Mobiele menu

Subsidieaanvraag Transmurale zorgbrug regio Apeldoorn Een samenwerkingsverband tussen 1e en 2e lijn zorgverleners

Projectomschrijving

Samen met Apeldoornse thuiszorgorganisaties en Caransscoop is Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het project Transmurale Zorgbrug© gestart.

Doelgroep

Kwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname.

Doel

Voorkomen van heropname of overlijden na ontslag uit het ziekenhuis. Bij kwetsbare ouderen is er gedurende en/of na ziekenhuisopname vaak sprake van functionele en cognitieve achteruitgang, die zorg in de thuissituatie vereist. Proactieve zorg tijdens ziekenhuisopname in combinatie met een goede transitie (warme overdracht) van zorg na opname is voor deze groep patiënten van belang.

Opbrengst

De Transmurale Zorgbrug; DEFENCE zorgmodel, inclusief screening: ISAR-HP, Instrument dat risico op functieverlies vaststelt, Handleiding en behandelplan voor warme overdracht.

Werkwijze

Bij de kwetsbare oudere wordt extra diagnostiek naar geriatrische problemen verricht en een uitgebreid zorgbehandelplan gemaakt. De wijkverpleegkundige komt in het ziekenhuis om de zorg op gestructureerde, gecoördineerde manier, overgedragen te krijgen en voort te zetten in de thuissituatie, met als uiteindelijk doel een verlaging van het aantal (ongeplande) heropnames.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In de regio Apeldoorn is door verschillende partijen geconstateerd dat de transitie van de zorg van de 2e naar de 1e lijn niet optimaal functioneert. Dit heeft verschillende oorzaken, waaronder ontbrekende coördinatie van het transitieproces, veranderde behandelstrategieën en kostenreducties. Bij kwetsbare ouderen is er gedurende en na ziekenhuisopname vaak sprake van functionele en cognitieve achteruitgang die (tijdelijke) zorg in de thuissituatie vereist. Voor deze groep patiënten is het essentieel dat zij bij terugverwijzing naar de eigen thuissituatie ondersteund worden bij de overgang tussen de 2e en 1e lijn om negatieve zorguitkomsten en eventuele heropname of overlijden na ontslag te voorkomen. Daarom is het van belang dat tijdens ziekenhuisopname een compleet en passend behandelplan opgesteld wordt die voortgezet kan worden in de 1e lijn. Proactieve zorg tijdens ziekenhuisopname in combinatie met goede transitie van de zorg na opname is echter nog niet standaard in Nederland. De actuele Primos-prognose verwacht dat in 2030 bijna een kwart van de Apeldoornse bevolking 65 jaar of ouder is. Dit aandeel is ruim boven het verwachte nationaal gemiddelde en brengt een toenemende druk voor de geriatrische zorg in de regio met zich mee. Bij klinische opnamen komt het overgrote deel vanuit thuissituatie (93%) en vertrekt (83%) ook weer naar de thuissituatie. Samen met thuiszorgorganisatie Vérian, thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en Caransscoop wil Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het model van de Transmurale Zorgbrug© voor kwetsbare ouderen implementeren in de regio Apeldoorn. De Transmurale zorgbrug verbindt ziekenhuis en thuissituatie. Bij de oudere met een verhoogd risico op kwetsbaarheid wordt diagnostiek naar geriatrische problemen verricht. Vervolgens wordt een zorgbehandelplan gemaakt, dat al in het ziekenhuis opgestart wordt. Een wijkverpleegkundige wordt ingezet om de zorgketen tijdens en na ziekenhuisopname beter te organiseren door middel van begeleiding en behandeling rondom ontslag in de thuissituatie. De Transmurale Zorgbrug© is een bestaand onderzoeksproject binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg geïmplementeerd in de regio Amsterdam. Het onderzoeksproject heeft een reductie van 40% op de 30 dagen mortaliteit na ontslag laten zien ten opzichte van de groep die gebruikelijke zorg ontving. De inhoud van het project wordt aangepast aan de situatie in de regio Apeldoorn om een juiste overdracht naar de thuissituatie te kunnen bewerkstelligen. Er worden specifieke elementen uit het model overgenomen, waarbij aan de randvoorwaarden voor implementatie en voorwaarden keurmerk Transmurale Zorgbrug© wordt voldaan. De voorgestelde verbetering leidt tot betere kwaliteit en continuïteit van zorg voor de kwetsbare oudere die met ontslag gaat. Door op gestructureerde en gecoördineerde manier zorg te bieden tijdens en na verblijf in het ziekenhuis zal een verbetering van die transitie gerealiseerd worden met als uiteindelijk doel een verlaging van het aantal heropnames en mortaliteit.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633100005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Reiff
Verantwoordelijke organisatie:
Gelre Ziekenhuizen