Mobiele menu

Senioren langer zelfstandig thuis door de kracht van lokale samenwerking op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Ondersteuning en Financiën.

Doel van het netwerk

Ondersteuning van senioren bij een goede voorbereiding en het maken van passende keuzes binnen het brede spectrum van wonen, zorg, welzijn en financiën, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven op een fijne, veilige en toegankelijke manier.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

ErinThuis werkt nauw samen met organisaties vanuit zowel private als publieke sector, met een zorg- of dienstverlenend karakter voor senioren.

Doel en aanpak project

Hulpvragen van senioren komen zowel binnen via het publieke alsook het private domein. Juist het in beeld hebben van de samenwerking met lokale partners vanuit beide domeinen versterkt de positie van senioren om zelf tijdig passende keuzes te kunnen maken over de eigen woon- en leefsituatie. Dit was ons projectdoel. Middels een QuickScan en omgevingsanalyse hebben we nut en noodzaak van het multidisciplinaire netwerk aangetoond.

Verslagen


Eindverslag

Het ErinThuis Netwerk verbindt lokale professionals binnen de publieke en private sector duurzaam met elkaar om daarmee de senior te ondersteunen bij het zo lang mogelijk veilig en comfortabel zelfstandig wonen. Dit wordt onder andere bereikt door als netwerk een samenhangend aanbod te creëren waarmee senioren ondersteund kunnen worden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. ErinThuis sluit daarmee aan bij de hulpvragen van senioren die verder gaan dan Zorg en Welzijn. Een publiek- private samenwerking maakt daarbij een belangrijk onderscheidend aangezien beide sectoren elkaars signaleerders en doorverwijzers kunnen zijn, in het belang van de doelgroep senioren.

Met de ontwikkelsubsidie van ZonMw hebben we het nut en de noodzaak van zo'n lokaal netwerk onderzocht voor zowel de professionals als de senioren.
Meer dan 80 lokale publieke en private professionals en eveneens meer dan 80 senioren hebben deelgenomen aan dit onderzoek (QuickScans).
Hieruit is veel informatie naar voren gekomen, zoals over het belang dat wordt gehecht aan een multidisciplinair netwerk dat publieke en privaat verbindt; over de huidige mate van doorverwijzing tussen de professionals onderling; over de knelpunten en kansen die bij de doorverwijzing worden gesignaleerd en hoe de senioren de samenwerking tussen de professionals en de doorverwijzing ervaren.

De geënquêteerde senioren laten weten 'bang' te zijn dat ze voor elke vraag bij een andere organisatie terecht moeten en dat organisaties hen onvoldoende kunnen helpen bij een goede doorverwijzing waar dit nodig blijkt. Dit weerhoudt veel senioren ervan tijdig voorbereidingen te treffen om ook in een meer kwetsbare / zorgbehoevende levensfase zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Gezien de op gang zijnde vergrijzing en de wens en plicht om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen achten wij het van groot belang hierop in te spelen.

Daarnaast kan onomstotelijk worden vastgesteld dat zowel de senioren als de professionals (publiek en privaat) veel belang hechten aan een multidisciplinair netwerk waar de professionals o.a. met behulp van netwerkbijeenkomsten elkaar en elkaars producten en diensten beter leren kennen, daarnaast met een centraal loket waar de senior terecht kan voor ondersteuningsvragen en met een compleet overzicht van de lokale ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën.

We zijn blij met de mogelijkheid die ZonMw ons heeft geboden te onderzoeken aan welke voorwaarden het ErinThuis netwerk dient te voldoen om voor senioren en professionals van toegevoegde waarde te zijn. Met deze resultaten kunnen we in 2021 aan de slag. Het doel is om het multidisciplinaire netwerk vorm en inhoud te geven conform de wens en verwachting van de senioren en professionals. Maar liefst. 80% van de geënquêteerden (professionals en senioren) heeft aangegeven hieraan bij te willen dragen en daar maken we uiteraard graag gebruik van. Daarnaast hopen we daarbij weer een beroep te kunnen doen op fase 2 van de uitwerkingssubsdie van ZonMw.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005075
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.A. Ludan Schmid
Verantwoordelijke organisatie:
ErinThuis