Mobiele menu

Sociale relaties en mentaal welbevinden bij jongeren vóór en tijdens de coronacrisis: Longitudinale en momentane voorspellers van veerkracht

Projectomschrijving

Welke impact hebben de coronamaatregelen op de sociale relaties van jongeren? Hoe beïnvloedt dit hun mentaal welbevinden? En welke rol speelt leefstijl hierbij? Dit zijn de belangrijkste vragen die in dit project worden beantwoord.

Er wordt gebruik gemaakt van bestaande metingen over de afgelopen drie jaar bij jongeren en hun ouders en vrienden. Komend schooljaar (2020-2021) wordt er nieuwe informatie verzameld bij dezelfde deelnemers. Jongeren en hun ouders vullen vier keer een vragenlijst in. Ook beantwoorden deelnemers,  gedurende 1 week op meerdere momenten per dag, korte vragen via hun telefoon. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de impact van de coronacrisis op het mentaal welbevinden bij (kwetsbare) jongeren en hun veerkracht. De praktijkpartners van dit project zullen deze inzichten gaan gebruiken in de praktijk.

Producten

Titel: The development of adolescents’ food intake: Explained by the intake of mothers, of best friends, and the COVID-19 pandemic?
Auteur: Nina van den Broek
Titel: “G(F)OOD together” corona-study: Adolescents’ social relationships and mental well-being before and during the coronacrisis: Longitudinal and momentary predictors of resilience
Auteur: Nina van den Broek en Maaike Verhagen
Titel: De ontwikkeling van voedselinname van adolescenten: Verklaard door de inname van moeders, van beste vrienden, en de COVID-19 pandemie?
Auteur: Nina van den Broek
Titel: Emotion-related parenting and change in depressive symptoms among adolescents during the COVID-19 pandemic.
Auteur: Hend Eltanamly
Titel: Adolescents’ social relationships and mental well-being before and during the coronacrisis: Longitudinal and momentary predictors of resilience (project plan)
Auteur: Nina van den Broek
Titel: Did adolescents' food intake change during the COVID-19 pandemic?
Auteur: Nina van den Broek
Titel: Hoe veranderen de sociale relaties en het mentaal welbevinden bij jongeren door de coronacrisis?
Auteur: Nina van den Broek
Titel: BSI Scholen Netwerk Nieuwsbrief
Auteur: Projectteam
Link: https://www.ru.nl/onderzoekindeschool/nieuws/nieuwsberichten/
Titel: Nieuwsbrief ouders meetmoment 4
Auteur: Projectteam
Link: http://www.ru.nl/goedvoorelkaar
Titel: Rapportage meting 4
Auteur: Nina van den Broek, Junilla Larsen, Maaike Verhagen, en Jacqueline Vink
Titel: Factsheet rapportage meting 5
Auteur: Nina van den Broek
Titel: Nieuwsbrief ouders meetmoment 5
Auteur: Projectteam
Link: http://www.ru.nl/goedvoorelkaar
Titel: Rapportage meting 5
Auteur: van den Broek, N., van Alem, H., Larsen, J. K., Verhagen, M., & Vink, J. M.
Link: http://www.ru.nl/goedvoorelkaar
Titel: EARA nieuwsbrief
Auteur: EARA; Nina van den Broek
Titel: A longitudinal study on changes in food parenting practices during COVID-19 and the role of parental well-being
Auteur: Larsen, J. K., van den Broek, N., Verhagen, M., Burk, W. J., & Vink, J. M.
Magazine: Appetite
Link: https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106331
Titel: Een cohortvergelijking van eetgedrag, leefstijl en sociaal-emotionele gezondheid bij jongeren vóór en tijdens de coronacrisis
Auteur: van den Broek, N., Verhagen, M., Larsen, J. K., & Vink, J. M.
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://doi.org/10.1007/s12508-022-00331-4
Titel: Adolescents’ food intake changes during the COVID-19 pandemic: The moderating role of pre pandemic susceptibility, COVID-19 related stressors, and the social food context
Auteur: van den Broek, N., Larsen, J. K., Verhagen, M., Burk, W. J., & Vink, J. M.
Magazine: European Journal of Developmental Psychology
Link: https://doi.org/10.1080/17405629.2022.2115999
Titel: "G(V)OED voor elkaar" projectwebsite
Auteur: Nina van den Broek
Link: http://www.ru.nl/goedvoorelkaar
Titel: "What you see is what you get?" Examining the role of important socialization agents and the COVID-19 pandemic in adolescents' food intake
Auteur: Nina van den Broek
Link: https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/286141

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

ONDERZOEKSVRAAG Het doel is om de gevolgen van de coronacrisis op sociale relaties (met ouders en vrienden) en de impact hiervan op het mentaal welbevinden van (kwetsbare) jongeren in kaart te brengen. 1. Voortbouwen op longitudinaal onderzoek van vóór de coronacrisis: Wat is het effect van de coronacrisis op de veerkracht van jongeren die al mentale klachten hadden ten opzichte van jongeren met een goed mentaal welbevinden? 2. Ouders en vrienden: Wat is het effect van (veranderingen in) ouder- en vriendenrelaties tijdens en na de coronacrisis op het welbevinden van jongeren? 3. Macro- en micro-processen: Wat is de rol van (fluctuaties in) sociale relaties op het (fluctueren van) welbevinden van jongeren op korte en langere termijn? 4. Leefstijl: Wat is de invloed van (veranderingen in) leefstijl tijdens en na de coronacrisis op het welbevinden van jongeren? URGENTIE Vanwege de corona-maatregelen (social distancing, sluiten scholen, inperken vrijetijdsbesteding, aangewezen op gezin, minder contact vrienden) konden essentiële ontwikkelingstaken niet goed tot uiting komen. Het is cruciaal om te onderzoeken wat de negatieve en positieve effecten van de coronacrisis zijn op het mentaal welbevinden en de veerkracht van (kwetsbare) jongeren. HYPOTHESE We verwachten dat veranderingen in sociale relaties (tijdens de coronacrisis) gerelateerd zijn aan (veranderingen in) mentaal welbevinden van jongeren, en dat micro-processen en leefstijl een rol spelen. PLAN VAN AANPAK a. Longitudinale vragenlijststudie: Deelnemers van het "G(V)OED voor elkaar" onderzoek (N = 700 jongeren; N = 500 ouders; T1-T3 verzameld sinds 2017) worden benaderd voor vervolgmetingen (T4-T7) in schooljaar '20/'21 om sociale relaties, mentaal welbevinden en leefstijl in kaart te brengen. b. ESM-studie: Een aselecte groep van 100 ouder-kind paren zal gedurende een week op 4 momenten per dag een aantal korte vragen invullen over hun sociale relaties en welbevinden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. van den Broek
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum