Mobiele menu

subsidieaanvraag implementatie en coaching (ronde 2) GC Scheepswerf

Projectomschrijving

Op dit moment loopt de praktijk aan tegen problemen in de implementatie van zorg op afstand (beeldschermzorg) en afstemming van multidisciplinaire zorg. Online zorg is op dit moment niet ingebed in de werkprocessen en er is een nieuwe situatie ontstaan waarbij meerdere disciplines onder één dak samenwerken maar waarbij er geen duidelijke taakverdeling of samenwerkingsafspraken zijn over hoe de beste, meest efficiënte vorm van zorg geboden kan worden bij kinderen met complexe hulpvragen. Waar meerdere disciplines betrokken zijn in een gezin, betekent het voor ouders een grotere belasting (denk aan meerdere intakes) en onduidelijkheid voor welke vragen ze bij welke zorgverlener terecht kunnen. Dit is ook tijdsintensiever en kostenverhogend.

“Professionals in de eerste lijn zien een aantal grote ontwikkelingen op zich afkomen waaronder de verschuiving van aanbodgericht naar vraaggerichte zorg en van intramurale zorg naar de eerste lijn. In de eerstelijns gezondheidszorg zijn vaak meerdere orgverleners betrokken bij patiënten met complexe en langdurige zorgvragen omdat de hulpvragen van deze patiënten vaak niet door een enkele discipline behandeld kunnen worden.” (Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg, Hogeschool Zuyd, Kenniskring Autonomie en Participatie voor mensen met een chronische ziekte, 2011).

Beeldschermzorg en andere vormen van e-health; zodat de zorg op afstand gecontinueerd kan worden door iedere medewerker die betrokken is. Bij een deel van de patiëntengroep heerst veel angst en stress en is continueren van zorg noodzakelijk. In het bijzonder in de kwetsbare periode van de eerste 1000 dagen van het kind, prematuur geboren kinderen, kinderen met ADHD, ASS en/of syndromen. Daarnaast kan de beeldschermzorg in de toekomst ook ter vervanging van een fysiek consult worden ingezet om de intensiteit van zorg te verminderen.

Herinrichting werkprocessen; samenwerken door op een efficiënte manier gebruik te maken van de juiste zorg op de  juiste plek, één aanspreekpunt/casemanager en één intake waarbij bepaald wordt welke zorg noodzakelijk is zorgt voor arbeidsbesparing en kostenbesparing. Maar bovenal is samenwerking tussen verschillende disciplines ook wenselijk om optimale kwaliteit van zorg te bieden wat een positieve impact heeft op de tevredenheid van ouders (One Stop Shopping) en kwaliteit van leven van het kind (nu en in de toekomst). Door e-health daarnaast ook in te bedden in deze werkprocessen kan de zorg (in welke situatie ook) gecontinueerd worden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hulp bij organiseren Iedere discipline gebruikt zijn/haar eigen applicatie voor beeldschermzorg en er is geen overeenstemming over wanneer het ingezet wordt en op welke manier de samenwerking tussen de verschillende disciplines verloopt. Geen afspraken voor een gezamenlijk videoconsult. Niet alle disciplines zijn even digitaal vaardig, gebruiken een AVG-proof applicatie of lopen tegen belemmeringen aan bij het inzetten bij diverse ouders. - Er is nog geen afstemming geweest tussen de verschillende professionals onder één dak (mede door Corona) en dit zorgt voor onduidelijkheid over wie doet wat en wanneer. Inefficiëntie doordat ouders meerdere keren hetzelfde verhaal moeten vertellen en zoekend zijn naar welke discipline de zorg biedt die het kind nodig heeft. Er bestaat ook een overlap tussen de disciplines qua expertise en welke professional kan de beste zorg bieden bij welke hulpvraag. We hebben begeleiding nodig om de interdisciplinaire samenwerking concreet vorm te geven. - Monitoring en evaluatie (o.a. arbeidsuren, tevredenheid zorgprofessionals en patiënten)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002646
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Barel-van Zee
Verantwoordelijke organisatie:
GC Scheepswerf