Mobiele menu

Shkorey- Verbeterde ondersteuning, samenwerking en doelgroep participatie bij de aanpak van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap bij Eritrese statushouders

Projectomschrijving

Shkorey: Verbeterde aanpak bij onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap onder Eritrese statushouders in Leeuwarden

Vraagstuk

Met Shkorey, Tigrinya voor ‘mijn schatje’, ontwikkelt Gemeente Leeuwarden i.s.m. PincKlouds, GGD Fryslân, Amaryllis, Kraamzus, Dochter&Zn en Stichting Lemat een verbeterde aanpak en samenwerking rondom onbedoelde en onvoorbereide zwangerschappen en kwetsbaar jong ouderschap bij Eritrese nieuwkomers.

Onderzoek

De kern van het project is de realisatie van een digitale spelapplicatie, waarmee de doelgroep spelenderwijs en op cultuursensitieve wijze leert over seksuele en reproductieve gezondheid, geboortezorg en de zorg voor jonge kinderen. De app kan ook door professionals worden ingezet om de ondersteuning en zorg aan en het bereik van de doelgroep te verbeteren. Shkorey wordt in nauwe samenwerking met Eritrese jongeren en cultural mediators ontwikkeld.

Verwachte uitkomst

Shkorey beoogt meer kennis, geïnformeerde (gedrags)keuzes, doelgroepparticipatie en betere samenwerking en cultuursensitief werken bij de zorg/ondersteuning t.a.v. zwanger- en ouderschap onder Eritreeërs in Leeuwarden te realiseren. Dit alles moet leiden tot betere seksuele en reproductieve gezondheid, minder onbedoelde en onvoorbereide zwangerschappen en minder kwetsbare jonge gezinnen.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: geertje@myjorley.com.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het kort: Shkorey beoogt meer kennis, geïnformeerde (gedrags)keuzes, doelgroepparticipatie en betere samenwerking en cultuursensitief werken bij de zorg/ondersteuning t.a.v. zwanger- en ouderschap onder Eritreeërs in Leeuwarden te realiseren. Dit alles moet leiden tot betere seksuele en reproductieve gezondheid, minder onbedoelde cq. onvoorbereide zwangerschappen en minder kwetsbare jonge gezinnen. Hiervoor ontwikkelen we het Ghanese project My Jorley door tot het cultuursensitieve spel Shkorey (incl. randprogrammering). Toelichting: Onder (jonge) Eritrese statushouders in Leeuwarden (N˜400), waarvan het merendeel <27 jaar is, is sprake van complexe problematiek t.a.v. zwanger- en ouderschap. De uitdagingen zijn veelvoudig, en omvatten o.a. het ontbreken van noodzakelijke basiskennis over het functioneren van (het eigen) lichaam, seksualiteit en reproductiviteit. Er is sprake van een hoge prevalentie van jonge zwangerschappen, veelal in 1-ouderhuishoudens. Het sociaal wijkteam rapporteert een hoge mate van (meervoudige) abortussen. Ook gebrekkige sociale (familie)netwerken, taalachterstand, religie en geldgebrek (bijvoorbeeld om voorbehoedsmiddelen, kraamzorg of kinderopvang in te kopen) spelen een grote rol. Ervaringen met seksueel geweld (o.a. tijdens de vlucht naar NL) zijn wijdverspreid. De JGZ in Leeuwarden registreerde tussen 2016 en 2020 zo'n 40 Eritrese pasgeborenen, waarvan 13 geboren werden bij tienermoeders. Tiener- en jonge zwangerschappen zijn niet altijd onbedoeld. De komst van een kind belooft een verondersteld gevoel van zingeving, structuur en volwassenheid t.o.v. familie/anderen. De gevolgen hiervan op hun leven worden echter niet overzien en zijn in die zin wel onbedoeld. De komst en/of aanwezigheid van kleine kinderen leidt regelmatig tot opschorting van inburgering, schooluitval of vertraagde start van een vervolgopleiding. Het zorgsysteem in Leeuwarden is nog onvoldoende uitgerust om deze uitdagingen effectief op te lossen. Er kan nog te weinig cultuursensitieve zorg (incl. preventieve) geboden worden. De afstand tussen zorg en doelgroep is vaak groot, en er is sprake van een zekere mate van zorguitstel (bijv. de termijn waarop een zwangere zich meldt bij de verloskundige), zorgmijding en wantrouwen. Er is sprake van versnippering in en soms gebrekkige aansluiting tussen beleidsontwikkeling, dienstverlening en zorg voorzieningen. Specifieke en accurate data is lastig te genereren, en daarmee ook prioriteiten in noodzakelijke verbeteringen. Shkorey richt zich op de beschreven knelpunten rondom onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap bij Eritrese statushouders. Dit doen wij middels: (door)ontwikkelen van het spel Shkorey en deze te implementeren in o.a. de huidige (geboorte)zorgpraktijk. Het spel wordt in nauwe samenwerking met de doelgroep en lokale cultural mediators ontwikkelt. Het biedt een veilige, cultuursensitieve en begrijpelijke spel- en leeromgeving, waar relevante keuzes en vaardigheden geoefend kunnen worden en daarmee het inzicht in de mogelijke consequenties van verschillende keuzes en gedrag vergroot wordt. Dit zou moeten leiden tot meer geïnformeerde keuzes bij de spelers t.a.v. o.a. het aangaan van (seksuele) relaties, zwanger worden, spatiëring van zwangerschappen en de zorg voor en opvoeding van kleine kinderen in NL. De projectactiviteiten binnen de randprogrammering werken ondersteunend en versterkend op het spel om de doelstellingen t.a.v. de doelgroep, de doelgroep participatie, de onderlinge samenwerking tussen projectpartners en omgevingspartijen en een toekomstige opschaling buiten Leeuwarden te realiseren. De randprogrammering bestaat uit: - Het filmteam Shkorey - Pilot preconceptiezorg en prenatale zorg op groepsniveau - Landelijke kenniskring Hiermee bouwen wij een online en offline platform dat relevante kennis en vaardigheid vergroot. Daarnaast worden kennisdeling, actieve doelgroepparticipatie en betere verbinding tussen zorg en doelgroep t.a.v. (onbedoelde) zwangerschappen en kwetsbaar jong ouderschap gestimuleerd. Het praktijkonderzoek voor Shkorey wordt vormgegeven door het inrichten van het Shkorey monitoringsboard. Via dit monitoringsboard kan informatie en data over o.a. het gebruik, ervaringen en effecten van het Shkorey programma, met uiteraard als belangrijke focus het spel, in samenhang met elkaar en relevante externe factoren beschouwd worden. Het board stelt in staat om het project doorlopend te monitoren en op basis van data ontwerp- en implementatie keuzes te maken en zo het Shkorey programma continu te verbeteren. Aan het einde van het project wordt een handleiding Shkorey opgeleverd, met hierin o.a. werkprotocollen voor toepassing van het spel in verschillende zorgrelaties (bijvoorbeeld een protocol gebruik in de kraamzorg) en contexten. Alle ontwikkelde expertise en producten binnen dit project worden gedeeld met anderen via o.a. een website, eigen webinars, gastsprekerschap en deelname aan het Overkoepelend Leernetwerk van ZonMW.

Kenmerken

Projectnummer:
554001006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Postma MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Leeuwarden