Streetcoaches 2.0 (vervolg)

Projectomschrijving

De MDT-reis

Streetcoaches 2.0 bestrijdt verveling en eenzaamheid onder jongeren uit Bergen op Zoom. Ook zorgt het voor vermindering van sociale- en leerachterstanden.

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de jongeren leuk vinden en waar hun expertise ligt. Vervolgens gaan ze gedurende maximaal 6 maanden tussen de 4 en 16 uur per week écht aan het werk, ondersteund door andere jongeren en/of jongerenwerkers. Ze kunnen bijvoorbeeld samen aan de slag met opruimacties in de wijk, het tegengaan van overlast op straat door actief contact te zoeken met groepen jongeren, eenzaamheid onder jongeren tegengaan door (online) spelletjesavonden te organiseren of kickboks- of zaalvoetbalactiviteiten opzetten voor de jeugd. Afhankelijk van de activiteit werken de jongeren samen met andere jongeren, wijkbewoners, maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en scholen.

Dit reguliere MDT-project is een uitbreiding en opschaling van het project Streetcoaches.

Betekenis

  • Voor jongeren

De jongeren werken samen met de jongerenwerkers aan hun persoonlijke én sociale ontwikkeling. Denk aan het stimuleren van talentontwikkeling, het functioneren als rolmodel, het helpen opbouwen van een sociaal netwerk, het helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen, het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, het bevorderen van actieve participatie in de samenleving en het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren leidt tot minder schooluitval, minder overlast op straat, een leefbare en veilige(re) buurt, meer kansen voor participatie in de maatschappij en het vinden van een zinvolle dagbesteding. Ook draagt het bij aan sociale cohesie: de jongeren leren elkaar beter kennen en vergroten zo het sociale netwerk waar ze in de toekomst op kunnen terugvallen. De meerwaarde voor de deelnemende organisaties is dat de jongeren de weg naar beschikbare ondersteuning beter weten te vinden.

Doelgroep

Jongeren van 15 t/m 27 jaar die eenzaam zijn, overlast veroorzaken of rondhangen op straat.

Regio

West-Noord-Brabant.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Corona heeft veel impact op jongeren. Juist in deze tijd willen we ervoor zorgen dat jongeren hun expertise laten zien en nieuwe vaardigheden aanleren. Dit gaat hand in hand gaan met de MDT-doelstellingen. We laten jongeren zelf activiteiten organiseren voor anderen jongeren die een maatschappelijke bijdrage leveren. Op deze manier zorgen we voor meer vreugde en een zinvolle invulling in een moeilijke tijd. De jongeren die de jongerenwerkers (veelal op straat) tegenkomen zitten in een belangrijke fase in hun leven en bevinden zich momenteel in een crisis waarvan we de impact, omvang en diepte nog niet weten, noch hoe de samenleving zal terugveren. Er is een verwacht effect op werk, inkomen, opleiding en persoonlijke ontwikkeling en relaties, financiële situatie en natuurlijk ook op de mentale gesteldheid van jongeren. Met het Streetcoach-project wordt verveling en eenzaamheid bestreden onder jongeren tussen de 15 en 27 jaar. Ook wordt er met het project aandacht besteed aan sociale en leerachterstanden. Het project kan zowel bijdragen aan een positievere samenleving op een manier die bij de jongeren past, als het ontwikkelen van vaardigheden/competenties die bijdraagt aan hun toekomstperspectief. De Streetcoaches leggen contact met de jongeren en ondersteunen hen om positieve stappen te zetten. Deze aanvraag is voor het verlengen van dit huidige MDT-project dat eerder is toegekend in het kader van Perspectief voor de jeugd. De doelen van het project voldoen aan de voorwaarden van MDT: - Jongeren doen iets voor een ander en/of de samenleving: Het doel van de Streetcoaches is om jongeren te activeren met hun doelen, dromen en ideeën aan de slag te gaan. Doelen waarmee ze iets kunnen betekenen voor anderen (dat zou ook de eenzame doelgroep kunnen zijn) en voor hun omgeving. Ze ontwikkelen tijdens dit project vaardigheden en gedrag waar ze zowel nu als in de toekomst iets aan hebben. Het project is erop gericht dat jongeren van elkaar leren omdat zij experts zijn in hun eigen leefomgeving. Ze krijgen op maat ondersteuning van jongerenwerkers. - Jongeren werken aan talentontwikkeling: De jongerenwerkers bieden de jeugd kansen om ieder zijn toekomstperspectief te vergroten door vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij hun wensen en behoeften. De jongeren krijgen begeleiding op maat door de jongerenwerkers, zowel als individu en als groep. We geloven in de kracht van “jongeren leren jongeren”, want zij zijn de experts en weten wat er leeft en speelt in hun omgeving. De jongerenwerkers zijn er om hun te begeleiden in hun activiteiten en te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun gewenste en benodigde skills. Daarnaast leert de jeugd hoe ze hun talenten inzetten bij maatschappelijke instellingen. Tegelijk ontdekken ze dat ze iets kunnen betekenen voor de samenleving. - Er is sprake van ontmoeting (uiteraard passend binnen de RIVM-richtlijnen en Kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus): In Bergen op Zoom hebben wij twee jongerenontmoetingscentra. Hier bieden de jongerenwerkers een ontmoetingsplaats waar jongeren, op een speelse en vrije manier, contacten kunnen leggen met andere jongeren en begeleiders. Door het opbouwen van relaties tussen jongeren en de jongerenwerkers wordt het mogelijk om over diverse thema's openlijk te communiceren. Er wordt ook gewerkt aan de leefbaarheid en een veilig en prettig leefklimaat in de openbare ruimte. Dit gebeurt door, in samenwerking met andere organisaties in de wijk, buurtactiviteiten te organiseren voor en door jongeren en bewoners. De jongeren worden door de streetcoaches toe geleid naar de jongerenontmoetingscentra. Als het project verlengd mag worden willen we deze doelen graag opschalen en uitbreiden. Hoe we dat willen doen is terug te lezen in het plan van aanpak in de bijlage.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110034
Looptijd:
2021
2023
Projectleider en penvoerder:
K. el Bousksaki