Mobiele menu

Sterke Schakels tussen onderwijs en de wijkpraktijk

Projectomschrijving

Samenwerking

In het leernetwerk Sterke Schakels tussen onderwijs en praktijk is de samenwerking tussen docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en wijkverpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties Cordaan en Amstelring tot stand gekomen met concrete resultaten voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs en zorg. Er zijn 6 plenaire bijeenkomsten georganiseerd, waar docenten en wijkverpleegkundigen spraken over actuele thema’s binnen de wijkzorg.

Werkwijze

In Sterke Schakels 2.0 heeft de samenwerking een vervolg gekregen. De samenwerking werd uitgebreid met het mbo, omdat zij een belangrijke rol in de wijkteams vervullen. Het netwerk werd daarvoor uitgebreid met het ROC van Amsterdam. Docenten van de mbo-v van het ROC Amsterdam en de hbo-v van de HvA hebben samen met de (wijk)verpleegkundigen het leernetwerk benut om samen te werken en onderwijs en stagebegeleiding specifiek in de wijkpraktijk te verbeteren en op elkaar af te stemmen.

Resultaten

Wijkverpleegkundigen hebben korte stages gelopen in het mbo-onderwijs en zijn in gesprek gegaan met studenten. Verder is er een opstapcursus ontwikkeld voor mbo-studenten die door willen stromen naar het hbo. Omdat het aantal mbo-stageplaatsen beperkt beschikbaar bleek te zijn voor de studenten van het ROC, wordt door Cordaan en Amstelring nu meer prioriteit en aandacht aan deze groep geschonken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Meer wijkverpleegkundigen zijn noodzakelijk voor de groeiende doelgroep van cliënten en hun netwerk, ook bij Thuiszorgorganisaties Cordaan en Amstelring wijkzorg. Een te klein percentage van de afgestudeerde verpleegkundigen kiest nu voor een baan in de wijk. Veel HBO-V docenten zijn onvoldoende bekend met de huidige wijkverpleegkundige praktijk en integreren deze context te weinig in het onderwijs. Pas afgestudeerde HBOV-ers worden niet maximaal gestimuleerd om succesvol in te stromen in de wijkverpleging, terwijl de behoefte aan HBO-opgeleide verpleegkundigen in de wijk sterk toeneemt. Probleemstelling: er zijn in de komende jaren veel meer verpleegkundigen nodig om te waarborgen dat de zorg die thuis noodzakelijk is, ook kan worden gegeven, bijvoorbeeld aan ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Dit vraagt van de wijkverpleegkundige dat zij leiderschap laat zien, zelfmanagement en samenredzaamheid kan ondersteunen, preventie bij kwetsbare groepen kan realiseren, en passend en professioneel kan indiceren. Dit alles met gedegen kennis van de sociale kaart en de regel- en wetgeving en een hoog niveau van klinisch redeneren en toepassing van EBP waarin zij haar vaardigheden in het benutten van en samenwerken met het professionele- en informele netwerk toont. De HBO-V docent mist actuele kennis over de wijkverpleegkundige praktijk op bovengenoemde thema’s en is daardoor niet optimaal toegerust om de studenten voor te bereiden op een carrière binnen de wijkverpleging, en de wijkverpleegkundige is nog niet optimaal toegerust om HBO-V stagiaires te begeleiden. Vraagstelling: Hoe kan groei in de deskundigheid en noodzakelijke competentieontwikkeling voor wijkverpleegkundigen en docenten HBO-V worden vormgegeven binnen leernetwerken, en hoe kunnen deze netwerken in samenwerking met cliënten en hun mantelzorgers worden geïmplementeerd in de regio Amsterdam? Doelstelling: Het netwerk geeft invulling aan op te richten innovatieve leernetwerken, waarin samenwerking gericht is op leren. Het leernetwerk is flexibel en veelvormig en voldoet aan een betere en op de actualiteit toegesneden werkwijze voor de afstemming tussen werkveld en onderwijs. In het leernetwerk worden de principes van evidence-based practice en evidence-based education verenigd. De meerwaarde van deze structuur is dat de kruisbestuiving tussen het perspectief van onderwijs, innovatie, onderzoek, de cliënt, zijn netwerk en de wijkverpleegkundige praktijk kan plaatsvinden. Door gezamenlijk leren kan nieuwe kennis in aansluiting op authentieke leersituaties geïmplementeerd worden in de zorgpraktijk. De legitimatie voor een leernetwerk zit in de gemeenschappelijkheid van de thema’s waar de thuiszorgorganisaties, de hogeschool en het kenniscentrum (Vilans) mee bezig zijn: de zorgprofessional in de transitie naar vernieuwend zorgen met de competenties van het nieuwe beroepsprofiel. Door gezamenlijk leren kan nieuwe kennis in aansluiting op authentieke leersituaties geïmplementeerd worden in de zorgpraktijk. Uit de thema’s voor deze aanvraag is een keuze gemaakt door de aanvragers. Het ondersteunen van samenredzaamheid, het (multidisciplinair) samenwerken, coachen van collega’s en gezondheidsbevordering en preventie zijn als belangrijkste thema’s geselecteerd. Deze keuze is gemaakt om gericht en in samenhang met actuele thema’s die spelen in de regio in het leernetwerk aan de slag te gaan. De inhoudelijke samenhang tussen deze thema’s komt bij elkaar in de regionale zorgpraktijk en de vaak complexe problematiek van de cliënten en hun netwerken. Resultaten van het Project: - Transfer en toename van actuele kennis en positieve beeldvorming bij docenten en wijkverpleegkundigen over elkaars werkveld. - Meer positieve beeldvorming over de wijk bij studenten HBO-V. - Groei van competenties bij docenten HBOV en wijkverpleegkundigen gericht op verbeteren van de kwaliteit van zorg en onderwijs. - Innovatieve en op actualiteit toegepaste werkwijzen voor afstemming werkveld en onderwijs in de leernetwerken. Implementatie Het kenniscentrum Achieve van het domein gezondheid van de HvA wordt ingezet om de borging van het leernetwerk te ondersteunen in een gezamenlijke agenda van onderwijs, onderzoek en/of de zorgpraktijk. Momenteel is er al samenwerking in diverse onderzoek- en onderwijsprogramma’s. De voorgestelde coördinator zal de aansluiting van de netwerkactiviteiten in de huidige activiteiten van het kenniscentrum implementeren in het reguliere aanbod. Daarnaast zal een jaarlijks symposium een van de activiteiten zijn. De betrokken wijkverpleegkundigen en docenten worden gestimuleerd om de resultaten op uitkomst en proces mee te nemen naar de eigen praktijk en de relaties te onderhouden, waardoor de transfer van school naar praktijk en terug wordt bevorderd. De stuurgroep monitort en evalueert de resultaten gedurende en na afloop van de subsidieperiode en ondersteunt de borging in de betrokken organisaties.

Kenmerken

Projectnummer:
206120008
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.H.M. Latour PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Amsterdam
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen, zoals dit project. Bekijk wat we nog meer doen.