Mobiele menu

Sterker in de buurt

In de Alkmaarse aandachtswijk Overdie ligt het gemiddelde inkomen laag, is de werkloosheid hoog en zijn veel gezondheidsproblemen. Bewoners weten vaak niet bij wie ze met hun problemen kunnen aankloppen.

Doel

We wilden dat wijkverpleegkundigen (0,8 fte) als centrale zorgverleners de kwaliteit van leven van bewoners vergroten en zorg- en hulpverlening beter bereikbaar maakten.

Werkwijze

Wijkverpleegkundigen waren in de wijk een toegankelijke vraagbaak en gaven voorlichting aan groepen bewoners over het tijdig vragen van hulp. Vanuit een vertrouwensband verwezen ze bewoners naar de juiste zorg- of hulpverlener en bewaakten of ze daar goed werden geholpen. Aan de andere kant onderhielden de wijkverpleegkundigen nauwe contacten met het eigen wijkteam en met andere zorg- en hulpverleners. Zo was het mogelijk om bewoners snel en goed de juiste zorg te bieden en hiaten in het aanbod op te lossen.

Resultaten

Gedurende het project is de samenwerking met zorg en welzijnsorganisaties versterkt. De wijkverpleegkundige is meer zichtbaar geworden, en wordt weer gezien als verbindende schakel. Wijkteams werken kleinschaliger en hebben binnen de eigen wijk een grotere verantwoordelijkheid, ook waar het gaat om samenwerking met anderen en de coördinatie van zorg en welzijn bij de individuele cliënt. Samenwerking met de huisartspraktijken binnen de eigen wijk worden geïntensiveerd.

Verslagen


Eindverslag

Binnen de wijk Overdie in Alkmaar is er van 2010 tot en met 2012 wordt er in het kader van “zichtbare schakel” ondersteuning geboden aan inwoners bij vragen op het gebied van wonen, welzijn en gezondheid in de vorm van wijkverpleegkundige ondersteuning. De wijkverpleegkundige is vraagbaak, voor zowel inwoners als voor medewerkers bij diverse organisaties Op laagdrempelige wijze kan zij worden ingezet, zonder noodzaak van een zorgindicatie. Begeleiding, case-management en daadwerkelijke zorg behoren tot de mogelijkheden. Eigen regie vormt uitgangspunt in de begeleiding en zorgverlening. De wijkverpleegkundige biedt op die plaatsen in wijk waar bewoners samenkomen, zoals bijvoorbeeld het wijkcentrum of de moskee voorlichting aan omtrent veel voorkomende gezondheidsproblemen, mogelijkheden voor hulp bij gezondheidsproblemen, ondersteuning voor mantelzorgers etc. De wijkverpleegkundige kent de sociale kaart van de wijk, onderhoudt contacten met netwerkpartners en specifiek met de huisartsen binnen de wijk. Indien noodzakelijk kan zij de cliënt doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening, waarbij er sprake in van een zogenaamde “warme overdracht”, informatie wordt, met toestemming van de cliënt overgedragen. Gedurende het project is de samenwerking met zorg en welzijnsorganisaties versterkt. De wijkverpleegkundige is meer zichtbaar geworden, en wordt wer gezien als verbindende schakel. Ook na 2012 wordt deze werkwijze gelukkig voortgezet, specifiek voor deze wijk, maar ook binnen al onze wijken. Wijkteams werken kleinschaliger en hebben binnen de eigen wijk een grotere verantwoordelijkheid, ook waar het gaat om samenwerking met anderen en de coördinatie van zorg en welzijn bij de individuele cliënt. Samenwerking met de huisartspraktijken binnen de eigen wijk worden geïntensiveerd. Deze positie van de wijkverpleegkundige wordt mede onderschreven door de gemeente alsook door zorgverzekeraar en zorgkantoor.

Kenmerken

Projectnummer:
206010022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K. Nijhof
Verantwoordelijke organisatie:
Evean Thuiszorg
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.