Mobiele menu

Sociaal Vitaal in Kleur Utrecht

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal in Kleur is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende migrantenouderen in Utrecht. Sociaal Vitaal in Kleur richt zich op 55-plussers met een Marokkaanse, Turkse en Chinese achtergrond die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren.

Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor hun gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering betrokken. Het project start met een persoonlijke wervingsbenadering via sleutelpersonen. Vervolgens wordt de fitheid gemeten. Aansluitend wordt een beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en (gezondheids)voorlichting aangeboden.

Het project wordt uitgevoerd door NOOM, COSBO-Stad-Utrecht, DOCK Utrecht Zuidwest, Hanzehogeschool Groningen en GALM. Het project duurt 18 maanden en start op 15 januari 2021.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal in Kleur (SViK) in Utrecht wordt uitgevoerd door NOOM in samenwerking, COSBO-Stad-Utrecht, DOCK, de Hanzehogeschool Groningen en de stichting GALM. Er wordt samengewerkt met de gemeente Utrecht en “Utrecht Omarmt”, de Utrechtse Aanpak Een tegen Eenzaamheid. Sociaal Vitaal heeft als doelstelling het bevorderen van sociale contacten (en minder eenzaamheid), beter omgaan met veroudering en ziekten en het bevorderen van vitaliteit van ouderen van 55 jaar en ouderen met een Marokkaanse, Turkse en Chinese achtergrond. Om meer sociale contacten te krijgen dan wel het bestaande sociale netwerk zoveel mogelijk overeind te houden, wordt aan deelnemers een sociale vaardigheids-, weerbaarheidstraining en zelfmanagementstraining aangeboden om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is een belangrijk onderdeel van Sociaal Vitaal in Kleur want het wekelijks samen in beweging komen zorgt ervoor dat onderling contact maken eenvoudiger wordt en daarbij worden de fysieke fitheid, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid behouden en zo mogelijk verbeterd, wat een positief effect heeft op de kwaliteit van leven. De werkzame bestanddelen die volgens Bouman en Van Tilburg relevant zijn voor het verminderen van eenzaamheid zijn beschreven bij de wijze waarop de subdoelen van Sociaal Vitaal in Kleur worden gerealiseerd. Sociaal Vitaal in Kleur in Utrecht richt zich op zelfstandig wonende oudere mannen en vrouwen met een Marokkaanse, Turkse en Chinese achtergrond die meer willen bewegen en behoefte hebben aan meer sociale contacten. De deelnemers worden in de ontmoetingsgroepen via sleutelpersonen en vrijwilligers persoonlijke benaderd om mee te doen aan Sociaal Vitaal in Kleur. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals participatie in de projectgroep, het vragen naar behoeften, bij de werving van deelnemers en bij de invulling van het programma. Op basis van gegevens van de GGD wordt geraamd dat gemiddeld 62% van de personen van 55 jaar en ouder in Utrecht sociale eenzaam is en 49% emotioneel eenzaam. In samenwerking met DOCK en COSBO-Stad-Utrecht worden door NOOM in de Marokkaanse, Turkse en Chinese gemeenschap in Kanaleneiland en daarbuiten ouderen van 55 jaar benaderd om mee te doen aan Sociaal Vitaal in Kleur. De verwachting is dat in Utrecht op grond van ervaringen met de uitvoering van het pilotproject Sociaal Vitaal in Kleur, er 6 groepen (van 10 personen) zullen deelnemen aan een coronaproof uitvoering van Sociaal Vitaal in Kleur. Het Sociaal Vitaal in Kleur programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers, (3) het afnemen van een fitheidstest en meten van eenzaamheid, (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal programma, (5) het borgen van het programma. De deelnemers worden via de ontmoetingsgroepen door sleutelpersonen en vrijwilligers geworven. Ouderen die belangstelling hebben om deel te nemen, krijgen een fitheidstest aangeboden. In deze test worden spierkracht (beenkracht en knijpkracht), uithoudingsvermogen, lenigheid van de schouder en metabole fitheid (bloeddruk en BMI) gemeten. Bovendien wordt eenzaamheid met behulp van de 6-item De Jong Gierveld schaal gemeten. Na de fitheidstest stromen deelnemers, die daarvoor in aanmerking komen, door naar het Sociaal Vitaal programma. Dit programma bestaat uit een beweegprogramma, dat in groepsverband wekelijks wordt aangeboden. In dit programma wordt specifiek aandacht besteed aan sociale vaardigheden (4 lessen) en weerbaarheid (4 lessen). In deze lessen ligt de nadruk op het belevingsgericht werken aan sociale vaardigheden (maken van sociaal contact, interactie met omgeving, leren uiten van behoeften en wensen) en weerbaarheid (leren opkomen voor jezelf, de juiste houding aannemen, lichaamstaal leren gebruiken). Beweeggroepen zijn veilige groepen om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren. Bij de koffie na afloop worden de lessen weerbaarheid en sociale vaardigheden nabesproken. Ook worden in het programma een zelfmanagement training aangeboden om weerbaarheid en sociale vaardigheden in praktijk te brengen door met elkaar sociale activiteiten buiten de beweeggroep te ondernemen en sociaal actief te worden. Er is aandacht voor de borging van de groepen na afloop van het project door een borgingstraject uit te voeren. Met “Utrecht Omarmt”, de Utrechtse Aanpak Een tegen Eenzaamheid wordt overlegd over de verdere verspreiding van Sociaal Vitaal in de gemeente Utrecht. De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van Movisie worden uitgevoerd en beschreven. De methodiek van Sociaal Vitaal in Kleur zal worden beschreven en opgenomen worden in het handboek Sociaal Vitaal in Kleur en er wordt een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor de toekenning van “”Goed beschreven” en “Goed onderbouwd” voor het programma Sociaal Vitaal in Kleur.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639632004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Ramdas
Verantwoordelijke organisatie:
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten