StAtins in Frail oldEr patients with ischemic Stroke or Transient ischemic attack (SAFEST)

Projectomschrijving

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 100.000 mensen een tijdelijke of blijvende afsluiting van een bloedvat in de hersenen. Dit wordt ook wel een TIA of een beroerte genoemd. Bijna de helft van deze mensen is ouder dan 75 jaar. Cholesterolverlagers, statines, kunnen de kans op hart- en vaatziekten verminderen bij jongere patiënten met een TIA of beroerte. Het is onbekend of dit ook geldt voor kwetsbare oudere patiënten. Ook weten we dat kwetsbare ouderen meer kans hebben op bijwerkingen van medicijnen. Dus is het onzeker of kwetsbare ouderen met een TIA of beroerte baat hebben bij statines. In dit onderzoek wordt gekeken of het niet behandelen met statines van kwetsbare ouderen na een TIA of beroerte een betere kwaliteit van leven en beter dagelijks functioneren geeft in vergelijking met wel behandelen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een deel waarbij gestopt wordt met een statine bij patiënten die dit medicijn al gebruikten en een deel waarbij er geen statine wordt gestart.

Richtlijn

Bekijk de bijbehordende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
DOEL/VRAAGSTELLING Leidt het niet behandelen met een statine vergeleken met het wel behandelen met een statine tot betere PROMs (dagelijks functioneren en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (hrQoL))na 2 jaar bij kwetsbare patiënten van >= 70 jaar met een recent herseninfarct of TIA? HYPOTHESE De hypothese is dat dagelijks functioneren en hrQoL beter en de gezondheidskosten lager zullen zijn bij kwetsbare ouderen in de interventie-groep die geen statine gebruiken, vergeleken met diegenen die wel een statine gebruiken. PATIENT (P) Patiënten die >= 70 jaar en kwetsbaar zijn (voor event score 4-7 en/of na event score 6-7 op de Clinical Frailty Scale (CFS)) met een recente diagnose herseninfarct/TIA. INTERVENTION (I) De interventie groep heeft geen voorschrift voor een statine en bestaat uit 2 armen: (1) deze wordt niet voorgeschreven of (2) gestopt als patiënt deze al voorgeschreven kreeg (conform richtlijn (RL) CVRM). COMPERATOR (C) De controle-groep krijgt een statine voorgeschreven en bestaat uit 2 armen: (1) deze wordt gecontinueerd of behandeling wordt geïntensifeerd of (2) patiënten krijgen een nieuwe statine voorgeschreven, waarbij de streefwaarden van de RL Herseninfarct en hersenbloeding worden aangehouden. OUTCOME (O) De co-primaire uitkomst is de score op 2 PROMs (TOPICS-SF en PROMIS-10) na 2 jaar. Als secundaire uitkomsten worden deze PROMs na 1 jaar onderzocht en verder fysiek en cognitief functioneren, emotionele problemen, bijwerkingen, valpartijen, recidief cardiovasculaire aandoeningen en sterfte en cholesterol- en glucose-waarden na 1 en 2 jaar. FOLLOW-UP TIME Alle geïncludeerde patiënten worden 2 jaar na de diagnose gevolgd of tot hun overlijden. STUDIE OPZET Multicenter, gerandomiseerde open-label superioriteits-opzet met 2x2 armen en geblindeerde evaluatie van eindpunten. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE In totaal worden 1200 patiënten geïncludeerd. Analyses of Covariance, mixed model herhaalde metingen analyses, en Cox regressie worden toegepast voor het analyseren van de data. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE De KEA wordt vanuit een maatschappelijk perspectief gedaan. Bootstrapping wordt gebruikt om de onzekerheid rondom de incremental cost-effectiveness ratios te schatten. De onzekerheid wordt getoond met behulp van cost-effectiveness planes en acceptability curves. De BIA wordt gedaan volgens de Nederlandse RL-en en zal een tijdshorizon van 5 jaar beslaan. TIJDPAD De totale studieperiode bedraagt zes jaar. OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) The objective of the study is to assess if patient-related outcome measures (PROMS) that capture daily functioning and hrQoL are better in frail patients of >= 70 years with a recent ischemic stroke or TIA in whom statins are discontinued or not started at 2 years in comparison to in those using a statin. HYPOTHESIS The hypothesis is that stopping or not initiating statin treatment in frail older ischemic stroke/TIA patients leads to higher levels of hrQoL and daily functioning and lower healthcare costs at 2 years compared to treatment with statins. PATIENT (P) The patient population consists of frail patients (pre-event score of 4-7 and/or post-event score of 6-7 on the CFS) aged >= 70 years, with an acute ischemic stroke or TIA. INTERVENTION (I) The intervention group consists of 2 arms: (1) not prescribing a statin or, if a patient is already on statins (2) deprescribing the statin (recommendation Dutch CVRM guideline (GL)). COMPERATOR (C) The control group receives statin treatment and consists of 2 arms: (1) the statin is being continued or intensified or (2) a statin is being prescribed with target values according to the Dutch stroke GL. OUTCOME (O) The co-primary outcome consists of 2 PROMs (TOPICS-SF and PROMIS-10) at 2 years. Secondary outcomes are: these PROMs after 1 year, physical and cognitive functioning, functional outcome, emotional problems, adverse effects, falls, the recurrence of cardiovascular events and mortality and cholesterol and glucose levels at 1 and 2 years. FOLLOW-UP TIME All included patients will be followed from date of diagnosis up until 2 years or until death. STUDY DESIGN A multicentre randomised open-label superiority 2x2 design with blinded end-point evaluation. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS In total 1200 patients will be included. A 2 sided two-sample t-test with a significance level of 0.05 and power of 0.80 will be used. Analyses of Covariance, mixed model repeated measurement analyses and Cox Regression will be used for data analysis. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS The CEA will be performed from a societal perspective. Bootstrapping will be used to estimate statistical uncertainty surrounding the incremental cost-effectiveness ratios which will be expressed in cost-effectiveness planes and acceptability curves.The BIA will be done according to the Dutch GLs using a time horizon of 5 years. TIME SCHEDULE The study duration will be 6 years.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
10330032010007
Looptijd:
2022
2028
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Velde
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC