Mobiele menu

Subsidieaanvraag Duurzame en doelmatigere inzet Psycholance door Ambulance Amsterdam

Projectomschrijving

Het concept van de Psycholance kan doelmatiger en efficiënter worden ingezet. De kwaliteit en het zorgniveau met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op een ambulanec waren zeer hoog. De schaarste in het aantal SPV'en en het hebben van slechts één Psycholance tijdens het dagvenster en één tijdens de avonduren, maakten dat er naar het concept gekeken moest worden.

Doel

Ambulance Amsterdam wil 24/7 passend vervoer bieden aan verwarde personen met een medische indicatie, op basis van triage door de meldkamer ambulancezorg. In ons streven om de ambulancezorg doelmatig te organiseren is in oktober 2018 de pilot Medium Care in de drie grote steden (Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) van start gegaan. Ambulance Amsterdam heeft er voor gekozen om het niet spoedeisende psychiatrisch vervoer onder te brengen bij deze nieuwe variant van ambulancezorg. De verpleegkundigen en chauffeurs van de Medium Care zijn zowel inzetbaar voor vervoer van mensen met verward gedrag als voor somatische zorgritten. Uiteindelijk is het ons doel om zoveel mogelijk eenheden in deze dubbelfunctie te realiseren, zodat iedere persoon met verward gedrag dezelfde kwaliteit zorg ontvangt.

Werkwijze en opleiding

Om bovenstaande te realiseren, kiest Ambulance Amsterdam er voor om zelf verpleegkundigen in dienst te nemen en op te leiden in acute psychiatrie. Zij worden vervolgens ingezet om de Medium Care te bemensen. Daarnaast is er extra aandacht voor het verhogen van de kennis van Advanced Life Support (ALS) medewerkers. In de opleiding ligt de focus op het aanreiken van handvatten, tools en vakinhoudelijke kennis, om op een de-escalerende en professionele wijze het vervoer en de eerste triage op zich te nemen. Dit nieuwe opleidingstraject is tevens met een subsidie ontwikkeld.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De pilot vervoer met met verward gedrag is ooit gestart met het idee dat één specifieke ambulance bemand door een ambulancechauffeur en een psychiatrisch verpleegkundige (pyscholance) deze doelgroep kon behandelen en eventueel vervoeren. Echter in de praktijk bleek dat één specifiek voertuig niet efficiënt in een stad zoals Amsterdam. Dit had te maken met het niet planbare karakter van de psycholance ritten.
Daarom is besloten samen met Rotterdam en Den Haag een pilot te starten omtrent Laag-middencomplex vervoer. In de pilot heeft Ambulance Amsterdam besloten om alle medewerkers op te leiden met taakaccent psychiatrie. Met deze opleiding zijn alle voertuigen van de laag-middencomplex (150 diensten per week) inzetbaar voor het behandelen en eventueel vervoeren van personen met verward gedrag.
De pilot status is inmiddels omgezet naar een structurele dienstverlening met een kwaliteitskader.
Op deze manier denk Ambulance Amsterdam 24/7 goede zorg te kunnen leveren aan deze doelgroep.

Het concept van de Psycholance moet doelmatiger en efficiënter worden ingezet. De kwaliteit en het zorgniveau met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op een ambulance waren zeer hoog. De schaarste in het aantal SPV’en en het hebben van slechts één Psycholance tijdens het dagvenster en één tijdens de avonduren, maakten dat er naar het concept gekeken moest worden.

Met de invoering van de Medium Care zijn er meerdere ambulancezorgeenheden inzetbaar voor het vervoer van personen met verward gedrag. Deze mensen zijn opgeleid met een op maat gemaakt scholingsprogramma, ontwikkeld in samenwerking met de GGZ.

Samenvatting van de aanvraag

In de huidige uitvoering van de Psycholance is er een aantal knelpunten welke we onder kunnen verdelen in onderstaande punten: • Uitdagingen in huidig proces en uitvoering Psycholance • Arbeidsmarktkrapte sociaal psychiatrisch verpleegkundige • Bedrijfseconomische situatie Ambulance Amsterdam (AA) Momenteel is er maar één Psycholance beschikbaar. Dit zorgt tijdens piekmomenten in de zorgvraag voor problemen in de aanrijtijd. Juist een korte aanrijtijd is dé indicator voor ketenpartners om te bepalen of men tevreden is over de inzet van de Psycholance of juist niet. Tijdens overlegmomenten in de keten wordt Ambulance Amsterdam geconfronteerd met hooggespannen verwachtingen van de partners op de aanrijtijd. De GGZ benoemt ook zelf krapte van Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen (SPV’en) op de arbeidsmarkt als knelpunt. Tevens is de onvoorspelbaarheid van het aantal meldingen over verwarde personen een forse uitdaging. De ene dag loopt de Psycholance over, terwijl het de andere dag erg rustig is. Daarnaast is er in de nachten juist behoefte aan de inzet van de Psycholance, maar is deze niet beschikbaar. Een lage productie is een kostbaar feit voor Ambulance Amsterdam, mede omdat de ambulance-capaciteit voor de somatische zorgvraag enorm onder druk staat. De kosten van een niet doelmatige Psycholance drukken fors op het huidige budget. Next step Ambulance Amsterdam benadrukt dat het concept Psycholance van grote toegevoegde waarde is. Wij willen het concept verduurzamen en stevig verankeren binnen onze organisatie. Ons streven is om de wachttijd te verkorten en een doelmatige inzet van ambulancezorg te realiseren. Wij willen bereiken dat Ambulance Amsterdam 24/7 passend vervoer biedt aan verwarde personen met een medische indicatie op basis van triage door de meldkamer ambulancezorg. Op basis van triage wordt de best passende ambulancezorg ingezet of wordt de patiënt overgedragen aan een andere zorgverlener. Na de melding bepaalt de centralist welke ambulancezorg passend is bij de melding. Dit is afhankelijk van urgentie, competentie en beschikbaarheid. De zorgtoeleiding kent voor de centralist drie mogelijkheden: - ALS bij somatiek - Psycholance/zorgambulance bij acute psychiatrie en laagcomplexe zorg - Zorgambulance bij planbare (psychiatrische) ambulancezorg en laagcomplexe zorg Wanneer er sprake is van somatiek, acute suïcidaliteit of wanneer een ambulance binnen 15 – 30 minuten beschikbaar moet zijn, zal een ALS worden ingezet. Wanneer er sprake is van acute psychiatrie zal de centralist, bij beschikbaarheid, de psycholance inzetten. Bij laagcomplexe zorg en geplande (psychiatrie) ritten zal de centralist een zorgambulance inzetten. In deze vernieuwde opzet zal er B psycholance meer worden ingezet, maar neemt de zorgambulance deze ritten op zich. Zij worden hierin bijgeschoold. Om bovenstaande te realiseren kiest Ambulance Amsterdam er voor om zelf (bij voorkeur) HBO V verpleegkundigen en verpleegkundigen niveau 4 (met aantoonbare ervaring in psychiatrie) in dienst te nemen en op te leiden in acute psychiatrie. Zij worden vervolgens ingezet om de psycholance/zorgambulance te bemannen. Ambulance Amsterdam heeft recent een ZonMw-subsidie verkregen om een opleidingsprogramma te ontwikkelen, om onder andere de achtervang van de psycholance op te leiden. In de opleiding ligt de focus op het aanreiken van handvatten, tools en vakinhoudelijke kennis aan verpleegkundigen, om op een de-escalerende en professionele wijze het vervoer en de eerste triage op zich te nemen. De al bestaande constructieve samenwerking met de GGZ zetten wij voort op het gebied van opleidingen en telefonische consultatie voor onze verpleegkundigen, voorafgaand en tijdens een melding. In ons streven om de ambulancezorg doelmatig te organiseren, zijn de verpleegkundigen van de Psycholance ook inzetbaar voor andere zorgritten, Uiteindelijk is het ons doel om zoveel mogelijk eenheden in deze dubbelfunctie te realiseren. Concreet: • Opleiden van eigen personeel in psychiatrie • Psycholances ook inzetbaar voor andere zorgritten (dubbelfunctie) • Meerdere diensten per dag als psycholance/zorgambulance • Gepland (psychiatrisch) vervoer door zorgambulance • Verhogen vakinhoudelijke kennis psychiatrie ALS • Verhogen kennis medewerkers zorgambulances t.b.v. planbare ambulancezorg Om bovenstaande te realiseren, is er een aantal concrete resultaten dat gerealiseerd moet worden: • Opstellen protocollen, stroomschema’s en functieprofiel psycholance/zorgambulance • Opleidingsplan opgebouwd uit verschillende modulen gericht op (acute) psychiatrie voor verschillende functieprofielen • Aannamebeleid en werving verpleegkundigen psycholance/zorgambulance • Materiele aanpassingen zorgambulance • Aanpassingen rooster voor beschikbaarheid psycholance/zorgambulance

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638043002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Matena
Verantwoordelijke organisatie:
Ambulance Amsterdam

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Amsterdam (regio Amsterdam).