Mobiele menu

Sociale verloskunde in de praktijk; een interactieve domeinoverstijgende e-learning voor studenten geneeskunde, verloskunde en kraamzorg, gericht op het beter toerusten van deze toekomstige professionals in de zorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen

Projectomschrijving

Doel

Waar je wieg staat bepaalt je kansen, of met andere woorden hoe welvarender de vrouw hoe gezonder en kansrijker haar kind. Deze gezondheidsverschillen bij de geboorte en in het vroege leven liggen deels ten grondslag aan verschillen in sociaaleconomische status -, woon- en leefstijlfactoren. De sociale verloskunde richt zich op het terugdringen van deze kansenongelijkheid vanaf de start.

Aanpak en verwachte opbrengsten

In dat kader wordt een e-learning over sociale verloskunde,en bijbehorende praktijkonderdelen ontwikkeld voor studenten geneeskunde, verloskunde en kraamzorg. Dit zal de de ontwikkeling van toekomstig professionals ondersteunen in het bieden van preventieve zorg met specifiek oog voor kwetsbare zwangeren en gezinnen. Dit gebeurt door actief te onderwijzen in de identificatie van (vermijdbare) risicofactoren die gezondheidsongelijkheden kunnen vergroten en in het ondernemen van acties die deze ongelijkheid kunnen bestrijden.

Producten van ZonMw

Lees het interview met Jacky Lagendijk in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De eerste 1000 dagen van een kind, van conceptie tot tweejarige leeftijd, zijn sterk bepalend voor de gezondheid in de rest van het leven. Gezondheidsverschillen bij de geboorte liggen deels ten grondslag aan verschillen in sociaaleconomische status (SES) - en leefstijlfactoren. De sociale verloskunde richt zich op het terugdringen van deze kansenongelijkheid. Het is gericht op de interactie tussen gezondheid en omgeving, zowel op individueel als op groepsniveau. Sociale verloskunde is gestoeld op drie pijlers: awareness, risicosignalering en het toeleiden naar risicoreducerende zorg op maat. Voor alledrie deze pijlers is de participatie van zorgverleners binnen de zorgketen essentieel. De sociale verloskunde heeft echter nog steeds geen plaats in het initiële onderwijs voor geboortezorg professionals. De door ons voorgestelde interactieve domeinoverstijgende e-learning met praktijkvoorbeelden helpt studenten de verschillende risicofactoren van sociale ongelijkheid te identificeren en reikt tools aan om een bijdrage te kunnen leveren aan het verkleinen van dit effect in kwetsbare gezinnen. De e-learning zal opgebouwd worden uit modules van elk een week. Daarin leren de studenten het belang van sociale verloskunde (‘awareness’) en hoe zij potentiële niet-medische risico’s rondom de preconceptie periode, de zwangerschap en kraamperiode tijdig kunnen signaleren (‘identification’). Daarnaast leren zij om gerichte preventieve activiteiten toe te passen waarmee de gezondheid van zwangeren, kraamvrouwen en hun kind kunnen worden bevorderd (‘act’). Om dit te bewerkstelligen leren zij tijdens de e-learning hoe zij daarbij kunnen samenwerken met ketenpartners, wat relevante gespreksvaardigheden zijn, hoe zij een open attitude houden en hoe zij gevalideerde screeningsinstrumenten in het kader van sociale verloskunde kunnen (helpen) implementeren en gebruiken in hun toekomstige werkzaamheden. Hierin spelen de principes van waardegedreven zorg en positieve gezondheid een centrale rol. De opgedane kennis en vaardigheden zullen met dit project worden geïntegreerd vanaf de start van de loopbaan en duurzaam worden ingezet in lijn met de eindcompetenties van de opleidingen. Dit project richt zich op drie opleidingen, te weten de opleiding geneeskunde, verloskunde en kraamzorg. Studenten zullen zich door het volgen van deze e-learning beter kunnen oriënteren op de zorg die verleend wordt buiten hun eigen domein. Daarnaast zullen zij elkaars sterke punten en perspectieven leren kennen en een basis kunnen leggen voor toekomstige samenwerking. Met de te ontwikkelen e-learning willen we de kennisoverdracht vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring naar het initiële onderwijs verbeteren en streven we naar structurele opname in het curriculum van de opleidingen voor arts, voor verloskundige en voor kraamverzorgende. Om dit proces te begeleiden zullen wij gebruik maken van de ADDIE methode (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) in combinatie met de Knowledge Translation (KT) methodiek (figuur 1 en figuur 2).

Kenmerken

Projectnummer:
05550012140005
Looptijd: 76%
Looptijd: 76 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. J. Lagendijk
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum