Mobiele menu

Stadsbrede aanpak ouderenzorg in Amsterdam

Projectomschrijving

De Amsterdamse Coalitie Ouderen is gestart vanuit een gedeeld gevoel van urgentie dat langer thuis in een vertrouwde omgeving de inzet en samenwerking vraagt vanuit verschillende sectoren, op het brede terrein van wonen, welzijn en zorg. Uitgangspunten hierbij zijn preventie, eigen regie en menselijke maat. Leden van de bestuurlijke coalitie hebben de verantwoordelijkheid hun eigen achterban (dat wil zeggen, de verschillende organisaties binnen het domein dat zij vertegenwoordigen) te informeren over de voortgang van de Coalitie Ouderen en hen mee te nemen in het besluitvormingsproces.

De bestuurlijke coalitie omvat programmateams die langs de verschillende programmalijnen de agendasetting hebben uitgewerkt (zie onder). Deze programmateams bestaan uit twee à drie bestuurlijk trekkers en een beleidsmedewerker of adviseur die hen ondersteunt. Waar relevant worden andere bestuurders en andere professionals betrokken bij de nadere uitwerking en implementatie van de activiteiten binnen de programmalijnen. Zo ontstaat per programmalijn en bijbehorend project aan multidisciplinair team, bestaande uit bijvoorbeeld verpleegkundigen, huisartsen, artsen vanuit het ziekenhuis, zorgverleners uit andere zorginstellingen, cliënt(vertegenwoordiging), maar ook praktijkgerichte onderzoekers voor het borgen van evaluatie en kennisontwikkeling, medewerkers vanuit de woningbouwcoöperatie, maatschappelijk werk, het zorgkantoor, de gemeente Amsterdam en zorgverzekeraar.

De opzet en werkwijze van de coalitie Ouderen heeft de Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsaanbieders verenigd in SIGRA en Cliëntenbelang Amsterdam geïnspireerd een bredere samenwerking op te zetten: de stadsbrede aanpak Amsterdam Vitaal & Gezond 2020-2024. Met Amsterdam Vitaal & Gezond pakken aanbieders en financiers samen de regie in de regio, om te kunnen anticiperen op de zorgvraag van morgen. Binnen de stadsbrede aanpak wordt samengewerkt op een aantal doelgroepen en thema’s. De coalitie Ouderen is hierin opgenomen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een breed consortium bestaande uit gemeente, zorgverzekeraar, zorgaanbieders, welzijnsaanbieders, ouderenorganisaties en kennisorganisaties slaan de handen ineen voor een stadsbrede aanpak ouderenzorg in Amsterdam. Met ons samenwerkingsverband willen we bereiken dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning gewaarborgd blijft voor alle ouderen die dit nodig hebben, nu en in de toekomst. Met deze startimpuls maken we afspraken hoe we dat gaan doen en voeren we de volgende activiteiten uit: 1)Voor de 4 programmalijnen 1)verbinding medisch-sociaal domein,2)eerstelijnszorg voor ouderen,3)kortdurende zorg voor ouderen en 4)seniorgerichte ziekenhuiszorg willen we op basis van data,lopende projecten,wensen ouderen en wetenschappelijk onderzoek een agendasetting maken voor de komende 5 jaar per programmalijn; 2)Doorontwikkeling eerstelijnsverblijf, inclusief doorontwikkeling aanmeldportaal tijdelijke zorg; 3)Voorkomen van acute zorgvragen door inzicht in zorgbehoefte bij presentatie op de SEH. Het eerste jaar vormt de basis van een langdurige samenwerking tussen de genoemde partijen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100011910005
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S. Schalkwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC