Mobiele menu

Sluitende aanpak burgers met een psychische kwetsbaarheid in Gelderland-Zuid

Projectomschrijving

In Gelderland-Zuid loopt sinds augustus 2015 een project dat voorbereidingen treft voor een sluitende aanpak. De uitvoeringsfase van het plan van aanpak, (mede) door ZonMw gefinancierd, loopt van 6 maart 2017 tot 5 maart 2019.

Doel

Centraal in deze aanpak staat het vermogen van de mens om op eigen kracht weer verder te komen. Het versterken van dit eigen vermogen vraagt om een goed sluitend netwerk rondom psychisch kwetsbare mensen. Een netwerk waarin professionals en naasten alert zijn op signalen van een (naderende) psychose en zij snel handelen. Ook wanneer al sprake is van een acute situatie.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak bestaat uit 2 programmalijnen:

  • Aandachtig Aansluiten
  • Spoedig Dichtbij

De programmalijn Aandachtig Aansluiten richt zich op het realiseren van een sluitende aanpak in het gemeentelijke ‘voorveld’. De programmalijn Spoedig Dichtbij richt zich op het realiseren van een sluitende aanpak in acute situaties.

Resultaten

Van 2017 tot 2019 hebben vele partners samen gewerkt aan een sluitende aanpak. De volgende concrete resultaten zijn geboekt dankzij de aanjagende, coördinerende rol van dit project en de inzet op aanpalende projecten met specifieke thema’s:

  • Verhoogd bewustzijn en verbeterde handelingsvaardigheden, zowel van professionals als van burgers.
  • Multidisciplinair outreachend interventieteam dat erop af gaat en zorgt voor toeleiding naar de juiste zorg.
  • De aansluiting van dit IV-team op wijkteams, spoedeisende hulp en huisartsen.
  • Een meldpunt niet-acute zorg.
  • Samenwerking van regionale ambulancevoorzieningen en ggz in de realisatie van passend vervoer.

De pilots wijkgerichte ggz hebben lokaal beweging gebracht in een effectieve samenwerking. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen wijkteams, huisartsen en de ggz. Een plan voor de multidisciplinaire crisisbeoordelingskamer (m-CBK) is voorbereid en gaat in januari 2020 van start op de High-Intensive-Care van de ggz.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Van 2017 tot 2019 hebben vele partners samen gewerkt aan een Sluitende Aanpak. Er zijn concrete resultaten geboekt dankzij de aanjagende, coördinerende rol van dit project en de inzet op aanpalende projecten met specifieke thema’s. We noemen een verhoogde awareness en handelingsvaardigheden zowel van professionals als burgers, de bijdrage van ervaringsdeskundigen op alle niveaus, een multidisciplinair outreachend interventieteam dat ‘erop af’ gaat en zorgt voor toeleiding naar de juiste zorg, de aansluiting van dit IV-team op wijkteams, SEH en huisartsen, een meldpunt niet-acute zorg, samenwerking RAV en GGZ in de realisatie van passend vervoer. De pilots wijkgerichte GGZ hebben lokaal effectieve samenwerking geactiveerd, samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen wijkteams, huisartsen en de GGZ. Een plan M-CBK is voorbereid en gaat in januari 2020 van start op de HIC van de GGZ. We zijn trots op de netwerkontwikkeling en de toenemende kennis en inspanning bij gemeenten. Een (bestuurlijke) herijking van borgingsthema’s en de inspanningsverplichting heeft nu de focus waarna we een borgingsproces ingaan zodat resultaten duurzaam worden georganiseerd.

Samenvatting van de aanvraag

In 2016 is in veiligheidsregio Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) flink geïnvesteerd in het creëren van een solide netwerk van partners uit de 17 gemeenten en partijen uit de sectoren wonen, welzijn, zorg en veiligheid. Gezamenlijk is gewerkt aan een plan voor een sluitende aanpak ‘verwarde personen’. Mensen met ervaring of ervaringsdeskundigheid zijn gemobiliseerd en doen graag actief mee in het vervolg. Er is bestuurlijk draagvlak van burgemeesters & wethouders, alsook van bestuurders vanuit veiligheid, woningbouw, zorg (ziekenhuizen, huisartsen, GGZ, verslavingszorg, LVB-sector, GGD) en maatschappelijke opvang (maatschappelijk werk en RIBW) voor een samenhangend programma dat in 2017 en 2018 zal worden uitgevoerd. Door de gevolgde aanpak in het voortraject is het thema ‘verwarde personen’ goed op de kaart gezet zowel in het professionele als het bestuurlijke netwerk. Belangrijk hierbij is dat ook de zorgverzekeraars VGZ en Menzis bij de totstandkoming van het plan van aanpak betrokken zijn. Zij zijn de leidende zorgverzekeraar in respectievelijk regio Nijmegen en regio Rivierenland. Alles tezamen zijn voorname randvoorwaarden voor een succesvol vervolg aanwezig. Nu willen we oplossingsrichtingen en ambities omzetten in innoverende werkzaamheden. Het gaat om nieuwe arrangementen van samenwerking waarin de burger met een psychische kwetsbaarheid centraal staat en waarbij “lokaal”, “samen”, “meer doen” en “eropaf” belangrijke elementen zijn. Een regionaal richtinggevend advies- en verbeterplan in Gelderland Zuid wordt in december 2016 in een gezamenlijk overleg van burgemeesters en wethouders zorg van de 17 gemeenten vastgesteld. Het geeft een duidelijke stip op de horizon en met de gemobiliseerde bestuurskracht en ervaringskennis gaan we in 2017 en 2018 aan de slag. We doen dit in twee programmalijnen. De ene lijn richt zich op de realisatie van een sluitende aanpak voor geëscaleerde situaties, ’Spoedig Dichtbij’. De andere lijn richt zich op de sluitende aanpak in het lokale netwerk, vroegsignalering, preventie en herstel, ’Aandachtig Aansluiten’. De gemeenten en partners stellen op een basisniveau coördinatie-uren beschikbaar. Ze werken vanuit hun reguliere taak om in gezamenlijkheid basisvoorzieningen op peil te brengen en te houden. Kennis en ervaringen worden gedeeld en stap voor stap wordt gewerkt aan een hogere kwaliteit van de inzet voor verwarde personen. De 9 bouwstenen van het landelijke aanjaagteam komen in de plannen voor onze regio terug. Er zijn stevige ambities met elkaar benoemd. Deze subsidieaanvraag willen we graag benutten om voor onze regio een stevige regie op het proces binnen en tussen de beide programmalijnen te zetten om daadwerkelijk een sluitende aanpak te realiseren. We vragen middelen aan voor 3 onderdelen: a. De coördinatietaken willen we uitbreiden bij de 3 coördinatoren die momenteel geworven worden. Bij hen willen we ook de onderstaande projecten onderbrengen. b. We willen een pilot uitvoeren met het opzetten van een nieuw concept voor een interventieteam 2.0 voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in beide subregio's. Hiermee willen we zorg en veiligheid meer laten samenwerken en o.a. een politieagent en ervaringsdeskundige in het team opnemen. Het doel is het aantal E33-meldingen te verminderen, sneller te schakelen tussen instanties en passende zorg in te zetten. Ook bieden we een crisiskaarttraject aan. c. In twee ontwikkelpleinen willen we conceptueel verdere plannen uitwerken om te komen tot twee multi-disciplinaire crisesbeoordelingskamers en wijkgerichte GGZ in beide subregio’s. De multi-disciplinaire beoordelingskamer willen we bij voorkeur inrichten op het spoedplein van de ziekenhuizen in Tiel en Nijmegen. De contouren voor deze m-CBK beginnen zich te vormen. Het concept van wijkgerichte GGZ staat nog in de kinderschoenen en vraagt specifieke aansluiting met de structuren in de regio Nijmegen en Rivierenland, die nogal van elkaar verschillen. In de pilot maken we een verdiepingsslag om daadwerkelijk te ervaren hoe in concrete situaties onze doelen kunnen worden bereikt. We identificeren welke organisatorische en financiële obstakels overwonnen moeten worden en leren hoe we dit kunnen omzetten naar passende beleidsregels en afspraken. Met andere woorden: ontwikkelpleinen en pilots dragen bij aan duurzaam leren en structurele borging. Per project hebben we op operationeel niveau de juiste personen vanuit politie, bijzondere zorg, acute zorg, GGZ, verslavingszorg, gemeente, wijk- en gebiedsteams en woningcorporaties betrokken. In alle projecten en ook in de algehele projectgroep zijn ervaringsdeskundigen betrokken. Het realiseren van de projecten van deze subsidieaanvraag geeft een extra boost aan de samenwerking op zowel het operationele als het tactisch/strategische niveau. Het zal daarbij een belangrijke stimulans zijn om gezamenlijk voor een sluitende aanpak voor verwarde personen te zorgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.D. Kunst
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Gelderland Zuid