Mobiele menu

Senioren langer zelfstandig thuis door de kracht van lokale samenwerking op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Ondersteuning en Financiën.

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Ondersteuning van senioren bij een goede voorbereiding en het maken van passende keuzes binnen het brede spectrum van wonen, zorg, welzijn en financiën, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven op een fijne, veilige en toegankelijke manier.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

ErinThuis werkt nauw samen met organisaties vanuit zowel private als publieke sector, met een zorg- of dienstverlenend karakter voor senioren.

Doel en aanpak project

Hulpvragen van senioren komen zowel binnen via het publieke alsook het private domein. Juist het in beeld hebben van de samenwerking met lokale partners vanuit beide domeinen versterkt de positie van senioren om zelf tijdig passende keuzes te kunnen maken over de eigen woon- en leefsituatie. Dit was ons projectdoel. Middels een QuickScan en omgevingsanalyse hebben we nut en noodzaak van het multidisciplinaire netwerk aangetoond.

Verslagen


Eindverslag

Het ErinThuis Netwerk verbindt lokale professionals binnen de publieke en private sector duurzaam met elkaar om daarmee de senior te ondersteunen bij het zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig wonen. Dit wordt onder andere bereikt door als netwerk een samenhangend aanbod te creëren waarmee senioren ondersteund kunnen worden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. ErinThuis sluit daarmee aan bij de hulpvragen van senioren die verder gaan dan Zorg en Welzijn. Een publiek- private samenwerking maakt daarbij een belangrijk onderscheidend aangezien beide sectoren elkaars signaleerders en doorverwijzers kunnen zijn, in het belang van de doelgroep senioren.

Met de ontwikkelsubsidie van ZonMw hebben we het nut en de noodzaak van zo'n lokaal netwerk onderzocht voor zowel de professionals als de senioren.
Meer dan 80 lokale publieke en private professionals en eveneens meer dan 80 senioren hebben deelgenomen aan dit onderzoek (QuickScans).
Hieruit is veel informatie naar voren gekomen, zoals over het belang dat wordt gehecht aan een multidisciplinair netwerk dat publieke en privaat verbindt; over de huidige mate van doorverwijzing tussen de professionals onderling; over de knelpunten en kansen die bij de doorverwijzing worden gesignaleerd en hoe de senioren de samenwerking tussen de professionals en de doorverwijzing ervaren.

De geënquêteerde senioren laten weten 'bang' te zijn dat ze voor elke vraag bij een andere organisatie terecht moeten en dat organisaties hen onvoldoende kunnen helpen bij een goede doorverwijzing waar dit nodig blijkt. Dit weerhoudt veel senioren ervan tijdig voorbereidingen te treffen om ook in een meer kwetsbare / zorgbehoevende levensfase zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Gezien de op gang zijnde vergrijzing en de wens en plicht om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen achten wij het van groot belang hierop in te spelen.

Daarnaast kan onomstotelijk worden vastgesteld dat zowel de senioren als de professionals (publiek en privaat) veel belang hechten aan een multidisciplinair netwerk waar de professionals o.a. met behulp van netwerkbijeenkomsten elkaar en elkaars producten en diensten beter leren kennen, daarnaast met een centraal loket waar de senior terecht kan voor ondersteuningsvragen en met een compleet overzicht van de lokale ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën.

We zijn blij met de mogelijkheid die ZonMw ons heeft geboden te onderzoeken aan welke voorwaarden het ErinThuis netwerk dient te voldoen om voor senioren en professionals van toegevoegde waarde te zijn. Met deze resultaten kunnen we in 2021 aan de slag. Het doel is om het multidisciplinaire netwerk vorm en inhoud te geven conform de wens en verwachting van de senioren en professionals. Maar liefst. 80% van de geënquêteerden (professionals en senioren) heeft aangegeven hieraan bij te willen dragen en daar maken we uiteraard graag gebruik van. Daarnaast hopen we daarbij weer een beroep te kunnen doen op fase 2 van de uitwerkingssubsdie van ZonMw.

