Mobiele menu

Societal participation with Boston Psychiatric Rehabilitation for patients with severe mental illness: a cost effectiveness study.

Projectomschrijving

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben naast behandeling tevens hulp nodig bij sociale participatie. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is een methodiek waarmee deze cliënten geholpen kunnen worden bij het stellen en uitwerken van persoonlijke doelen op het gebied van werk, dagbesteding en studeren.

Doel
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe effectief de IRB is.

Opzet
Voor het onderzoek worden cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen willekeurig verdeeld in twee groepen; de helft van de cliënten krijgt IRB en de andere helft krijgt gebruikelijke zorg bij het realiseren van participatiewensen. Vergeleken wordt bij beide groepen hoe succesvol zij zijn bij het realiseren van werk of een studie en wat veranderingen zijn in hun kwaliteit van leven en functioneren. Daarnaast wordt vergeleken wat de financiële consequenties van IRB of gebruikelijke zorg zijn, zoals besparingen op het beroep dat gedaan wordt op medische en psychiatrische zorg.

Verslagen


Eindverslag

Mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) hebben naast behandeling ook hulp nodig bij sociale participatie. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld om hen te helpen op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. De IRB-methodiek is gericht op het kiezen, verkrijgen en behouden van rehabilitatiedoelen op het gebied van werk, studie en andere activiteiten. Effectonderzoek naar de IRB laat grotendeels positieve resultaten zien in termen van sociale participatie. Nog geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de vraag of de IRB ook kosteneffectief is.
Het doel van deze studie is onderzoeken of de IRB kosteneffectief is vergeleken met gebruikelijke zorg (Care As Usual afgekort CAU) na 12 maanden voor patiënten met EPA die een wens hebben tot verandering op het gebied van sociale participatie, gedefinieerd als betaald of onbetaald werk, een studie of fulltime zorg voor het gezin.
We voeren een Multicenter gerandomiseerde studie (RCT) uit met metingen bij de start, na 6 en 12 maanden.
De studiepopulatie bestaat uit patiënten met EPA, tussen 18 en 60 jaar met wens tot verandering op gebied sociale participatie bij van twee GGZ-instellingen en een instelling voor begeleid en beschermd wonen (RIBW). 225 cliënten zullen geincludeerd worden en willekeurig verdeeld over ofwel IRB ofwel gebruikelijke zorg.
De primaire maat is verandering in sociale participatie. Secundaire maten zijn: uren participatie, de positie op de sociale participatieladder, tevredenheid over het bereiken van rehabilitatiedoelen, functioneren, kwaliteit van leven, zelfwaardering.
Verder wordt een kostenevaluatie uitgevoerd vanuit maatschappelijk perspectief met zowel directe als indirecte (niet-)medische kosten afgezet tegen kwaliteit van leven als uitkomstmaat. Een budget impact analyse (BIA) wordt gedaan om beleidsmakers te informeren over de financiële consequenties bij blijvende implementatie van de IRB in het zorgaanbod.
Het onderzoek startte medio 2013 met de voorbereidingsfase en in januari 2014 werd begonnen met de inclusie van patiënten. Op dit moment na 11 maanden inclusie doen er 72 patiënten mee. Het onderzoek zal in juli 2017 afgerond worden.

Samenvatting van de aanvraag

SUMMARY OBJECTIVE: Besides symptom management, patients with Severe Mental Illness (SMI) need support in societal participation. The Boston University approach to Psychiatric Rehabilitation (BPR) is developed to support SMI patients in the life domains living, working, study and having social contacts. RCT’s into BPR were performed with largely positive outcomes in terms of participation but information about the cost effectiveness of BPR is lacking. PRIMARY RESEARCH QUESTION: Is BPR (cost) effective compared to Care as Usual (CAU) after 12 months for patients with SMI who have a wish for change in societal participation, defined as a paid or voluntary job, studying, or caring full-time for a family. HYPOTHESIS: BPR is expected to be cost-effective compared to CAU. Attending effectively to SMI patients’ participation needs is expected to promote greater independence of care and so reduce health costs. DESIGN: Multicentre RCT comparing cost effectiveness of care as usual (CAU) and BPR with measurements at baseline, 6 and 12 months. STUDY POPULATION: SMI patients, age 18-60 years, with a wish for change in societal participation recruited at two MHC organizations and a center for supported living. INTERVENTION: BPR is a methodology helping patients to choose and realize their rehabilitation goals in the areas of working, learning and meaningful activities. OUTCOME MEASURES CLINICAL STUDY: Primary outcome is (positive) changes in societal participation. Secondary outcomes are hours of societal participation, position on the societal participation ladder; patients view on goal attainment; quality of life; symptoms, functioning; self-esteem. SAMPLE SIZE CALCULATION: 225 patients will be included to guarantee a power of 80% with loss at follow-up of 20%. DATA -ANALYSIS: Intention to treat analysis with difference in percentage of patients with increased participation in both groups after one year as main outcome. Risk differences, yielding numbers needed to treat, are calculated with (multi-level) regression models. ECONOMIC EVALUATION: Evaluation from a societal perspective with a cost effectiveness study including all direct and indirect, medical and non-medical costs and a cost-utility analysis with QALYs as primary outcome. Boot strap analyses will be done to assess the uncertainty surrounding the cost–effectiveness ratio. A budget impact analysis (BIA) will be conducted to inform decision-makers about the financial consequences of further diffusion of BPR in the healthcare system TIME SCHEDULE: month 1-6 preparation, 6-30 inclusion, 18-42 follow-up, 43-48 analysis. SAMENVATTING DOEL Mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) hebben naast behandeling ook hulp nodig bij sociale participatie. De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld om hen te helpen op het gebied van wonen, werken, leren en sociale contacten. RCT’s naar de IRB laten grotendeels positieve resultaten zien in termen van sociale participatie, maar kosteneffectiviteitsstudie missen. DE VRAAGSTELLING: Is IRB kosteneffectief vergeleken met gebruikelijke zorg (CAU) na 12 maanden voor patiënten met EPA die een wens hebben tot verandering op het gebied van sociale participatie, gedefinieerd als betaald of onbetaald werk, een studie of fulltime zorg voor het gezin. DE HYPOTHESE:IRB is kosteneffectief vergeleken met CAU. Ondersteuning bij de verwezenlijking van de wensen op het gebied van participatie leidt tot minder zorgkosten. DESIGN: Multicenter gerandomiseerde studie (RCT) met metingen bij de start, na 6 en 12 maanden. STUDIEPOPULATIE: Patiënten van 2 GGZ-instellingen en een RIBW. Inclusiecriteria: SMI, 18-60 jaar met wens tot verandering op gebied sociale participatie. INTERVENTIE: De IRB methodiek is gericht op het kiezen, verkrijgen en behouden van rehabilitatiedoelen op het gebied van werk, studie en andere activiteiten. UITKOMSTMATEN; De primaire maat is verandering in sociale participatie. Secundaire maten zijn uren participatie, de positie op de sociale participatieladder, tevredenheid over het bereiken van rehabilitatiedoelen, functioneren, kwaliteit van leven, zelfwaardering. SAMPLE SIZE CALCULATION: Om een power van 80% te garanderen bij uitval van 20% worden 225 patiënten geïncludeerd. DATA -ANALYSIS: ‘Intention to treat’ analyse naar het verschil tussen BPR en CAU in percentages van participerende patiënten. Multilevel regressie modellen voor ‘risk differences’ en ‘numbers needed to treat. ECONOMISCHE EVALUATION: Evaluatie vanuit maatschappelijk perspectief met zowel directe als indirecte (niet-)medische kosten en kostenutiliteitsanalyse op basis van QALYS en primaire uitkomstmaat. Een budget impact analyse (BIA) om beleidsmakers te informeren over de financiële consequenties bij blijvende implementatie van de IRB in het zorgaanbod. TIJDPAD: maand 1-6 voorbereiding, 6-30 inclusie, 18-42 follow-up, 43-48 analyse:

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
837002006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Swildens
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht