Mobiele menu

Sociaal Vitaal Delfzijl

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 75 jaar en ouder jaar die weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In Delfzijl wordt samengewerkt met de thuiszorg om aan cliënten Sociaal Vitaal aan te bieden. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen. Het project duurt 18 maanden en start 15 januari 2021.

De uitvoering start met een persoonlijke wervingsbenadering. Vervolgens wordt fitheid gemeten. Aansluitend wordt een beweegprogramma, dat 30 weken duurt, met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting uitgevoerd. Het project wordt uitgevoerd door Wijkbelangen Delfzijl Noord, Beweeglink, Stichting Welzijn en Dienstverlening, de thuiszorg en GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal in de gemeente Delfzijl (door fusie na 01-01-2021 gemeente Eemsdelta) is gericht op verspreiding van de interventie in Delfzijl Noord , met name in de buurt Bornholm. Naast kwetsbare, nog zelfstandig thuiswonende mobiele 75 plussers, worden via de thuiszorg ook de kwetsbare minder-mobiele 75 plussers benaderd om mee te doen aan Sociaal Vitaal. In dit project wordt een methodiek voor werving en uitvoering van deze specifieke doelgroep doorontwikkeld. Doelstelling van Sociaal Vitaal is het verminderen van emotionele en sociale eenzaamheid en het bevorderen van fysieke fitheid. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids-, weerbaarheidstraining en zelfmanagement training aangeboden om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Deze trainingen zijn verweven in een wekelijkse beweegactiviteit die het onderling contact maken eenvoudiger maakt en zorgt voor een verbetering van de fysieke fitheid. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en heeft een positief effect op kwaliteit van leven. De werkzame bestanddelen die volgens Bouman en Van Tilburg relevant zijn voor het verminderen van eenzaamheid zijn beschreven bij de wijze waarop de subdoelen van Sociaal Vitaal worden gerealiseerd. Sociaal Vitaal in Delfzijl-Noord richt zich op zelfstandig wonende ouderen met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die eenzaam en/of lichamelijk inactief zijn. Er is extra aandacht voor de groep minder mobiele ouderen van 75 en ouder, die via de thuiszorg geworven worden en waarvoor ook speciaal vervoer van en naar de locatie geregeld zal worden. De ouderen zelf worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals participatie in de projectgroep, het vragen naar behoeften, de werving van ouderen en de invulling van het programma. De uitvoering van Sociaal Vitaal wordt ondersteund door een projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Wijkbelangen Delfzijl Noord (WDN), gemeente Delfzijl, Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD), Beweeglink, stichting Goud Vereg en stichting GALM . De toegevoegde waarde van het uitvoeren van Sociaal Vitaal in Delfzijl Noord is dat het aansluit op de signalering van eenzaamheid van Wijkbelangen Delfzijl Noord en huisbezoeken van SWD. Met Sociaal Vitaal worden mensen met eenzaamheidsklachten ondersteund bij het verminderen van deze klachten. Uitvoering van Sociaal Vitaal geeft ook een impuls aan het oprichten een coalitie Eén tegen Eenzaamheid in de nieuwe gemeente Eemsdelta (vanaf 01-01-2021), waar op dit moment alleen fusiegemeente Appingedam is aangesloten bij de coalitie. Uit gegevens van de GGD Groningen blijkt dat van de 75 plussers in Delfzijl Noord gemiddeld 54% eenzaam is. De verwachting is dat in Delfzijl Noord op grond van ervaringen met de uitvoering van andere Sociaal Vitaal projecten in Groningen ongeveer 30 personen zullen deelnemen aan Sociaal Vitaal. In dit aantal is ook rekening gehouden met mogelijke terughoudendheid om deel te nemen in verband met het COVID-19 virus. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers via brief en huis-aan-huis benadering, (3) het afnemen van een fitheidstest en meten van eenzaamheid, (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal, (5) het borgen van het programma. Tijdens het uitvoeren van Sociaal Vitaal (4) wordt de wekelijkse fysieke groepsactiviteit verweven met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, zelfmanagementtraining en gezondheidsvoorlichting. Er is aandacht voor de borging van de groepen na afloop van het project door een borgingtraject uit te voeren dat is ontwikkeld en toegepast in een aantal gemeenten in Oost-Groningen. In dit traject hebben de deelnemers een bepalende stem hoe de groep in de toekomst verder zal gaan. Met de nog op te richten Coalitie Eén tegen Eenzaamheid in de nieuwe gemeente wordt overlegd over de verdere verspreiding van Sociaal Vitaal in gemeente Eemsdelta . De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van Movisie worden uitgevoerd en beschreven. De doorontwikkeling van het project Sociaal Vitaal zal zich met name richten op de wervingsstrategie van ouderen van 75 jaar en ouder die minder mobiel zijn en door de thuiszorg worden verzorgd. Ook de aanpassingen binnen de uitvoering en het vervoer van en naar de locatie zal worden meegenomen in de nieuwe methodiek. De methodiek zal worden beschreven en opgenomen worden in het handboek Sociaal Vitaal.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. van der Laan
Verantwoordelijke organisatie:
Wijkbelangen Delfzijl Noord