Mobiele menu

Sociaal Vitaal Bolsward

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Sociaal Vitaal wordt aangeboden aan cliënten van de thuiszorg en zelfstandig wonende ouderen zonder thuishulp.

Het doel is om fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid en veerkracht en vermindering van eenzaamheid. Het project duurt in totaal 18 maanden en start op 15 januari 2021. Het project start met een persoonlijke wervingsbenadering (huis aan huis èn via de thuiszorg). Vervolgens wordt de fitheid gemeten. Aansluitend wordt een beweegprogramma van 30 weken met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting.

Het project wordt uitgevoerd door Sport Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Sociaal Collectief, thuiszorg Súdwest-Fryslân en GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Sociaal Vitaal in de gemeente Súdwest-Fryslân is gericht op verspreiding van de interventie in Bolsward en op doorontwikkeling van Sociaal Vitaal. Samen met lokale partijen bieden we minder mobiele, eenzame zelfstandig wonende ouderen die gebruik maken van de thuiszorg Sociaal Vitaal aan. Hiertoe wordt specifiek samengewerkt met thuiszorginstelling Súdwest-Fryslân Sociaal Vitaal heeft als doelstelling het verminderen van emotionele en sociale eenzaamheid en het bevorderen van fysieke fitheid. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids- , weerbaarheidstraining en zelfmanagement training aangeboden om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is een belangrijk onderdeel want het wekelijks samen in beweging komen zorgt ervoor dat onderling contact maken eenvoudiger wordt en daarbij wordt de fysieke fitheid, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid behouden en zo mogelijk verbeterd, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. De werkzame bestanddelen die volgens Bouman en Van Tilburg die relevant zijn voor het verminderen van eenzaamheid zijn beschreven bij de wijze waarop de subdoelen van Sociaal Vitaal worden gerealiseerd. Sociaal Vitaal in de gemeente Súdwest-Fryslân richt zich op zelfstandig wonende oudere mannen en vrouwen met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die lichamelijk inactief en/of eenzaam zijn. De deelnemers worden rechtstreeks via een persoonlijke benadering op basis van brief vanuit de gemeente en via doorverwijzing vanuit de thuiszorg geworven. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals participatie in de projectgroep, het vragen naar behoeften, de werving van ouderen en de invulling van het programma. De uitvoering wordt ondersteund door een projectgroep (vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân, Sport Fryslân, buurtsportcoach, Sociaal Collectief en Stichting GALM. De toegevoegde waarde van het uitvoeren van Sociaal Vitaal in het Súdwest-Fryslân is dat het aansluit op de signalering van eenzaamheid in de gemeente via het het project By jo Thûs’. Met Sociaal Vitaal worden mensen met eenzaamheidsklachten ondersteund bij het verminderen van deze klachten. Uitvoering van Sociaal Vitaal geeft ook een impuls in het najaar van 2020 een coalitie tegen eenzaamheid te vormen Uit een scan van de GGD blijkt dat blijkt dat van de 75 plussers in Bolsward gemiddeld 55% eenzaam zijn en dat personen in de leeftijdsgroep 65-75 jaar gemiddeld 50%. Van de inwoners van 75 jaar en ouder in Bolsward, is 45% sociaal eenzaam en 32% emotioneel eenzaam. Van de inwoners van 65-75 jaar in Bolsward is 41% sociaal eenzaam en 29% emotioneel eenzaam. Wij verwachten dat in Bolsward, op grond van ervaringen met de uitvoering van andere Sociaal Vitaal projecten in Friesland, 98 ouderen met eenzaamheidsklachten en bewegingsarmoede belangstelling hebben voor Sociaal Vitaal. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers, (3) het afnemen van een fitheidstest en meten van eenzaamheid, (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal, (5) het borgen van het programma. In de fittest wordt spierkracht, uithoudingsvermogen, lenigheid van de schouder en metabole fitheid (bloeddruk en BMI) gemeten. Bovendien wordt eenzaamheid met behulp van 6-item De Jong Gierveld schaal gemeten. Na de fitheidstest stromen deelnemers, die daarvoor in aanmerking komen, door naar het Sociaal Vitaal programma. Dit bestaat uit een beweegprogramma, dat in groepsverband wekelijks in een zaal wordt aangeboden, met specifiek aandacht voor sociale vaardigheden en weerbaarheid. In deze lessen ligt de nadruk op het belevingsgericht werken aan sociale vaardigheden, interactie met omgeving, leren uiten van behoeften en wensen en weerbaarheid (leren opkomen voor jezelf, de juiste houding aannemen, lichaamstaal leren gebruiken). Beweeggroepen zijn veilige groepen om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren. Bij de koffie na afloop worden de lessen weerbaarheid en sociale vaardigheden nabesproken. Borging van de groepen na afloop van het project is gewaarborgd door deze onder te brengen bij stichting Fit in Fryslân, waarbij ruim 30 aangesloten sport- en beweeggroepen voor senioren en mensen met een chronische aandoening zijn aangesloten Met de op te richten Coalitie Een tegen Eenzaamheid wordt overlegd over de verdere verspreiding van Sociaal Vitaal in gemeente Súdwest-Fryslân. De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van Movisie worden uitgevoerd en beschreven. De doorontwikkeling bestaat eruit dat de afstemming van de Sociaal Vitaal methodiek op het werven, testen en de uitvoering van het programma op een minder mobiele en zeer kwetsbare doelgroep ouderen. De methodiek zal worden beschreven en opgenomen worden in het handboek Sociaal Vitaal.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.G.C. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Sport Fryslân