Mobiele menu

School des Levens met GOUDen Rand

Nu de maatschappelijke diensttijd officieel van start is, is het een logische keuze om de succesvolle MDT-proeftuin School des Levens (van STEK/Stagehuis Schilderswijk) op te schalen en uit te breiden naar andere locaties. Het programma School des Levens wordt verrijkt met het netwerk, de expertise en succesvolle programmadelen van Ga voor GOUD (vanuit Centrum 16•22). Dit leidt tot School des Levens met een GOUDen Rand (titel project). Beide Haagse proeftuinen tonen aan dat MDT die niet alleen leerzaam en leuk is, maar hen ook vormt, zelfkennis en skills voor een gelukkige toekomst aanreikt. Binnen School des Levens worden jongeren uitgedaagd om op zoek te gaan naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat zij willen. Daarvoor volgen ze trainingen, workshops, ontmoeten ze inspirerende mensen en bezoeken ze bijzondere plekken. Het Stagehuis gaat School des Levens met nieuwe jongeren uit de Schilderswijk uitvoeren. Ook in andere gemeentes is behoefte aan deze vorm van MDT. Daarom gaan we uitbreiden naar: 

  • Den Haag Moerwijk (i.s.m. MOOI Welzijn) 
  • Den Bosch De Mengfabriek (i.s.m. De Conceptmakers/BROED) 
  • Eindhoven Woensel Noord (i.s.m. Buro Cement) 

Daarmee wordt het aanbod vanaf december 2020 vergroot naar totaal 4 locaties binnen 3 regio's, waaronder een ‘wittevlekregio’ in het MDT landschap. De looptijd van het project is 24 maanden. Qua deelnemers wordt het bereik vergroot naar 480 deelnemers. Om op termijn uitbreiding van School des Levens binnen het landelijke netwerk van MDT aan te kunnen bieden organiseert Stichting BMP samen met de partners een 2-daagse training en intervisiesessies voor de professionals binnen het project. Ook onderzoekt BMP de uitvoering van het project en maakt een methodebeschrijving. Zo ontsluiten we het programma voor andere organisaties zodat ook zij een eigen School des Levens kunnen starten. 

STEK is hoofdaanvrager en vormt samen met 6 andere organisaties een partnerschap voor dit project. Deze organisaties delen de visie op ontwikkelingsgericht jongerenwerk en participatie van jongeren in wijken. Binnen het partnerschap dragen alle organisaties bij vanuit hun eigen kracht, lokale netwerk en expertise. 

Binnen het huidige landschap van MDT-proeftuinen neemt School des Levens een bijzondere plek in. School des Levens onderscheidt zich van andere MDT-plekken in het land door: 

  • Een kwalitatief programma met intensieve begeleiding voor een specifieke groep jongeren
  • Deelnemers (17-27 jaar) zijn gedurende de MDT mentoren voor junior-deelnemers (14/15 jaar) 
  • Eigen projecten voor mensen in de wijk, van en door deelnemers (dus geen matching met vrijwilligersplekken). 
  • Uitvoering door lokaal sterk gewortelde organisaties met een vertrouwenspositie. 

Hier mee is School des Levens van grote betekenis voor de inclusiviteit van het MDT-concept en een waardevolle aanvulling op het overige MDT-aanbod in het land. 

De deelnemers aan School des Levens zijn kwetsbare jongeren met een beperkte leefwereld. Het is bijzonder dat School des Levens, zonder veel reclame te maken, in zo korte tijd veel enthousiaste support uit het land heeft ontvangen. Om deze groepen te bereiken is het belangrijk dat de MDT wordt aangeboden vanuit een bekende plek of organisatie waar begeleiders werken die zij vertrouwen. 

Het programma van School des Levens ligt van te voren niet vast en wordt door de jongerenwerker op locatie georganiseerd op basis van de behoefte en interesses van de deelnemers, maar ook aan de hand van actuele thema’s die spelen in de leefwereld van jongeren of media, en het actuele aanbod in theaters en musea. De deelnemers worden met het programma uitgedaagd om uit hun comfortzone te stappen. Daarom wordt binnen het programma van School des Levens veel ruimte gegeven aan ontmoetingen. 

In het tweede deel van het programma zetten jongeren hun eigen projecten in de wijk op vanuit hun kwaliteiten, hun (nieuwe) behoefte en interesses en dromen. Na een leerzame en leuke MDT met School des Levens weten de jongeren hoe zij vanuit hun interesse en passie en met hun kennis en skills zich kunnen (blijven) inzetten voor de samenleving. De meerwaarde voor de samenleving is dat de jongeren een concrete bijdrage aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de wijk leveren terwijl zij tegelijkertijd zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen, hun (communicatie) vaardigheden ontwikkelen, talenten ontdekken en ontwikkelen, netwerk opbouwen, en daardoor beter in staat zijn om passende (vervolg) opleidingen en werkvelden te kiezen. Het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen kracht maakt niet alleen hen sterker, het meest waardevol is dat zij een rolmodel zijn voor hun directe omgeving (vrienden en familie) en later ook voor hun eigen gezin. Zo heeft hun deelname aan School des Levens ook in breder verband en op langere termijn impact en biedt het een meer solide opvoedklimaat voor volgende generaties. School des Levens versterkt de haarvaten van het sociale informele systeem in de wijk.

Verslagen


Eindverslag

Kun je je indenken... Je bent 20 jaar en de laatste keer dat je ‘geshined’ hebt was in groep 8 tijdens de musical. Je vader stierf en je moeder weet zich geen raad meer met zichzelf en jouw broertjes. Of, je wordt iedere dag bang wakker, omdat je niet weet wat anderen van je denken. Of, je krijgt tijdens (sollicitatie)gesprekken te horen dat jij anders bent en niet goed Nederlands spreekt, terwijl je hier geboren bent. Kan je je indenken dat je niet uit je studiekeuze komt, omdat je geen steun daarbij krijgt en daarom gaat denken dat je niks kunt? 

Wij komen deze jongeren dagelijks tegen. In School des Levens met een Gouden Rand, wordt deze ‘struggle’ niet gezien als een probleem, maar als een onderdeel van de identiteitsvorming van jongeren. SDL biedt ruimte om samen met anderen, negatieve ervaringen om te buigen in waardevolle levenslessen. Elk traject is maatwerk. We dagen jongeren uit om buiten hun eigen comfortzone te treden, zichzelf te ontdekken en iets terug te doen voor hun wijk. Jongeren die meedoen ontwikkelen hun eigen projecten en voelen zich daar eigenaar van. Dat stimuleert ondernemerschap en creëert een gevoel van eigenwaarde. Hierdoor worden ze rolmodellen voor andere jongeren die ook strijden gelijke kansen in de maatschappij. 

We ondersteunen de jongeren bij de uitvoering van hun projecten. Ze ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten en dat ze van betekenis zijn voor hun omgeving. Het effect is dat de ze bewustere toekomstkeuzes maken en aantoonbaar minder uitvallen. Ze kiezen opleidingen die passen bij hun dromen, vinden passende stages binnen hun nieuwe netwerken en gaan vrijwilligerswerk doen. Ze maken ook veel bewustere keuzes ten aanzien van vrienden. De deelnemers buigen een 2-0 achterstand om naar winst, voor zichzelf, hun familie en vrienden en de samenleving als geheel. 

We werken op basis van de presentiebenadering en het Eigen Kracht model. Dit model heeft een gevalideerde vragenlijst aan de hand waarvan we de ontwikkeling van de jongeren goed kunnen volgen. Binnen 5a gaan we dit instrument verder ontwikkelen en op verzoek van de jongeren een app maken waarmee ze zelf hun ontwikkeling kunnen monitoren. 

Wij vinden dat de partnerorganisaties zichzelf ook moeten ontwikkelen. Daarom is er elke twee weken een online-projectoverleg, waarin elke locatie bijzondere ervaringen en verhalen deelt. Ook organiseren we 4 intervisie bijeenkomsten per jaar, waar we o.a. reflecteren op de feedback van de deelnemers. Kenmerkend voor de lokale partners is een sterk netwerk binnen de eigen gemeente van onderwijspartners, (sociale) ondernemers, professionele trainers/coaches, welzijnsorganisatie en culturele instellingen. Hierdoor kunnen ze aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de deelnemers, hun projecten realiseren en een inspirerend programma bieden dat hen helpt bij het vergroten van hun leefwereld. In de komende tijd zal er binnen de lokale netwerken nog intensiever worden samengewerkt met andere MDT-organisaties en gemeentes om zoveel mogelijk jongeren ‘aware’ te maken van wat MDT te bieden heeft. 

Oud-deelnemers van SDL blijven vaak als vrijwilligers en peerbegeleiders actief. Eigen projecten van de jongeren blijven na afloop van het MDT-programma bestaan en bereiken veel andere jongeren. De resultaten van SDL zijn zeer positief. Binnen het Eigen Kracht model zien wij ontwikkelingen bij deelnemers m.b.t: - Geloof in jezelf (zelf-effectiviteit, doorzettingsvermogen en zelfbewustzijn); - Emotionele competentie (emotieregulatie, empathie en zelfcontrole) ; - Geloof in anderen (ervaren ondersteuning van jongerenwerkers/school, gezin en leeftijdgenoten); - Bevlogen leven (dankbaarheid, levenslust en optimisme) Door de bezoeken buiten de eigen comfortzone, de uitnodigingen van derden om mee te denken en de eigen wijkprojecten en events, ontmoeten de deelnemers mensen die qua achtergrond, leeftijd en sociale klasse van hen verschillen. Deze ontmoetingen vergroten hun wereldbeeld en doen een appèl op de vraag wat ze denken en positie in onze maatschappij. De ontmoetingen in de eigen wijk laten we ervaren dat ze zelf als actor kunnen optreden en een positief verschil kunnen maken. Deze effecten worden deels door de Eigen Kracht vragenlijsten en de interviews gemeten en deels in de evaluaties van de wijkprojecten. 

Binnen de wijkprojecten en events worden de jongeren en hun talent zichtbaar. Ze ontwikkelen zich tot rolmodellen voor jongere kinderen, maar ook voor hun ‘peers’. Hierdoor dragen ze bij aan de weerbaarheid van jongeren in hun wijk. Ook ervaren ze dat ze zelf invloed hebben en dat je kunt kiezen of je die invloed in negatieve of in positieve zin in wilt zetten. Door onderwerpen als (online) discriminatie, persoonlijke ontwikkeling en gelijke kansen bijvoorbeeld door middel van de events te agenderen verwachten we dat de deelnemers zich hiervan meer bewust worden en dat ze in de toekomst meer bewuste strategieën ontwikkelen en hanteren om hiermee om te gaan, ze gaan zelf bewuster leven en stellen zich open voor anderen. Door de wijkprojecten en events worden de jongeren en hun talent zichtbaar. Ze ontwikkelen zich tot rolmodellen voor jongere kinderen, maar ook voor hun ‘peers’. Hierdoor dragen ze bij aan de weerbaarheid van jongeren in hun wijk. Ook ervaren ze dat ze zelf invloed hebben en dat je kunt kiezen of je die invloed in negatieve of in positieve zin in wilt zetten. Ook ontstaat er meer begrip voor andere groepen in de samenleving zoals eenzame ouderen, daklozen, kinderen en anderen. Deze effecten worden gemeten in de nabesprekingen met de groep en de interviews met jongeren. 

Doordat de deelnemers zich gezien en gehoord voelen en vertrouwen hebben in hun begeleiding, durven zij hun grenzen te verleggen en belemmerende gedachten te toetsen. Ze leren dan dat dat er heel veel kansen voor hen in het verschiet liggen. SDL vergroot voor hen hun wereld van mogelijkheden; reizen, vervolgopleidingen, cultuur, gezonde leefstijl, startersbanen en ondernemen. Ze gaan bewustere keuzes maken en hebben meer zelfvertrouwen. We verwachten dat ze op de langere termijn bijdragen aan het doorbreken van generatiearmoede, dat ze kunnen bijdragen aan de kenniseconomie en dat ze zich gesterkt voelen in hun opvoedkracht als ze zelf kinderen krijgen. 

Na SDL hebben de jongeren een breder begrip van de samenleving en kunnen zij goed verwoorden wat hun bijdrage hieraan is – wat hun drijfveren en kernwaarden zijn en welke kwaliteiten zij inzetten. Zo hebben zij tools in handen om hun positie te pakken en volwaardig mee te doen net als ieder ander. Bovendien weten we dat de activiteiten en ontmoetingen buiten hun comfortzone en de reflectie daarop bijdraagt aan het creëren van duurzame verbindingen in de wijken en erbuiten. Daarmee verkleinen we segregatie en gaan we polarisatie tegen. Waar de samenleving verhard, maakt School des Levens juist contact. 

Kenmerken

Projectnummer:
743004031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.D. Neijenhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Stagehuis Schilderswijk