Mobiele menu

Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoed Eisende Hulp: effectief?

Vraagstuk

SPUTOVAMO-R, een instrument dat kindermishandeling signaleert, wordt standaard ingevuld als kinderen met een verwonding op de spoedeisende hulp (SEH) komen. Dat gebeurt ook op de vijf Utrechtse SEH’s waar dit onderzoek plaatsvond. Is SPUTOVAMO-R een goed signaleringsinstrument om kindermishandeling in deze setting op te sporen?

Onderzoek

De uitkomst van SPUTOVAMO-R is vergeleken met de uitkomst van dossieronderzoek waarin informatie van kinderen, huisarts, jeugdarts en jeugdzorg werd opgenomen, met toestemming van de ouders. Een expertpanel beoordeelde 720 dossiers van nader onderzochte kinderen (100 positief gescreend, 620 negatief).

Uitkomst

De SPUTOVAMO-R spoort elk kind met lichamelijke mishandeling op, maar ten koste van veel fout-positieven. Het oordeel van een expert kan dat getal sterk reduceren. Elke positieve signalering moet standaard vergezeld gaan van zo’n oordeel om de echte gevallen van mishandeling over te houden.

Producten

Titel: Childabuse: the value of systemetic screening in emergency rooms.
Auteur: Drs. J.S. Sittig
Titel: Child abuse inventory at emergency rooms: CHAIN-ER rationale and design
Auteur: Judith S Sittig, Cuno SPM Uiterwaal, Karel GM Moons, Edward ES Nieuwenhuis and Elise M van de Putte

Verslagen


Eindverslag

CHAIN-ER is een multi-center onderzoek (WKZ, St Antoniusziekenhuis locatie Nieuwegein en Oudenrijn en het Diakonessenhuis Utrecht en Zeist) verricht om de waarde van het kindermishandeling detectie-instrument SPUTOVAMO-R te onderzoeken. Gedurende 1.5 jaar werden alle kinderen 0 t/m 6 jaar die met letsel op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een van deze ziekenhuizen kwamen geïncludeerd. Kinderen die bij binnenkomst overleden waren en slachtoffers van (geobserveerde) verkeersongevallen werden geëxcludeerd. Ouders van alle kinderen met een positieve SPUTOVAMO-R en een random sample van 15% van de kinderen met een negatieve SPUTOVAMO-R werd om toestemming gevraagd om extra informatie te verzamelen (vragenlijst voor ouders, telefonische anamnese verricht door een kinderarts, risicotaxatielijsten ingevuld door huisarts en jeugdarts, eventueel beschikbare informatie van het AMK of BJZ, en zes maanden follow-up informatie uit de deelnemende ziekenhuizen). De informatie werd in een geanonimiseerd dossier toegevoegd aan de gegevens van het SEH-bezoek en geblindeerd voor oordelen van de verschillende hulpverleners m.b.t. verdenking op kindermishandeling. 720 dossiers zijn voorgelegd aan een nationaal expert panel, bestaande uit drie kinderartsen gespecialiseerd in het herkennen van kindermishandeling. Onafhankelijk van elkaar hebben zij een uitspraak gedaan over de oorzaak van het letsel (toegebracht, gevolg van nalatigheid of ongeluk); de kans dat het letsel was toegebracht of het gevolg was van nalatigheid; en de noodzaak tot hulpverlening van het AMK of BJZ.

Binnen deze studie wordt de effectiviteit vastgesteld van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de Spoed Eisende Hulpen (SEH’s) van 5 locaties van 3 ziekenhuizen in de Provincie Utrecht. De determinant is de signaleringsprocedure Sputovamo bestaande uit 6 screeningsvragen. De onderzoekspopulatie bestaat uit kinderen van 0 t/m 6 jaar die zich op de SEH presenteren met letsel. De gouden standaard bestaat uit de uitspraak van een expertpanel op de volgende 4 vragen:

1. Hoe groot schat u de kans dat het letsel intentioneel is toegebracht? (VAS schaal)
2. Hoe groot schat u de kans dat het letsel het gevolg is van nalatigheid? (VAS schaal)
3. Is er sprake van enigerlei vorm van kindermishandeling? Ja/nee
4. Is er een noodzaak tot hulpverlening? Ja/nee

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van een uitgebreide file die aan een expertpanel wordt voorgelegd bestaande uit:
• Verslag spoedeisende hulp bezoek (incl. conclusie, röntgenfoto’s, etc)
• Uitgebreide anamnese door een kinderarts
• Vragenlijst ingevuld door ouders
• Risicotaxatie door de eigen huisarts
• Risicotaxatie door de eigen Jeugdarts van Consultatiebureau of GGD
• Follow-up informatie van 6 maanden zoals bekend bij de Utrechtse ziekenhuizen
• Bij uitsluitend positief gescreenden: verslag van de bespreking in een multidisciplinair team

Alle patiënten die met Sputovamo positief gescreend werden, worden vervolgd t/m de uitspraak van het expertpanel en een steekproef van de negatief gescreenden

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157001008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2012
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.M. van de Putte
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht