Mobiele menu

SPIL - Even buurten Noord Nederland

Projectomschrijving

Een sociaal netwerk is een voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Mensen zijn daardoor gezonder, weerbaarder en leven langer en zij geven ook zelf meer sociale steun. Momenteel zijn er ouderen in Ter Apel, Delfzijl Noord en De Bouwen (Drachten) die nog onvoldoende ondersteuning hebben van hun sociale netwerk. Daardoor ligt een onnodig zwaar accent op de professionele zorg.

Doelgroep

Kwetsbare 70-plussers die zelfstandig wonen.

Doel

Doel van dit project is het introduceren van de wijkaanpak ‘Even Buurten’ (in Rotterdam ontwikkeld) op het verstevigen van het sociale netwerk en signaleren van problemen. De aanpak spoort kwetsbare ouderen op, investeert in sociale netwerken en verbindt het zorg- en welzijnsaanbod.

Opbrengst

De methodische wijkaanpak ‘Even Buurten’.

Werkwijze

Ongeveer 400 ouderen per dorp/wijk worden geïnterviewd, bij de start en na één jaar. Daar uit blijkt of de sociale netwerken zijn versterkt en wat het effect is.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Noord Nederland hebben we te maken met meer ouderen en ernstige bevolkingskrimp in de landelijke gebieden, medische ontwikkelingen verlengen het leven en tegelijkertijd zijn de kosten voor de zorg in de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat vraagt om nieuwe oplossingen. Eén van de oplossingen waarnaar gezocht wordt, is: mensen in staat stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en problemen vroeg te signaleren, zodat informele hulp kan volstaan. Een oplossing die ook goed aansluit bij de tendens dat ouderen graag zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en regie over hun eigen leven behouden. In het verleden zijn vanuit het netwerk veel projecten opgezet vanuit de eerste en tweede lijn. Noodzaak is om meer ervaring op te doen met de ontwikkeling vanuit de wijk waarbij het noodzakelijk is aan te sluiten op de kansen en mogelijkheden, zowel landelijk als stedelijk, die het netwerk vertegenwoordigt. In de regio Rotterdam zijn in de afgelopen jaren zeer positieve ervaringen opgedaan met het project "Even Buurten". Met inzet van de medewerkers van "Even Buurten" worden ouderen en buurtgenoten met elkaar in contact gebracht. Daarnaast bieden buurtbewoners elkaar ondersteuning. De oplossing is vaak verrassend eenvoudig. Een boodschap doen, iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken of een kop koffie drinken. Het blijken waardevolle oplossingen, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Voor het Groningse netwerk een unieke kans om ons te laten inspireren en ervaringen uit de Rotterdamse regio mee te nemen in het zoeken van het antwoord hoe we nu en in de toekomst goed voor de ouderen in de samenleving kunnen zorgen en te werken aan de volgende verbeterpunten: ■ Vergroten van het welzijn en de zelfredzaamheid van ouderen. ■ Verbeteren van de mogelijkheden van ouderen om zélf de regie te blijven voeren. ■ Versterken en inzetten van het buurtnetwerk voor sociale en praktische ondersteuning. ■ Verbeteren van vroegtijdige signalering van kwetsbaarheid. ■ In kaart brengen van de problematiek. ■ Verbeteren van de afstemming van het zorg- en welzijnsaanbod op de behoefte van de doelgroep. ■ Ontwikkelen van een nieuwe en kostenbesparende werkwijze voor professionals uit de zorg- en welzijnssector. ■ Aanpak die aansluit bij de problematiek van zowel het stedelijke als landelijk gebied. ■ Verspreiding en implementatie van concrete resultaten en borging van de implementatie. Enerzijds wordt daarbij vanuit de toepassing ervaring opgedaan in zowel een stedelijke als landelijke context voor de ontwikkeling van geïntegreerde ouderenzorg, van wonen tot welzijn, tot aan de care en cure, en anderzijds biedt het project een belangrijke impuls in de omslag en rol van het netwerk om de focus te verleggen van wetenschappelijk onderzoek naar verspreiding en implementatie van concrete NPO resultaten. In het project richten we ons op de realisatie van drie werkpakketten: - WP 1. Monitoren en evaluatie, activiteiten gericht om de doelmatigheid en ervaringen van de Rotterdamse aanpak in landelijk gebied vast te stellen. - WP 2. Implementatie / Proefproject, in de gemeenten Drachten, Delfzijl en Vlagtwedde de realisatie van een proefproject met een bereik van circa 1200 ouderen. - WP 3. Valorisatie, kennisoverdracht en projectbeheer, met o.a. training, deskundigheidbevordering van de sleutelfiguren en de professionals, resultaten en ervaringen worden duurzaam verankerd en breder in het netwerk in Noord Nederland bekend gemaakt, kennis te delen en het project effectief en efficiënt te beheren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
319500006
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Maarsingh
Verantwoordelijke organisatie:
CMO STAMM Groningen Drenthe