Mobiele menu

Signalering in de palliatieve zorg door verzorgenden

Projectomschrijving

De 3 netwerken Palliatieve Zorg West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg. De kerngroepen van deze netwerken signaleerden leemten en knelpunten in de zorg ten aanzien van het signaleren in de palliatieve zorg door verzorgenden. 

Doel

Het doel is de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door verzorgenden te laten werken volgens de denk- en werkmethode 'Signalering in de palliatieve fase'. Omdat 2/3 van de mensen sterft, is het belangrijk om verzorgenden te scholen in het zo vroeg mogelijk stadium signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen. 

Aanpak/werkwijze

We implementeerden de denk- en werkmethode 'Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden' in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties. Om de kwaliteit van de signaleringsbox (SB) te waarborgen is deze op een eenduidige wijze ingevoerd en gebruikt. In samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) ontwikkelden we een train-de-trainer-programma voor projectleiders die hierdoor in staat werden gesteld het gebruik van de SB in hun organisatie te implementeren.

Samenwerkingspartners

We werkten samen met Omnizorg Noord-Kennemerland, Vrijwaard, Stichting Omring, Woonzorggroep Wilgaerden en Evean Thuiszorg en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). 

Resultaten

We schoolden 6 x 20 deelprojectleiders. 50 thuiszorgteams, 21 verzorgingshuizen, 5 verpleeghuizen, 3 organisaties voor de verstandelijk gehandicapten sector werken met de signaleringsbox. Bij het ROC Kop van Noord-Holland is de SB als prestatie-indicator opgenomen bij de lesmodules verlies en rouw voor niveau 3 en 4. Ook het Horizoncollege in Alkmaar en Hoorn heeft het gebruik van de SB opgenomen in hun lesprogramma. 750 signaleringsboxen zijn verspreid in Noord-Holland Noord.

Verzorgenden voelen goed aan wanneer er iets met een cliënt niet in orde is. Toch kan het lastig zijn deze vermoedens te verwoorden, bijvoorbeeld richting collega’s of huisarts. Een nieuwe werk- en denkmethode helpt verzorgenden met het stap voor stap in kaart brengen en bespreken van mogelijke zorgproblemen.

> Lees het interview

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financierden we vanuit ons Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma Palliantie financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.

Verslagen


Eindverslag

In 2013 is in de regio Noord-Holland Noord de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd bij 50 thuiszorgteams, 21 verzorgingshuizen, 4 verpleeghuizen en 2 instellingen voor de verstandelijk gehandicapten zorg. Tevens is de denk- en werkmethode opgenomen in het lesprogramma van het ROC-Kop van Noord-Holland, het Horizoncollege in Alkmaar en Hoorn en in de basisscholing voor verzorgenden van de netwerken. 750 signaleringsboxen zijn verspreid. Om de kwaliteit van de SB te waarborgen is de SB op een eenduidige wijze ingevoerd en gebruikt. In samenwerking met het IKNL is een train-de-trainer-programma ontwikkeld voor projectleiders die hierdoor in staat werden gesteld het gebruik van de SB in hun organisatie te implementeren. Via dit programma zijn 6 x 20 projectleiders geschoold. Zij behoren nu tot de gebruikersgroep en 2 x per jaar wordt een bijeenkomst gepland om hen te ondersteunen en op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Het implementatietraject kost tijd. Verzorgenden zijn enthousiast om in een tijd van veel veranderingen in organisaties en daarbuiten, heel concreet met de inhoud van het werk bezig te zijn. Het gebruik van de SB is een goede manier om de behoeftes van de clienten in kaart te brengen en de juiste vragen te stellen.

Samenvatting van de aanvraag

Binnen de 3 netwerken Palliatieve Zorg West-Friesland, Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland wordt samengewerkt om de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren. De kerngroepen van deze netwerken signaleren leemten en knelpunten in de zorg ten aanzien van het signaleren door verzorgenden. Verzorgenden hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces omdat zij frequenter en langduriger contact hebben met de zorgvrager en de naasten. De verzorgende is daardoor vaak de eerste die kan signaleren dat er iets aan de hand is. Onderliggend project beoogt de kwaliteit van de palliatieve zorg te verbeteren door verzorgenden te laten werken volgens de denk-en werkmethode “Signalering in de palliatieve fase”. Omdat 2/3 van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan is het belangrijk om verzorgenden te scholen in het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
626003009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Appeldoorn
Verantwoordelijke organisatie:
ZorgOndersteuning Noord-Holland