Mobiele menu

Stepped Care gericht op werkhervatting van werknemers met psychische klachten. Een factorieel experimenteel design en proces realist evaluatie

Vraagstuk

Ongeveer 20% van de mensen in de werkende leeftijd heeft te maken met een (lichte of matige) psychische aandoening, zoals angst of depressie. Ook zijn psychische aandoeningen vaak werkgerelateerd. Psychische klachten leiden tot individuele ziektelast, zoals verminderde kwaliteit van leven en gezondheidsverlies, maar gaan ook vaak gepaard met (langdurig) verzuim en arbeidsongeschiktheid. Voor werknemers met psychische klachten zijn vroegtijdige interventies gericht op werkhervatting nodig. In dit onderzoek wordt een stapsgewijze aanpak ontwikkeld, waarbij is voortgebouwd op eerdere onderzoeken waarin interventies gericht op werkhervatting voor werknemers die verzuimen met psychische klachten deels effectief zijn bevonden. Wat zijn relevante en effectieve onderdelen van deze aanpak? Hoe verloopt de implementatie ervan? En wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor een duurzame werkhervatting van werknemers met psychische klachten?

Onderzoek

In dit onderzoek wordt een stapsgewijze aanpak (Stepped Care) onderzocht bij werknemers die verzuimen vanwege psychische klachten. Hierbij wordt eerst vroegtijdig in het verzuimproces een laag intensieve E-health interventie aangeboden. Alleen bij aanhoudend verzuim volgt een hoog intensieve interventie in de vorm van een Participatieve Aanpak, waarbij knelpunten in het werk opgepakt worden. In een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek (RCT) met een factorieel design wordt het effect van deze Stepped Care aanpak op duurzame werkhervatting onderzocht. Ook wordt een procesevaluatie uitgevoerd.

Uitkomst

De beoogde Stepped Care aanpak heeft tot doel spoedige werkhervatting te bevorderen en daarmee langdurig verzuim en instroom in de WIA en gepaard gaande kosten te voorkomen. Door snel en effectief in te grijpen kan het verzuim worden verkort, gaan werknemers sneller aan het werk en wordt arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Verspreiding en implementatie

Overdracht van de kennis en tools die uit dit onderzoek voortkomen, vindt op verschillende manieren plaats om de betrokken stakeholders (werknemers, werkgevers, arboprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers) te bereiken. Zo wordt geaccrediteerde nascholing voor arboprofessionals ontwikkeld, alsook een raodmap voor de toepassing van de Stepped Care aanpak. Verder worden de resultaten verspreid via nieuwsberichten, presentaties op (inter)nationale congressen, wetenschappelijke- en vaktijdschrift artikelen, infographics. Ook wordt aan de hand van dit onderzoek een proefschrift geschreven en vindt er een slotconferentie plaats.

Betrokken organisaties

RIVM, Amsterdam UMC – locatie VUmc, Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Zorg van de Zaak, Ergotherapie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Kenmerken

Projectnummer:
10320052010005
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. K Proper PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu