Mobiele menu

Sportbrigade Sport door!

Projectomschrijving

Wij zijn als Sportbrigade zeer trots dat wij twee jaar lang met ondersteuning van ZonMw structureel sportactiviteiten mochten bieden voor het langdurig enthousiasmeren van jeugd in Amsterdam Zuid/Oost. Was dit makkelijk, zeker niet; er zijn veel belemmerende factoren waardoor jeugd niet structureel sport of de mogelijkheden heeft dit door te voeren in het dagelijks leven. Er zijn veel diverse motivatie uitdagingen aanwezig, echter wat wij sterk hebben gemerkt is doel geeft richting, motiverende activiteiten als een mudrun bij Bootcamp zijn essentieel om de motivatie te versterken. Het in beweging krijgen en vooral te behouden van deze doelgroep om het beoogde doel gezamenlijk succesvol na te streven en te behalen. Sport is voor ons een doel ipv. een middel. Het structureel mogelijk maken van sport en bewegingsactiviteiten voor deze jeugd in Amsterdam Zuid/Oost blijft onze focus behouden. Ook nu na het aflopen van het project. Het aanbieden van sportmogelijkheden binnen het mbo heeft onze hoogste prioriteit, doorkoppeling bieden willen we langdurig aanhouden. Leerjaar '18/'19 doen wij dit nog volledig uit eigen beweging en middelen en wij onderzoeken om dit vanaf leerjaar '19/'20 gezamenlijk met ROC Amsterdam dit blijvend te realiseren. Ons streven sportmogelijkheden te realiseren is naast het bereiken van kansarme jeugd uitgebreid naar mbo studenten die een uitdaging hebben in het dagelijks leven een vitale levensstijl in te bedden. Onze focus die wij hedendaags ook in ons regulier sportonderwijs bieden binnen het mbo is gefocust op het leveren van kennis, mogelijkheden en middelen vitaal burger & werknemerschap te realiseren. Sport Door is een focus die hierbij mogelijkheden creëert dit onder begeleiding te realiseren.

Verslagen


Eindverslag

Je zowel lichamelijk als geestelijk goed voelen, het genereren van een verbeterde focus, het vergroten van leerprestaties en bovenal fun beleven aan bewegen is essentieel in ieders leven.
Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid en hebben wij hard gewerkt aan het creëren van mogelijkheden voor jeugd tussen de 15&23 jaar in Amsterdam Zuid/Oost om onder begeleiding sport&bewegen gezamenlijk en structureel in het leven door te voeren.

De samenwerking met ROC Amsterdam heeft ons mogelijkheden gegeven een zeer brede doelgroep te betrekken binnen het mbo waardoor onze doelgroep nog verder verbrede van Amsterdam Zuid/Oost naar ook leerlingen die zelfstandig moeite hebben sport&bewegen structureel te laten plaatsvinden. Motivatie en andere prioriteiten zijn een grote uitdaging, doch het leveren van diverse mogelijkheden is essentieel voor een vitale toekomst.

Ondanks de soms wat tegenvallende opkomst heeft dit project een hoop teweeg gebracht binnen het ROC en omstreken. Studenten wisten een andere sporthal te vinden om te sporten en kwamen gezamenlijk na schooltijd richting activiteiten. Ook studenten van hogere jaren kwamen vaak terug en docenten vroegen naar de activiteiten en kwamen soms meedoen.
Hierdoor is Sport en zn uitwerking nog meer op de kaart komen te staan en heeft het ROC een gooi gedaan naar een gezonde school. Bovendien is het sportprogramma gecontinueerd door de Sportbrigade. We leiden op tot vitale burgers, welliswaar met sport als middel, maar we leren vaardigheden aan en helpen bij de ontwikkeling tot vitaal burgerschap van de student.
De doelstelling van het ROC die mede door deze subsidie kunnen worden bewerkstelligt.
Een mooie conclusie van 2 jaar werken met deze doelgroep.

SPORTBRIGADE SPORT DOOR

Aanmeldingen en registratie van het project Sportbrigade Sport Door verloopt via: https://sportbrigade.nl/mbozuidoost
Wij kunnen na een enthousiaste en sportieve eerste periode melden dat in het eerste jaar ruim 120 aanmeldingen zijn binnen gekomen.
Zoals een ieder weet is de wil om te sporten en bewegen bij velen aanwezig, maar dan komt het aan op het volgende punt: De wil omzetten in doen!
De groep die is gaan doorpakken bestond vervolgens uit ruim 50 studenten. Een jaar lang is er intensief gesport binnen de domeinen:
Basketball, fitness, crossfit, dance, vechtsport en voetbal.

