Mobiele menu

SterQ aan het Werk: versterken van eigen regie van mensen met Q-koorts

Projectomschrijving

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of ervaren beperkingen en problemen op het werk.

De Werkwijzer

Om mensen met Q-koorts te ondersteunen is daarom een Werkwijzer ontwikkeld. Deze Werkwijzer is een belangrijke informatiebron die ondersteuning biedt aan mensen met Q-koorts die problemen hebben op het gebied van werk en inkomen. Voor een aantal mensen is echter meer ondersteuning nodig.

Twee activiteiten

Om deze ondersteuning te bieden worden in dit project twee activiteiten gepland. Er komen informatiebijeenkomsten voor mensen met Q-koorts met als doel om de Werkwijzer onder de aandacht te brengen en om een mogelijkheid te bieden om specifieke vragen te stellen over werk en inkomen. Daarnaast wordt een online zelfmanagementtraining ontwikkeld met als doel het versterken van de eigen regie van mensen met Q-koorts, met name op het gebied van werk en inkomen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Q-koortsepidemie die Nederland van 2007-2010 trof, kende een omvang die zich wereldwijd niet eerder op deze schaal had voorgedaan. Veel mensen verliezen als gevolg van Q-koorts hun werk of dreigen hun werk te verliezen. Vanuit gesprekken gevoerd door Q-support met de achterban, blijkt dat de problemen waar mensen met Q-koorts mee te maken krijgen voor arboprofessionals en werkgevers nog deels onbekend zijn en dat mensen met Q-koorts zelf behoefte hebben aan een instrument dat hen ondersteunt in verzuim- en re-integratieprocedures en bij beoordelingen van het recht op een WIA-uitkering. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is in 2017 op verzoek van Q-support een Werkwijzer ontwikkeld voor mensen met Q-koorts. De Werkwijzer is een omvangrijke informatiebron die een basale ondersteuning biedt aan mensen met Q-koorts die problemen hebben op het domein werk en inkomen. Voor veel mensen zal deze ondersteuning voldoende zijn, maar voor een aantal is aanvullende ondersteuning op het gebied van arbeid wenselijk en waarschijnlijk noodzakelijk. Juist in (werk)situaties die complexer zijn, zoals in het geval van ernstige problemen in het functioneren, onvoldoende eigen regie, verstoorde arbeidsverhoudingen met leidinggevende en collega’s, onzekere werksituaties of bij het hebben van moeite bij het kunnen (blijven) uitvoeren van het werk. Deze behoefte blijkt ook uit de evaluatiegesprekken met mensen met Q-koorts die zijn gevoerd gedurende de ontwikkeling van de Werkwijzer, waarbij naar voren kwam dat de Werkwijzer een goede ondersteuning biedt voor de doelgroep maar dat een aantal mensen behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning. De bijdrage gevraagd vanuit de VIMP zal worden gebruikt voor het ontwikkelen van een (online) zelfmanagementprogramma en het organiseren van informatiebijeenkomsten, hetgeen tegemoet komt aan de behoefte aan aanvullende ondersteuning van de doelgroep. Het overkoepelend doel van het project is om meer resultaten te halen uit de Werkwijzer en met name om de informatie uit de Werkwijzer voor een specifieke groep toegankelijk te maken. Doelen van het organiseren van informatiebijeenkomsten zijn het bij de doelgroep onder de aandacht brengen van de Werkwijzer en het bieden van een mogelijkheid om specifieke vragen te kunnen stellen over de werkwijzer en over werk en inkomen. Partners van mensen met Q-koorts, die vaak ook veel vragen hebben, zijn ook van harte welkom bij deze bijeenkomsten. Door het aanbieden van een online zelfmanagementtraining, inclusief ondersteuning door ervaringsdeskundige ambassadeurs, zal juist de groep mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben bereikt worden. Doel van de (online) zelfmanagementtraining is het versterken van de eigen regie van mensen met Q-koorts, met name op het gebied van werk en inkomen. Voor de ontwikkeling van het (online) zelfmanagementprogramma zal gebruik gemaakt worden van de inhoud van de ontwikkelde Werkwijzer. Het programma zal zich met name richten op de doelgroep ‘aan het werk met moeite’. Daarnaast zal o.a. gebruik worden gemaakt van onderdelen vanuit het project ‘Zelfmanagement en inzetbaarheid van werknemers met klachten van arm, nek en/of schouder; KANS duurzaam onder controle’ (Hutting et al, 2015) en een zelfmanagamentprogramma voor werknemers met een chronische somatische aandoening (Detaille et al, 2013). Om vanuit de bestaande Werkwijzer en het hierboven genoemd zelfmanagementprogramma voor werknemers met KANS de onderwerpen te selecteren waar bij de doelgroep specifiek behoefte aan is in relatie tot het versterken van de eigen regie, zullen focusgroepen (n=3) georganiseerd worden met mensen met Q-koorts (totale n=12-16). Het programma zal bestaan uit ca. 5-6 online sessies waarbij men aan de slag gaat met het stellen van eigen doelen en het maken van een individueel actieplan. Binnen deze sessies zal zoveel mogelijk met praktische opdrachten gewerkt worden, afgewisseld met korte tekstuele informatie, gesproken informatie en filmpjes. Het zelfmanagementprogramma zal gebruikt worden door ca. 25 mensen met Q-koorts. Evaluatie van de waardering en ervaring van deelnemers aan de informatiebijeenkomsten zal plaatsvinden door middel van een vragenlijst die aan alle aanwezigen tijdens de bijeenkomsten zal worden verstrekt en waarbij wordt nagevraagd hoe de ervaring van mensen met Q-koorts met de informatieavond was. Evaluatie van het zelfmanagementprogramma vindt plaats door middel van evaluatieve vragenlijst gericht op ervaringen met het programma en de ervaren effecten van het programma i.r.t. attitude, sociale invloed, eigen-effectiviteit ten aanzien van eigen regie op het gebied van werk en inkomen. Daarnaast vindt al een eerste evaluatie plaats in de pilot waarin ca. 6 mensen zullen participeren. Daarnaast worden met ca. 10 deelnemers (telefonische) evaluatieve interviews gehouden over hun ervaringen met het zelfmanagementprogramma en mogelijke aandachts- of verbeterpunten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5220070151
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Hutting
Verantwoordelijke organisatie:
HAN University of Applied Sciences Nijmegen (HAN)