Mobiele menu

Sprank en Vrij - waarderen van mentale vitaliteit

Stichting Sprank geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De stichting zorgt voor ruim 50 cliënten in 31 woonlocaties en 5 dagbestedingslocaties.

Sprank ziet een toename in het verzuim door psychische klachten die komen door een toename van werkdruk in combinatie met de zorgtaken van haar medewerkers. Welke innovatieve interventies kunnen worden ingezet om de werkdruk en het verzuim te verlagen?

Doel

Doelstelling is gezamenlijk een waarderende aanpak ontwikkelen om de mentale fitheid van de medewerkers te bevorderen. Hiertoe moet verbetering gerealiseerd worden in de balans belasting – belastbaarheid van medewerkers. Daarvoor wordt gekeken naar drie niveaus:

 • Individueel niveau
 • Team niveau
 • Organisatieniveau

Hiervoor worden interventies en activiteiten toegepast die van belang zijn voor werknemers. Dit bevordert de verbondenheid tussen medewerkers en hun eigenaarschap van hun eigen mentale vitaliteit. Bovendien worden leidinggevenden toegerust om gesprekken over mentale vitaliteit te voeren.

Aanpak/werkwijze

Dit project richt zich op 4 interventies:

 1. Training voor leidinggevenden gericht op appreciative inquiry, een instrument om een positieve verandering te genereren.
 2. Teamactiviteit gericht op het bevorderen van samenwerking en verbinding binnen het team.
 3. Inspiratiesessies voor de hele organisatie.
 4. Ontwikkelen en verfijnen van HR-maatregelen om de mentale vitaliteit van medewerkers te vergroten.

Deze innovatieve interventies dragen bij aan een effectieve aanpak van mentale vitaliteit in de zorg.

Samenwerkingspartners

Dit project wordt uitgevoerd door Stichting Sprank. Andere betrokkenen zijn Bewegen Werkt!. Daarbij wordt het haalbaarheidsonderzoek gedaan vanuit Berenschot door Proff. Dr. Annet de Lange en haar team.

(Verwachte) Resultaten

 1. Samen met medewerkers is een waarderende aanpak ontwikkeld voor mentale fitheid, als onderdeel van duurzame inzetbaarheid.
 2. Betrokkenheid van medewerkers blijkt uit actieve deelname aan teambijeenkomsten en inspiratiesessies.
 3. Leidinggevenden zijn getraind in de waarderende aanpak om mentale fitheid in het team aan te pakken.
 4. Medewerkers zijn actief in gesprek over mentale fitheid, zoals blijkt uit ervaringen en verslagen van vitaliteits- en jaargesprekken.
 5. Werken aan mentale fitheid/duurzame inzetbaarheid is structureel geïmplementeerd bij Sprank, als terugkerend onderwerp in MT's, teamoverleggen en bilaterale gesprekken tussen medewerker en leidinggevende.

Meer informatie

Over Stichting Sprank

Kenmerken

Projectnummer:
10430132220015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Koopman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Sprank