Mobiele menu

Signalering door verzorgenden in de palliatieve zorg in Zaanstreek-Waterland

Projectomschrijving

Het netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland  gaat in op geconstateerde leemtes t.a.v. het signaleren door verzorgenden.

Doel
Doel is kwaliteitsverbetering van de palliatieve zorg in de regio, door verzorgenden te laten werken volgens de denk-en werkmethode “Signalering in de palliatieve fase”. Met implementatie van de Signaleringsbox wil het netwerk optimale randvoorwaarden creëren om op het juiste moment en plaats, door de juiste hulpverlener, de juiste palliatieve zorg te kunnen verlenen.

Toepassing
De signaleringsbox  bevordert  het efficiënt organiseren van netwerkzorg, goede overdracht, samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg. De verzorgenden worden geschoold in gebruik van de signaleringsbox zodat zij in staat zijn in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, te communiceren, acties uit te voeren en problemen te evalueren.

Implementatie
Volgens het train-de-trainer-principe worden trainers uit deelnemende verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgteams getraind zodat zij het gebruik van de Signaleringsbox kunnen overdragen aan alle verzorgenden binnen de organisaties. De trainers dragen zorg voor implementatie van de Signaleringsbox in de eigen organisatie.

Verslagen


Eindverslag

Binnen de regio Zaanstreek-Waterland is in een jaar tijd in verschillende teams van de intra- en extramurale zorg de denk- en werkmethode Signaleren in de palliatieve fase door verzorgenden geïmplementeerd.

De betrokken organisaties gaan de denk- en werkmethode organisatiebreed implementeren en gaan na afloop van het project ook de andere teams in de intra- en extramurale zorg scholen in de denk- en werkmethode.
Door dit implementatieproject zijn de professionele vaardigheden van verzorgenden op het gebied van palliatieve zorg verbeterd en is er een grote impuls gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van de regionale palliaiteve zorg.

De organisaties zullen samen met het netwerk palliatieve zorg Zaanstreek-Waterland zorg dragen en toezien op verdere uitrol en borging van de denk- en werkmethode binnen de betrokken organisaties en evt. andere zorgorganisaties in de regio.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting project Signalering door verzorgenden in de palliatieve zorg in Zaanstreek-Waterland. Binnen het netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek-Waterland wordt samengewerkt om de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio te verbeteren. De kerngroep van het netwerk signaleert leemten en knelpunten in de zorg ten aanzien van het signaleren door verzorgenden. Verzorgenden hebben een belangrijke taak in het totale zorgproces omdat zij frequenter en langduriger contact hebben met de zorgvrager en de naasten. De verzorgende is daardoor vaak de eerste die kan signaleren dat er iets aan de hand is. Onderliggend project beoogt de kwaliteit van de palliatieve zorg in regio Zaanstreek-Waterland te verbeteren door verzorgenden te laten werken volgens de denk-en werkmethode “Signalering in de palliatieve fase”. Omdat tweederde van de mensen sterft in een setting waar verzorgenden aan het bed staan is het belangrijk om verzorgenden te scholen in het in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren, bespreken, uitvoeren en evalueren van problemen teneinde de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Laros
Verantwoordelijke organisatie:
Evean Behandelzaken