We kunnen vanuit deze ervaring melden dat vechtsport, basketball, fitness en bootcamp het populairst zijn en helaas laat net als bij landelijke cijfers zien dat voetbal in populariteit afneemt. Dance is een discipline binnen sport die aanspreekt echter het vasthouden van de groep was ook hierin lastiger dan de overige sportdisciplines.

Inventarisatie onder de aanmelders die niet zijn komen opdagen en afvallers gedurende het 1ste jaar werden de volgende redenen ons duidelijk:

1. Tijdgebrek in combinatie met school en/of werk
2. Verplichtingen richting thuisfront, vriend/vriendin of familie/vrienden
3. Ontbreken van discipline/motivatie om de wil op te volgen

De sporten waarbij wij toewerkten naar een gezamenlijke afsluiter:
Fitness en Bootcamp >>> Mudrun
Basketbal >>> toernooi in samenspraak met Gaasperdam Warriors
Heeft ons laten zien dat het toewerken naar een dergelijk doel de verbintenis en motivatie versterkt.

Doel geeft richting:
Dat is de les die ons als initiators van Sportbrigade Sport Door wederom duidelijk heeft laten zien.
We zijn nu de tweede periode gestart en zitten ondertussen op ruim 250 aanmeldingen. De wil is groot echter het doorpakken moeizaam.
Om succes en rendement te verhogen brengen wij een verdieping aan in het monitoren en vastleggen van persoonlijke doelstellingen in ons registratie systeem waarbij doelen en voortgang sterker worden gemonitord en allereerst bij sporters wordt aangewakkerd. Bewustwording is essentieel!
We kijken ernaar uit meer mensen effectief in beweging te krijgen en bovenal te houden!

Samenvatting van de aanvraag

Het sportbeleid van de gemeente Amsterdam richt zich op het vergroten van de sportdeelnamen van de jeugd, met name in de achterstandswijken. Sport moet volgens dat beleid een onderdeel van de leefsfeer worden, zodat sport en beweging natuurlijkerwijs onderdeel gaan uitmaken van het leven van alle Amsterdammers. En het stadsdeel wil de leefbaarheid, de sociaaleconomische positie van bewoners en de leerprestaties in juist die buurten te verbeteren. Het programma van Sportbrigade i.s.m. ROC en sportaanbieders sluit hier goed op aan Het project Sportbrigade Sport door! richt zich op studenten van het ROC Amsterdam locatie Bijlmermeer die graag na schooltijd willen sporten en hier nu niet aan toe komen vanwege financiële redenen, tijdgebrek, reis- of vervoersproblemen. Het ROC is de ideale ‘vindplek’ voor deze groep studenten van 16 tot 21 jaar. - Omdat alle studenten in het 1e jaar verplicht sportlessen krijgen vanuit het ROC, kan Sportbrigade (die deze lessen verzorgt) in dit jaar al inspelen op naschoolse aanbod in 2e en 3e jaar. Het ROC onderkent het belang van Sport&bewegen voor haar studenten en stimuleert i.s.m. Sportbrigade het zelfstandig sporten op basis van eigen vrije keus en capaciteit. Het 1e verplichte jaar dient als voorportaal om deze zelfstandige stap te kunnen maken. Binnen het budget van het ROC is geen ruimte voor 2e en 3e jaars sportaanbod. De samenwerking met Sportbrigade biedt ROC de brug naar het vrije aanbod en een natuurlijke samenwerking is ontstaan. ROC - Sportbrigade ROC en Sportbrigade is een ideale samenwerking tussen vindplaats van ROC-studenten en Sportbrigade als verbinder tussen het schoolse sportaanbod en de vrije sportkeuze van de ROC-studenten en het toe leiden naar het sportaanbod in de wijk. Sportbrigae vormt met zijn team van zelfstandige sportdocenten en trainers een soort coöperatie van sportprofessionals die enerzijds dichtbij de ROC-studenten zelf staan maar ook nauw samenwerken met het lokale sportaanbod. En daardoor op maat en flexibel kunnen inspelen op de sportvraag van de ROC-studenten. En zodoende een belangrijke bijdrage levert aan het tegen gaan van sportuitval en de instroom in het reguliere lokale sportaanbod.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005311
Looptijd: 0%
Looptijd: 0 %
2016
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Leysner
Verantwoordelijke organisatie:
Sportbrigade BV