Mobiele menu

Sociaal Vitaal,verander muren in deuren

Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen van 65-85 jaar, die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In dit programma staan het verbeteren van fysieke fitheid en het vergroten van de sociale verbondenheid voorop.

Lelystad kent verschillende stadsdelen. In elk stadsdeel zijn eigen trends en ontwikkelingen te zien. Het programma start in stadsdeel Zuidoost. In dit deel is een grote groep senioren van 75 jaar en ouder met beweegbehoeftes en minder sociale verbondenheid. Het initiatief zorgt ervoor dat ouderen elkaar ontmoeten, in beweging blijven en sociaal actief worden. Zo veranderen muren in deuren.

Sociaal Vitaal is door en voor ouderen. Zij zijn van start tot finish actief betrokken. De coördinatie ligt bij Sportbedrijf Lelystad in samenwerking met onder andere Stichting GALM, Welzijn Lelystad, OSOL,Thuiszorg Lelystad en Stichting Lelystad Vitaal.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

“Verander muren in deuren!” richt zich op de zeer kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen van de gemeente Lelystad die sociaal en/of fysiek inactief of semi-actief zijn en waarvan de primaire doelgroep ouder is dan 75 jaar gebruikmakend van hulpverlenende instanties waaronder thuiszorg. Op dit moment telt Lelystad ruim 14.808 ouderen van het totaal aantal inwoners (77.872). Naast de algehele vergrijzing is er in Lelystad een dubbele vergrijzing gaande. Waar de inwoners van 75 jaar en ouder nu 4.362 personen telt, verwacht men over vijftien jaar een verdubbeling naar 8.586 inwoners. Een groot deel van de Nederlanders voelt zich eenzaam, 42,9%. In Lelystad ligt dit cijfer hoger: 47,4%. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen voelen ouderen zich relatief meer eenzaam. In Lelystad geldt dit voor bijna de helft van alle Lelystadse ouderen waarvan de groep ‘oudere’ ouderen zelfs 63% dit als zodanig ervaart. De groep kenmerkt zich bovendien door een ongezondere leefstijl omdat ze, vergeleken met andere leeftijdsgroepen, vaker roken, te weinig bewegen en door hun voedingsgedrag verhoudingsgewijs meer overgewicht en obesitas hebben. Het project Sociaal Vitaal is in 2019 gestart in Lelystad met eenmalige financiering vanuit Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB) om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefstijl en gezondheid van de groep kwetsbare ouderen in het werkgebied van deze stichting. Met de opschaling en doorontwikkeling van de interventie "Sociaal Vitaal" van Stichting GALM veranderen wij muren in deuren voor de zeer kwetsbare oudere inwoners van Lelystad! "Joop is 82 jaar en woont in 1 van de oudste wijken van Lelystad: de Waterwijk. Joop staat symbool voor de situatie waarin een groot percentage Lelystadse ouderen zich bevinden.Zijn vrouw is op jonge leeftijd overleden en zijn leven draaide om veel werken en de zorg voor zijn zoon. Nadat deze op zichzelf is gaan wonen, bleef Joop alleen achter. Behalve het contact met zijn zoon, buren en thuiszorg is zijn wereld klein en geïsoleerd. Hij voelt zich bovendien niet fit en heeft last van overgewicht en fysieke klachten o.a. zijn knieën. Hij is daardoor slecht te been." Het project Sociaal Vitaal Lelystad resulteert in een opschaling met als doel toename van kwaliteit van leven doordat ervaren eenzaamheid van deelnemers wordt verminderd (meer sociaal contact, leren uiten van gevoelens en emoties) en fysieke fitheid verbetert zoals meer spierkracht en uithoudingsvermogen. De doorontwikkeling is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een duurzame aanpak van Sociaal Vitaal specifiek voor kwetsbare ouderen die gebruik maken van hulpverlenende instanties o.a. de thuiszorg. Het focusgebied betreft de lage SES-wijken doordat een lage sociaaleconomische status meer eenzaamheid, ongezonde leefstijlkenmerken, bewegingsarmoede, ongezond eten, roken en overmatig alcoholgebruik in de hand werkt en er hierdoor grote verschillen in levensverwachting, verschillen in fysieke en psychosociale problemen én kwaliteit van leven zijn ontstaan.Bovendien hebben deze Lelystadse wijken weinig tools en voorzieningen om hierop te kunnen anticiperen. De initiatiefnemers zijn Sportbedrijf Lelystad, Stichting GALM, Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties Lelystad, TopFit Fysiotherapie en Stichting Welzijn. De samenwerkingspartners zijn o.a. Thuiszorg Lelystad, huisartspraktijken, buurthuizen, Stichting Lelystad Vitaal, Humanitas, De Luisterlijn Lelystad. De partners zorgen voor een integrale aanpak en maken de keten rondom de doelgroep sluitend. Het programma duurt 18 maanden, van januari 2021 tot en met juni 2022. Uniek tijdens de verschillende fases is de hoge betrokkenheid van de doelgroep en de hulpverlenende instanties die met hen in contact staan. Hierdoor vallen drempels eerder weg en wordt sociale integratie bevorderd. na de werving wordt de fysieke fitheid en mentale weerbaarheid in kaart gebracht met behulp van een fitheidstest en Groningen Veerkrachtschaaltest voor Ouderen. Vervolgens gaat het interventieprogramma van start voor een periode van 12 maanden, waarin een wekelijks beweegprogramma wordt gecombineerd met een weerbaarheids-, sociale vaardigheids- en zelfmanagement training, aangevuld met gezondheidsvoorlichting(en). Het programma is afgestemd op de energetische en cognitieve belastbaarheid van kwetsbare ouderen met een lage sociaaleconomische status en uitvoerbaar voor zij die overwegend minder mobiel zijn. Tijdens fase 3 wordt toegewerkt naar de borging en continuering uitgevoerd aan de hand van de intentieverklaring dat bij de start van het Sociaal Vitaal project is overeengekomen. "Na 12 maanden is Joop zijn wereld en die van 50 andere ouderen enorm vergroot, hij is gezonder, mondiger, meer betrokken bij de maatschappij en hij heeft een plek waar hij gelijkgestemde treft en samen beweegt. De plek waar hij zich gehoord en thuis voelt! Joop heeft zijn muren verandert in deuren en spreekt ook buiten Sociaal Vitaal met zijn beweegmaatjes af."

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Tollenaar
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Lelystad Vitaal