Mobiele menu

Sociaal Vitaal Hogeland

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen.

Het project wordt uitgevoerd in Uithuizen, Uithuizermeeden en omliggende dorpen, met speciale aandacht voor accommodatie- en vervoersproblematiek. Het project bestaat uit een persoonlijke wervingsbenadering, het aanbieden van een fittest en een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting.

Het project wordt uitgevoerd door Goud Vereg, welzijnsinstelling Mensenwerk, gemeente het Hogeland, stichting GALM, Dorpsbelangenverenigingen, de thuiszorg en Beweegteam Hogeland. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal in de gemeente Het Hogeland is gericht op verspreiding van de interventie in Uithuizen, Uithuizermeeden en de omliggende dorpen op doorontwikkeling van Sociaal Vitaal. Samen met lokale partijen ontwikkelen we Sociaal Vitaal door voor een kleine dorpen/kernen aanpak in Kantens, Zandeweer, Rottum, Stitswerd, Eppenhuizen, Roodeschool, Oosternieland, Oudeschip en Oldenzijl. Doelstelling van Sociaal Vitaal is het verminderen van emotionele en sociale eenzaamheid en het bevorderen van fysieke fitheid. Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids-, weerbaarheidstraining en zelfmanagement training aangeboden om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Deze trainingen zijn verweven in een wekelijkse beweegactiviteit die het onderling contact maken eenvoudiger maakt en zorgt voor een verbetering van de fysieke fitheid. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en heeft een positief effect heeft op kwaliteit van leven. De werkzame bestanddelen die volgens Bouman en Van Tilburg relevant zijn voor het verminderen van eenzaamheid zijn beschreven bij de wijze waarop de subdoelen van Sociaal Vitaal worden gerealiseerd. Sociaal Vitaal in gemeente Het Hogeland richt zich op zelfstandig wonende ouderen met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die eenzaam en/of lichamelijk inactief zijn. Ook worden ouderen geworven in de leeftijdsgroep 65-75 jaar in met name de kleine dorpen en kernen, omdat er een te gering aantal mensen met 75 jaar en ouder wonen om een Sociaal Vitaal project uit te voeren. De deelnemers worden rechtstreeks via een brief vanuit de gemeente en daaropvolgend persoonlijke benadering en via de thuiszorg geworven. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals participatie in de projectgroep, het vragen naar behoeften, de werving van ouderen en de invulling van het programma. De uitvoering van Sociaal Vitaal wordt ondersteund door een projectgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Hogeland, Beweegteam Het Hogeland, Mensenwerk Hogeland, Beweeglink, stichting Goud Vereg en stichting GALM . De toegevoegde waarde van het uitvoeren van Sociaal Vitaal in Hogeland is dat het aansluit op de signalering van eenzaamheid door huisbezoeken van de stichting Mensenwerk in de gemeente Het Hogeland. Met Sociaal Vitaal worden mensen met eenzaamheidsklachten ondersteund bij het verminderen van deze klachten. Uitvoering van Sociaal Vitaal geeft ook een impuls aan het oprichten een coalitie Een tegen Eenzaamheid in Hogeland. Uit gegevens van de GGD blijkt dat van de 75 plussers in Het Hogeland gemiddeld 55% eenzaam is en in de leeftijdsgroep 65-75 jaar gemiddeld 50%. Van de inwoners van 75 jaar en ouder is 55% sociaal eenzaam en 35% emotioneel eenzaam. Van de inwoners van 65-75 jaar is 41% sociaal eenzaam en 29% emotioneel eenzaam. De verwachting is dat in Het Hogeland op grond van ervaringen met de uitvoering van andere Sociaal Vitaal projecten in Groningen, 202 ouderen met eenzaamheidsklachten en bewegingsarmoede tot de doelgroep voor Sociaal Vitaal behoren en dat ongeveer 50 personen zullen deelnemen aan Sociaal Vitaal. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers via brief en huis-aan-huis benadering, (3) het afnemen van een fitheidstest en meten van eenzaamheid, (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal, (5) het borgen van het programma. Tijdens het uitvoeren van Sociaal Vitaal (4) wordt de wekelijkse fysieke groepsactiviteit verweven met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, zelfmanagementtraining en gezondheidsvoorlichting. Er is aandacht voor de borging van de groepen na afloop van het project door een borgingstraject uit te voeren dat is ontwikkeld en toegepast in een aantal gemeenten in Oost-Groningen. Met de op te richten Coalitie Een tegen Eenzaamheid wordt overlegd over de verdere verspreiding van Sociaal Vitaal in gemeente Het Hogeland. De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van Movisie worden uitgevoerd en beschreven. De doorontwikkeling bestaat eruit dat de afstemming van de Sociaal Vitaal methodiek op het werven, testen en de uitvoering van het programma ouderen in kleine dorpen en kernen. De methodiek zal worden beschreven en opgenomen worden in het handboek Sociaal Vitaal.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642033
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.H.G. de Greef
Verantwoordelijke organisatie:
Mensenwerk Hogeland