wordt met de verduurzamingssubsidie de mogelijkheid gecreëerd om ouderen (en eventuele naasten) een co-productie rol in dit project te geven. Tot nu toe was de rol van ouderen vooral "testen/beoordelen" en ‘ideeën genereren’ op participatieladder. Er is € 2.000,- gereserveerd in onze begroting voor vergoeding van deelname en eventuele scholing van deelnemende ouderen.

Tot nu toe was onze doelgroep thuiswonende ouderen van 76 jaar en ouder, woonachtig in de gemeente Lochem. Dit is afgebakend in overeenstemming met de doelgroep die in subsidieoproep fase I en II was omschreven (thuiswonende ouderen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben). Daarbij nemen we wel in acht dat er ook aandacht zal moeten zijn voor jongere inwoners. Om op een juiste manier preventief te werken zullen ook zij worden meegenomen als doelgroep. We werken dus met een losse leeftijdsgrens van 75+. Met de verduurzamingssubsidie kunnen wij verder onderzoeken of de doelgroep kan worden uitgebreid tot mantelzorgers en jongere leeftijdsgroepen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052120003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
M.E. Overdijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijn Lochem