Mobiele menu

Superdivers Dementievriendelijk Den Haag

Achtergrond

In Den Haag wonen veel inwoners (bijna 50%) met een migratieachtergrond. Uit onderzoek blijkt dat inwoners met een Marokkaanse, Turkse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond, als zij ouder worden, drie tot vier keer meer kans hebben op de ziekte dementie. Daarnaast weten we dat bestaand algemeen welzijns- en zorgaanbod niet voldoende aansluit op de behoeften en wensen van thuiswonende migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers. Ook is er bij mensen met een migratieachtergrond een achterstand in kennis over dementie en weten zij moeilijk de weg naar hulpverlening te vindenHet is belangrijk om in gesprek te blijven gaan en te kijken naar de mens achter de vraag of behoefte. Door een menselijke benadering te hanteren kan de diversiteit in zijn geheel en niet alleen de religieuze of geografische kenmerken ingezet worden om iedereen als mens te benaderen.

Doel

Project Superdivers Dementievriendelijk Den Haag is een samenwerking tussen Xtra Welzijn, Superdivers en Vereniging Transmurale Zorg. Het project heeft tot doel het huidige zorgaanbod aan te passen aan de behoefte van de mantelzorgers en migrantenouderen met tekenen van dementie. In dit project wordt inzicht vergaart in wat de behoeften en wensen zijn van de ouderen en mantelzorgers met een migratieachtergrond.

Aanpak

We willen in gesprek met migrantenouderen en achterhalen hoe zij aankijken tegen deze ziekte, wat zij nodig hebben om met deze ziekte te kunnen omgaan en welke hulp zij willen en kunnen gebruiken. Aansluitend vertalen we de opbrengsten in praktische (nieuwe) maatregelen en voorzieningen. We kiezen een aanpak die gericht is op het versterken, verbreden, verdiepen en transformeren van het bestaande aanbod in welzijn en zorg voor ouderen met regieverlies. Hiermee kiezen we ook voor een implementatie die direct vruchten afwerpt. Want de welzijnswerkers, (zorg)vrijwilligers, huisartsen, POH’ers en andere eerstelijns zorgwerkers zijn al verbonden aan bestaande organisaties, dan wel in netwerken die ingezet worden in de wijken waar migrantenouderen wonen. We kiezen bij de aanpak voor twee wijken waar veel migranten ouderen wonen, Centrum en Escamp.

Resultaten

De resultaten laten zien dat er sprake is van een behoefte die per persoon erg kan verschillen. Er zullen patronen zichtbaar zijn binnen de verschillende culturele achtergronden, maar ook onderling is er veel variatie. Thematiek passend bij de culturele achtergrond moet meegenomen worden in alle oplossingsrichtingen. Daarnaast wordt duidelijk dat ondanks de vaak negatieve effecten op het eigen leven, dat mantelzorgers in dezelfde situatie dezelfde keuzes zouden maken. De resultaten zijn samen met de experts Anne Mei The en Frans Hoogeveen besproken en leveren samen met de input van de klankbordgroep input voor de oplossingsrichtingen. De mogelijke oplossingsrichtingen worden vervolgens voorgelegd aan de ervaringsdeskundigen. De uitkomsten van deze vorm van participatief onderzoek leveren de prioritering op.

Kenmerken

Projectnummer:
733050866
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Ulehake
Verantwoordelijke organisatie:
Voor Welzijn