Mobiele menu

Sociaal Vitaal Stadskanaal

Projectomschrijving

‘Sociaal Vitaal’ is een beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid.
Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke wervingsbenadering, het aanbieden van een fittest en een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheid. Het borgen van de groepen (in bestaande structuren of zelfstandig) is de laatste en zeer belangrijke fase van het project.

Sociaal Vitaal is een project dat op maat wordt aangeboden en door Stichting Galm in samenwerking met relevante lokale partners wordt uitgevoerd. In Stadskanaal maken Stichting Welstad, Zorggroep Meander (thuiszorg) en de gemeente deel uit van de projectgroep. Deze wordt ondersteund door Buurtzorg, participatieraad, kerken en ouderbonden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Sociaal Vitaal is gericht is op het verminderen van eenzaamheid (emotioneel, sociaal en existentieel)en bevorderen van fysieke fitheid.Om eenzaamheid te verminderen krijgen deelnemers een sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining om veerkracht en sociale verbondenheid te bevorderen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit is bedoeld om fysieke fitheid en zelfredzaamheid te verbeteren. Sociaal Vitaal richt zich op zelfstandig wonende oudere mannen en vrouwen met een lage sociaal economische status van 75 jaar en ouder, die lichamelijk inactief en/of eenzaam zijn, in de wijken Stadskanaal Centrum, Maarsstee, Parkwijk en Maarswold. Ouderen worden op verschillende manieren bij de uitvoering van het project betrokken, zoals het vragen naar behoeften, de werving van ouderen en de invulling van het programma. De uitvoering van Sociaal Vitaal wordt ondersteund door de ‘Coalitie Een tegen Eenzaamheid’ io in Stadskanaal. De coalitie bestaat uit vertegenwoordigers van stichting Welstad, gemeente Stadskanaal, Participatieraad, Samenwerkende kerken en gezamenlijke ouderenbonden en Zorggroep Meander. De aanleiding voor het initiatief om Sociaal Vitaal uit te voeren in Stadskanaal zijn gesprekken van de gemeente Stadskanaal en stichting Welstad met ouder van 75 jaar en ouder in Stadskanaal Centrum en omliggende wijken. Hieruit werd duidelijk at ongeveer de helft van de ouderen eenzaamheidsklachten heeft. Cijfers die door data van wijkdashbords Stadskanaal 2019 worden bevestigd. Bovendien constateerde de Coalitie dat een gericht aanbod voor een brede doelgroep kwetsbare ouderen met eenzaamheid in de beoogde wijken ontbreekt. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit 5 onderdelen;(1) het maken van een lokaal uitvoeringsplan, (2) het werven van deelnemers, (3) het afnemen van een fitheidstest en meten van eenzaamheid, (4) het uitvoeren van het Sociaal Vitaal, (5) het borgen van het programma. Ter voorbereiding van het uitvoeringsplan heeft de‘Coalitie Een tegen Eenzaamheid io’ berekend dat er in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder in totaal 763 ouderen (51% van 1483 ouderen) eenzaamheidsklachten hebben en 933 ouderen (63% van 1483 ouderen) onvoldoende lichamelijk actief zijn. Combineren we de prevalentie van eenzaamheid en lichamelijke inactiviteit dan ramen we de doelgroep op 474 ouderen (32% van 1483). Het werven van de deelnemers gebeurt via een huis-aan-huis bezoek nadat 1483 ouderen van 75 jaar en ouder in de 4 genoemde wijken in Stadskanaal worden aangeschreven. De doelgroep krijgt een brief van de gemeente Stadskanaal. Vervolgens worden de ouderen huis-aan-huis bezocht. Bovendien nemen we contact op met huisartsenpraktijken en sociale wijkteams om ouderen van 75 jaar en ouder te informeren en door te verwijzen naar Sociaal Vitaal. Ouderen die belangstelling hebben om deel te nemen wordt een fitheidstest aangeboden. In deze test wordt spierkracht, (beenkracht en knijpkracht), uithoudingsvermogen, lenigheid van de schouder en metabole fitheid (bloeddruk en BMI) gemeten. Bovendien wordt eenzaamheid met behulp van 6-item De Jong Gierveld schaal gemeten. Na de fitheidstest stromen deelnemers, die daarvoor in aanmerking komen, door naar het Sociaal Vitaal programma. Dit programma bestaat uit een beweegprogramma, dat wekelijks in een zaal wordt aangeboden. In dit programma wordt specifiek aandacht besteed aan sociale vaardigheden (4 lessen) en weerbaarheid (4 lessen). In deze lessen ligt de nadruk op het belevingsgericht werken aan sociale vaardigheden (maken van sociaal contact, interactie met omgeving, leren uiten van behoeften en wensen) en weerbaarheid (leren opkomen voor jezelf, de juiste houding aannemen, lichaamstaal leren gebruiken). Beweeggroepen zijn veilige groepen om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren. Bij de koffie na afloop worden de lessen weerbaarheid en sociale vaardigheden nabesproken. Ook worden in het programma een zelfmanagement training aangeboden om weerbaarheid en sociale vaardigheden in praktijk te brengen door met elkaar sociale activiteiten buiten de beweeggroep te ondernemen en sociaal actief te worden in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. De groepen worden na afloop van het project geborgd. Uitgangspunt is dat de groepen kunnen blijven voortbestaan als beweeggroep en daarvoor een eigen bijdrage betalen waarmee de huur van de zaal en de lesgever kan worden voldaan. Met de Sociaal Vitaal groepen zelf, en de Coalitie wordt overlegd over de organisatorische borging. De procesevaluatie zal volgens het informatieblad van de databank ‘Effectieve sociale interventies’ worden uitgevoerd en beschreven. Het handboek Sociaal Vitaal zal gebaseerd zijn op de schrijfwijzer ‘Hoe schrijf ik een handboek’ van Movisie. we verwachten dat in totaal 45 ouderen met eenzaamheidklachten en die onvoldoende bewegen instromen in 2 Sociaal Vitaal groepen. Uit Sociaal Vitaal projecten in Oost Groningen blijkt dat eenzaamheid met 27% is afgenomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621928
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.H.G. de Greef
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GALM