Mobiele menu

Suicide Nazorg programma Rotterdam-Rijnmond

Projectomschrijving

Suïcidepogingen komen regelmatig voor. In Rotterdam ruim 500 pogingen per jaar. Na een suïcidepoging is het risico op herhaling groter. Goede nazorg is essentieel, het kan herhaling voorkomen. Op dit punt constateren we een hiaat. Na de eerste opvang op de SEH afdeling, is er niet altijd passende toeleiding naar begeleiding en zorg.

Doel

In het Suicide Nazorg project (SuNa) werken 5 SEH afdelingen, ggz-organisaties, gemeente Rotterdam, sociale wijkteams, crisisdienst, ervaringsdeskundigen en naasten samen om te zorgen dat mensen die op een SEH van een ziekenhuis zijn behandeld na een suïcidepoging, passende zorg krijgen. Een casemanager helpt hen daarbij.

Werkwijze

Passende hulp kan zijn: zorg van een ggz-organisatie, maar ook hulp van huisarts, praktijkondersteuner ggz of hulp door een wijkteam. Binnen het project bieden we ook ondersteuning aan naasten en verzorgen we informatiebijeenkomsten voor hen. Verder is er oog voor eventuele kinderen. Het SuNa project loopt van 1 september 2018 t/m 31 augustus 2020.

Resultaten

De SuNa aanpak lijkt een meerwaarde te hebben, gezien de aanpak voorziet in de behoefte om suïcide te verminderen. De ondersteunde cliënten en familieleden zijn tevreden over de ondersteuning. De nazorgketen bij mensen die een suïcidepoging hebben gedaan is verder ontwikkeld, maar door het vrijwillige karakter van SuNa ondersteuning is een 100% sluitende aanpak niet realiseerbaar. Al met al zijn de resultaten een eerste indicatie dat de SuNa aanpak een bijdrage levert aan het voorkomen van recidief suïcidepogingen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In de periode sept 2018 t/m dec 2020 heeft Indigo preventie samen met zes ziekenhuizen in de regio Rijnmond het SuNa (suïcidepoging nazorg) project uitgevoerd. Het project richtte zich op het leveren van een bijdrage aan het sluitend maken van de nazorgketen voor personen vanaf 18 jaar die voor een suïcidepoging zijn behandeld op de SEH van een ziekenhuis in de regio Rijnmond. Ook familieleden en evt. 18- kinderen zijn ondersteund.

Met ons project hebben we het volgende bereikt:
• In alle zes de ziekenhuizen in Rijnmond is SuNa opgenomen in de standaard nazorg bij mensen vanaf 18 jaar die een suïcidepoging hebben gedaan.
• De ziekenhuizen hebben in 2019-2020 in totaal 224 mensen aangemeld voor SuNa ondersteuning. Dit is ca. 1/5 van het aantal mensen (18+) die een suïcidepoging hebben gedaan en op de SEH hiervoor werden behandeld
• De casemanagers hebben, conform de beschreven SuNa methodiek, op een actieve en outreachende wijze contact gelegd met de aangemeld cliënten, een vertrouwensrelatie opgebouwd en vandaaruit de cliënten en eventuele familieleden en kinderen ondersteund.
• Van de aangemelde cliënten is ruim 36% toegeleid naar zorg (GGZ, wijkteam, POH etc.) Deze cliënten waren voorheen nog niet in zorg.
• De ondersteunde cliënten en familieleden zijn (zeer) tevreden over de ondersteuning
• De SuNa werkwijze is, nu het project is afgelopen, vast onderdeel van het preventie aanbod in Rijnmond geworden.
• Het SuNa werkwijze is financieel deels geborgd. Er zijn nog gesprekken gaande met de gemeente Rotterdam (en in het verlengde daarvan met de zorgverzekeraars) hoe SuNa duurzaam te borgen.

We concluderen dat de SuNa aanpak een meerwaarde lijkt te hebben, en dat de aanpak voorziet in een behoefte.
De nazorgketen bij mensen die een suïcidepoging hebben gedaan is verder sluitend gemaakt. Door het vrijwillige karakter van SuNa ondersteuning is 100% sluitend niet realiseerbaar.
We vermoeden dat er een eerste indicatie is dat de SuNa aanpak een bijdrage levert aan het voorkomen van recidief suïcide.

In de eerste periode van het SuïcideNazorg Rijnmond project is gewerkt aan het opstarten: werven en inwerken van de casemanagers, het maken van werkafspraken met de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdelingen van ziekenhuizen, inpraten en afspraken maken met de ervaringsdeskundige, het maken van voorlichtingsmateriaal, het verzorgen van voorlichtingen voor medewerkers van de verschillende SEH afdelingen enz. enz.
Vanaf ca. februari 2019 zijn de eerste cliënten aangemeld.Gemiddeld worden er momenteel per maand ca. 12-15 cliënten na een suïcidepoging aangemeld voor ondersteuning van de casemanagers. Het aantal cliënten is nog niet het aantal wat we verwacht hadden. Dit komt o.a. door de iets verlate start, maar bovenal doordat het een nieuwe werkwijze is die nog moet ‘landen’ op de SEH afdelingen en binnen de consultatieve ggz diensten en ggz crisisdienst.
Cliënten en familieleden waarderen SuNa enorm, stellen de ondersteuning van de casemanager op prijs. Familieleden zeggen o.a. ‘ik vond het fijn dat ik mijn verhaal kon doen’ en ‘vond het fijn dat iemand mij begreep’. Cliënten geven o.a. aan: ‘Je mag best weten dat ik heel veel aan SuNa heb gehad’, 'Je luisterde en gaf me adviezen die bij me pasten’.
Ook de SEH afdelingen en andere diensten zijn enthousiast over SuNa en ze willen graag meewerken.
Het project groeit: het Vlietland ziekenhuis (onderdeel van Franciscus Vlietland) is aangesloten evenals de crisisdienst van GGZ Delfland.

Samenvatting van de aanvraag

In de Rotterdam gaan vijf spoedeisende hulpafdelingen (SEH), 24 uurs GGZ crisisdienst, gemeente, ervaringsdeskundigen en naasten en verschillende GGZ organisaties, samenwerken om verwarde mensen met zelfdodingpogingen te helpen om goede hulp, zorg en praktische steun te krijgen. Niet iedereen krijgt nu de hulp die hij/ zij nodig heeft. De samenwerkende organisaties constateren een hiaat in de nazorg nadat cliënten de SEH hebben verlaten, als zij zijn ontslagen naar huis. Het SUNA project (SUïcide Nazorg) wil dit hiaat wegnemen en zorgen dat iedereen passende zorg krijgt na een suïcidepoging. In het SUNA project krijgen mensen (21 jaar en ouder) die op een SEH in een Rotterdams ziekenhuis zijn behandeld na een mislukte zelfdodingpoging, begeleiding van een casemanager, die hem helpt en motiveert om passende hulp te vinden. Dit kan hulp van een GGZ organisaties zijn, maar wellicht biedt ondersteuning van het sociale wijkteam of hulp van de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ voldoende soelaas. Samen met de cliënt kijken we waar behoefte aan is. Ook is er aandacht voor familie en naasten van mensen die een mislukte poging hebben gedaan, we bieden hen ondersteuning, adviseren waar ze voor meer ondersteuning terecht kunnen en verzorgen 2x per jaar een informatiebijeenkomst voor hen. Ook hebben we oog voor eventuele kinderen. Met ons project dragen we bij aan de bouwstenen 1,2,6,8 en 9. We bieden een luisterend oor na een suïcidepoging aan cliënten en hun naasten, bieden structuur (casemanagers), signaleren vroegtijdig problemen vanuit diverse invalshoeken (SEH, casemanagers, wijkteams, psychiatrie), melden bij gevaar voor zichzelf of anderen (crisisdienst, psychiatrie), maken snelle inschattingen van de ernst (SEH, crisisdienst) en begeleiden naar persoonsgerichte zorg (casemanagers, psychiatrie, sociale wijkteams, huisarts). We delen informatie met elkaar (binnen de privacyrichtlijnen) en geven advies vanuit ieders eigen expertise. Zo leveren we een bijdrage aan een sluitende aanpak voor (verwarde) mensen na een suïcide poging in de regio Rijnmond.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014035
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.M. Kramer
Verantwoordelijke organisatie:
Context