Mobiele menu

State of the Art: Maatschappelijke gevolgen van verslaving.

Hoe vaak komen overlast, geweld, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim voor als gevolg van verslaving en hoe kunnen deze maatschappelijke gevolgen worden voorkomen en aangepakt? Deze vraag staat centraal in dit rapport. Daarnaast wordt ingegaan op de kennislacunes op dit terrein. Welke wetenschappelijke vragen zouden beantwoord moeten worden om beter inzicht te krijgen in (de aanpak van) de beschreven maatschappelijke gevolgen?

Producten

Titel: Verslaving: Maatschappelijke gevolgen
Link: http://www.trimbos.nl

Verslagen


Eindverslag

In deze studie is onderzoek gedaan naar kennislacunes ten aanzien van maatschappelijk gevolgen van verslaving. In het bijzonder is gekeken naar de gevolgen van verslaving ten aanzien van overlast, geweld in het (semi-)publieke domein, verwervingscriminaliteit, verkeersongevallen en ziekteverzuim.

De volgende onderzoeksvraag is daarbij beantwoord: "Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke kennislacunes met betrekking tot de aard en omvang, alsmede preventie en aanpak van de maatschappelijke gevolgen van verslaving?" Om deze vraag te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn diverse experts geraadpleegd.

Een belangrijk aandachtspunt in deze studie betrof de causaliteit en de afbakening naar verslaving. Voor veel van de maatschappelijke problemen is onduidelijk in hoeverre het probleem (bijvoorbeeld geweld) verzoorzaakt wordt door de verslaving of dat de oorzaak-gevolg relatie andersom verloopt. Waarbij een geweldadig karakter dus vooraf gaat aan een verslaving. Ook de afbakening naar verslaving was een aandachtspunt. Veel studies richten zich op de maatschappelijk gevolgen van alcohol- of druigsgebruik en zijn niet gericht op de exclusieve rol van verslaving hierin. Desalniettemin heeft dit rapport een aantal interessante kennislacunes bloot weten te leggen die relevant zijn voor toekomstig verslavingsonderzoek.

Dit rapport is onderdeel van een serie onderzoeken. Samen met drie parallelle studies naar de psychosociale gevolgen (IVO), de lichamelijke gevolgen (RIVM) en de neurocognitieve gevolgen van verslaving (UvA) beoogt deze studie een opstap te bieden voor toekomstig verslavingsonderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160503
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. F.X. Goossens
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut