Shared Savings medicatiebeoordeling

Projectomschrijving
Op dit moment bestaat er een impasse tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor de medicatiebeoordeling. Het gevolg daarvan is dat er minder medicatiebeoordelingen worden gedaan dan mogelijk zou zijn. Dat leidt er toe dat oudere patiënten met polyfarmacie belangrijke risico’s lopen op het gebied van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben aanbevelingen niet opgepakt en er zijn ook geen tekenen dat partijen op een andere manier een uitweg uit de impasse vinden. Het gevolg is dat er zonder verdere actie geen substantiële stijging van het aantal medicatiebeoordelingen te verwachten is.

Resultaat

Patiëntenfederatie Nederland en Unie KBO hebben het initiatief genomen de shared savings-optie verder uit te laten werken. Als resultaat zijn uitgewerkte contractteksten en implementatieadviezen beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor de zorginkoop.

Relevante informatie

Verkenning Medicatiebeoordeling
Verslagen

Eindverslag

De medicatiebeoordeling is een belangrijk middel voor optimale farmaceutische zorg voor ouderen met polyfarmacie. In 2014 heeft AxiaZ in opdracht van ouderenorganisatie Unie KBO een verkenning uitgevoerd naar de implementatie van de multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen met als belangrijk onderdeel de medicatiebeoordeling. De belangrijkste conclusie is dat een impasse bestaat tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor de medicatiebeoordeling. Het gevolg daarvan is dat er veel minder medicatiebeoordelingen worden gedaan dan mogelijk zou zijn. Dat leidt ertoe dat oudere patiënten met polyfarmacie belangrijke risico's lopen op het gebied van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Waarschijnlijk gaat het om enkele honderdduizenden patiënten die de dupe worden van deze impasse, omdat ze geen medicatiebeoordelingen krijgen terwijl die voor hen wel zinvol zou zijn. In de verkenning heeft AxiaZ onder meer geadviseerd dat partijen zouden kijken naar ‘shared savings’ als mogelijkheid om de impasse te doorbreken.

Deze aanbeveling is door partijen niet opgepakt en er zijn ook anderszins geen tekenen dat partijen inmiddels een uitweg uit de impasse hebben gevonden. Uit de inventarisatie van AxiaZ komt de optie uitkomstbekostiging naar voren. Daarbij krijgen zorgaanbieders een extra vergoeding als medicatiebeoordelingen leiden tot bepaalde uitkomsten. Daarbij zijn twee hoofdgroepen onderscheiden:
• Meerwaarde voor de patiënt, bijv. minder ziekenhuisopnames of verbeterde kwaliteit van leven.
• Besparingen: lagere kosten in de zorg.
Deze vorm van bekostiging is bedoeld als middel om uit de impasse te komen. Het perspectief van een substantiële extra vergoeding zal zorgaanbieders stimuleren om te zorgen dat er meer (en goede) medicatiebeoordelingen worden gedaan bij patiënten die daar nu baat bij zouden hebben. Zorgaanbieders krijgen immers een hogere vergoeding als de medicatiebeoordelingen leiden tot de meerwaarde en besparingen die ze steeds claimen. Zorgverzekeraars hoeven die extra vergoeding echter alleen te betalen als dat ook waar blijkt.

In dit project is de mogelijkheid van uitkomstbekostiging voor medicatiebeoordelingen uitgewerkt. Het rapport biedt dat in de vorm van (modulaire) contractteksten, die kunnen worden samengevoegd tot een addendum bij de reguliere inkoopovereenkomst tussen partijen. Door die vorm is het mogelijk om al in 2016 afspraken te maken over uitkomstbekostiging. De teksten zijn voorzien van een toelichting en er worden op een aantal onderdelen ook adviezen aan contractpartijen gegeven voor de keuzes die ze bij de implementatie zouden moeten maken. Uit het rapport blijkt dat het maken van dergelijke afspraken ook haalbaar is, omdat aan een aantal randvoorwaarden kan worden voldaan:
a. De bekostiging stimuleert optimale patiëntselectie
b. Het leidt tot verbetering van de kwaliteit van de medicatiebeoordeling
c. Er is in principe geen sprake van extra administratieve lasten voor zorgaanbieders
d. De aanpak geeft geen extra complexiteit voor de patiënt
e. De afspraken bevorderen de (door)ontwikkeling naar geïntegreerde farmaceutische zorg
f. Experts geven aan te verwachten dat de uitkomsten betrouwbaar gemeten kunnen worden

Samenvatting van de aanvraag
In 2014 heeft AxiaZ in opdracht van de Unie KBO een verkenning gedaan op het gebied van de medicatiebeoordeling. In de verkenning is de belangrijkste conclusie dat er een impasse bestaat tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor de medicatiebeoordeling. Het gevolg daarvan is dat er veel minder medicatiebeoordelingen worden gedaan dan mogelijk zou zijn. Dat leidt er toe dat oudere patiënten met polyfarmacie belangrijke risico’s lopen op het gebied van hun gezondheid en kwaliteit van leven. Waarschijnlijk gaat het om enkele honderdduizenden patiënten die de dupe worden van deze impasse, omdat ze geen medicatiebeoordeling krijgen terwijl die wel zinvol zou zijn. Daarnaast is in de verkenning aan de hand van rapporten van Booz&Co. en KPMG/Plexus berekend dat er mogelijk een besparing op de zorgkosten mogelijk is van €150-200 per medicatiebeoordeling, met name in de kosten voor farmacie en medisch specialistische zorg. De combinatie van de impasse en het besparingspotentieel heeft in de verkenning onder meer geleid tot de aanbeveling dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars een serieuze poging doen om met elkaar tot ‘shared savings’ afspraken te komen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben de aanbeveling niet opgepakt en er zijn ook geen tekenen dat partijen op een andere manier een uitweg uit de impasse hebben gevonden. De minister heeft inmiddels aangegeven dat ook zij niets zal veranderen ten aanzien van het eigen risico en er zijn geen tekenen dat de zorgverzekeraars op het gebied van de medicatiebeoordelingen iets gaan veranderen in de polissen en/of zorginkoop voor 2016. Het gevolg is dat er zonder verdere actie ook in 2016 sprake zal zijn van een impasse en er dus geen substantiële stijging van het aantal medicatiebeoordelingen te verwachten is. Dat is voor de NPCF en Unie KBO onaanvaardbaar en daarom hebben zij besloten om nu zelf het initiatief te nemen om de shared savings-optie door AxiaZ een slag dieper uit te laten werken. Het streven daarbij is dat de uitwerking zodanig concreet is dat er nog afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars gemaakt kunnen worden voor de zorginkoop 2016, zodat dat geen verloren jaar wordt.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
83600095003
Looptijd:
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. E. Willemsen
Verantwoordelijke organisatie:
Unie Katholieke Bond van Ouderen