Samenvatting van de aanvraag

Nederland vergrijst en senioren willen en moeten langer zelfstandig thuis wonen. Daardoor komen er, in het geval van bijvoorbeeld ziekte, overlijden van de partner of een ongeval, steeds meer senioren in een kwetsbare en afhankelijke situatie terecht, waarin ze de grip op hun leven verliezen en waarbij het overzicht ontbreekt op de mogelijkheden die er zijn. Dit zorgt geregeld voor verkeerde of geen beslissingen met alle (negatieve) gevolgen van dien. *Visie De visie van het ErinThuis netwerk is dat senioren, ook in een kwetsbare en afhankelijke situatie, grip op hun leven moeten kunnen behouden en (goed doordachte) keuzes moeten kunnen maken. Een integraal netwerk kan daarbij van groot belang zijn, temeer als naast zorg en welzijn ook wonen en financiën in het netwerk zijn vertegenwoordigd. *Doelstellingen ErinThuis is een netwerkorganisatie die zich voor en samen met senioren richt op twee doelstellingen. Enerzijds ondersteunt zij senioren bij het verkrijgen van inzicht in hoe zij er in hun persoonlijke situatie voor staan en wat zij zelf kunnen doen, om nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om woningaanpassingen, verhuizing, het inschakelen van dienstverleners of het vinden van de weg naar een welzijnsorganisatie. Het verkrijgen van inzicht gebeurt middels een met Saxion Hogeschool ontwikkelde 'Levensfasescan' die zich richt op de thema's Wonen, Zorg, Welzijn en financiën, gevolgd door een persoonlijk adviesrapport. Anderzijds treedt ErinThuis op als een overkoepelend en multidisciplinair orgaan dat lokale partners duurzaam met elkaar verbindt, voor het als netwerk creëren en bieden van een samenhangend aanbod voor senioren. Het aanbod is erop gericht om senioren in staat te stellen om op een goede en veilige manier zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en daarin zelfregisserend te kunnen zijn. Zij wil aansluiten bij de hulpvragen van senioren die verder gaan dan Zorg, Ondersteuning en Welzijn. *Samenwerking netwerk: ErinThuis onderscheidt twee netwerken; 1. Het zorg- en welzijnsnetwerk (welzijnsorganisaties, (thuis)zorginstellingen, ouderenorganisaties, huisartsen, sociaal domein, etc.) 2. Het dienstverleners netwerk (mantelzorgondersteuners, budgetcoaches, financieel planners, makelaars, domotica leveranciers, etc.). Het ErinThuis netwerk staat als overkoepelend orgaan tussen deze twee netwerken in en maakt verbindingen over en weer, waardoor de lokale partners van elkaar weten dat zij bestaan en wat zij (specifiek) voor senioren doen. Dit maakt het voor de lokale partners beter mogelijk om senioren te kunnen informeren over de diverse mogelijkheden die er voor hen zijn, in hun betreffende situatie, zodat de doorverwijzing over en weer beter op gang komt. Als basis voor de doorverwijzing kan de ErinThuis 'Levensfasescan' worden ingezet waarmee een goed beeld van de huidige en gewenste situatie van de senior ontstaat op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. Hiermee kan de eventuele doorverwijzing gericht en adequaat worden ingezet. De ErinThuis netwerkorganisatie ontzorgt hiermee zowel de betrokken dienstverleners en zorg-/welzijnsorganisaties als de senior en eventuele mantelzorgers. *Partners binnen het netwerk: Het netwerk bestaat uit lokale partners die ieder op eigen wijze de senior helpen met het maken van passende keuzes om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Lokale partners zijn onder andere huisartsen, mantelzorgondersteuners, verhuizers, budgetcoaches, De Zonnebloem, ouderenondersteuners, wijkcoaches, welzijnsorganisaties, makelaardij, notariaat, ouderenbonden, fysiotherapeuten, etc. Het netwerk bestaat tevens uit senioren en mantelzorgers die actief bijdragen aan de ambitie van het netwerk en helpen om de diensten beter te laten aansluiten op de behoeften van de senior. *Ontwikkeldoel: Het toevoegen van wijkverpleegkundige zorg aan het netwerk is een belangrijk ontwikkeldoel. Daarnaast voorzien we ons netwerk graag van meerdere huisartsen in de regio. Deze partijen vallen binnen het 'zorg- en welzijnsnetwerk' en vervullen naast hun primaire taak een belangrijke 'signaleringsfunctie' m.b.t. mogelijke hulpvragen, buiten het eigen werkveld om. Hulpvragen met betrekking tot het levensgenot, de gezondheid en de zelfstandigheid van de senioren in de huidige en/of toekomstige situatie. Een wijkverpleegkundige of huisarts kan een brugfunctie vervullen naar het dienstverlenersnetwerk bij signalen/vragen die buiten het eigen beroepskader liggen maar waarmee de senior wel geholpen is. Andersom kan hiervan, vanuit de dienstverleners naar het zorgnetwerk, uiteraard ook sprake zijn. Zo kan een makelaar een senior bijvoorbeeld doorverwijzen naar een zorg- of welzijnsorganisatie. *Ontwikkelsubsidie Middels de ontwikkelsubsidie wenst het ErinThuis netwerk te kunnen werken aan het ontwikkeldoel en wenst zij haar lokale netwerk op inhoudelijk en organisatorisch niveau graag verder te kunnen formaliseren en professionaliseren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005075
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.A. Ludan Schmid
Verantwoordelijke organisatie:
ErinThuis