Mobiele menu

Systematische inventarisatie van verslavingsproblematiek bij jongvolwassenen met LVB in het sociale domein binnen de gemeente

Projectomschrijving

Doel

Systematische inventarisatie van verslavingsproblemen zorgt voor tijdige identificatie en inzet van adequate hulp om verergering van problematiek te voorkomen. Het doel van dit project is tweeledig:
  1. ontwikkelen van een aanvullende module binnen de bestaande screeningsmethode SumID-Q, gericht op overmatig gamen en internetgebruik
  2. implementeren van de uitgebreide SumID-Q in het sociale domein om op systematisch wijze de mate van overmatig middelen-, internetgebruik en gamen onder kwetsbare jongvolwassenen te inventariseren

Werkwijze

Op basis van literatuuronderzoek en focusgroepen met ervaringsdeskundigen wordt een aanvullende module gericht op overmatig gamen en internetgebruik binnen de SumID-Q ontwikkeld. De uitgebreide SumID-Q wordt standaard toegepast door medewerkers binnen het Sociale domein van de gemeente Zwolle bij jongvolwassenen die bij hen aankloppen voor hulp. Na afloop van de implementatieperiode worden deze medewerkers naar hun ervaringen met de methode gevraagd.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Integrale hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Dit project heeft subsidie ontvangen om een integrale aanpak te ontwikkelen, die de verbinding tussen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein bevordert. Met als doel om betere hulp te bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking. In totaal hebben 12 projecten subsidie ontvangen.
Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een kwetsbare groep in onze samenleving. De verstandelijke beperking, en daarmee samenhangende lagere ontwikkelingsleeftijd, is vaak niet van buiten zichtbaar is, waardoor deze jongeren vaak wordt overschat door leeftijdsgenoten en volwassenen. Daarnaast ervaren jongeren met LVB vaak gedragsproblemen en verminderde sociale vaardigheden. Deze groep vormt ook een risicogroep voor problematisch alcohol – of drugsgebruik en voor gedragsverslavingen, zoals overmatig gamen of internetgebruik. Een groot deel van de kwetsbare jongeren en jongvolwassenen ervaren problemen op een of meer leefgebieden. Verslavingsproblemen vallen daar ook onder, welke bovendien de bestaande (psychosociale) problemen kunnen verergeren, met problemen met geld of werk, criminaliteit of dakloosheid tot mogelijk gevolg. Uit de literatuur blijkt dat (problematisch) gebruik van alle soorten middelen onder personen met een LVB voorkomt, maar ook dat een groot deel van de problematische gebruikers onvoldoende hulp krijgt. Veel beginnend gebruik blijft onopgemerkt, en de gebruikers die in beeld komen bij (professionele) zorg vormen het topje van de ijsberg. Over de mate waarin overmatig gamen en internetgebruik voorkomt en tot problemen leidt in deze doelgroep is echter nog weinig bekend. Het systematisch inventariseren van alcohol- en drugsgebruik, of overmatig gamen en internetgebruik bij jongvolwassenen (18 – 30 jaar) in het sociale domein kan bijdragen aan tijdige identificatie en inzet van adequate hulp en interventies. Tijdige adequate hulp bevordert de gezondheid van deze jongvolwassenen en zorgt ervoor dat verergering van hun situatie en uitingen van crimineel gedrag, voorkomen kan worden. Om middelengebruik onder mensen met een LVB in kaart te brengen is in 2011 de SumID-Q ontwikkeld. Dit is een screeningsmethode die kennis over en gebruik van middelen op een speelse en laagdrempelige manier inventariseert. In dit project wordt deze screeningsmethode, aangevuld met een nieuw ontwikkelde module gericht op gamen en internetgebruik, systematisch toegepast binnen het sociale domein van gemeente Zwolle. Doel In dit project wordt eerst een aanvullende module binnen de bestaande SumID-Q ontwikkeld, die zich richt op overmatig gamen en internetgebruik. Vervolgens wordt de uitgebreide SumID-Q systematisch toegepast door de Sociale Wijkteams van de gemeente Zwolle om het gebruik van middelen en de mate van overmatig gamen en internetgebruik onder kwetsbare jongvolwassenen te inventariseren. Werkwijze Op basis van input vanuit focusgroepen met ervaringsdeskundigen en literatuuronderzoek naar bestaande methoden om overmatig gamen en internetgebruik te meten wordt een aanvullende module binnen de SumID-Q ontwikkeld en geëvalueerd. Daarna wordt de uitgebreide SumID-Q standaard toegepast bij jongvolwassenen die bij de Sociale Wijkteams van de gemeente Zwolle aankloppen voor ondersteuning. Op deze manier wordt er systematisch in kaart gebracht welk percentage van deze jongvolwassenen middelen gebruikt, of overmatig gamet of internet. Na afloop van de implementatieperiode worden de gebruikers, de medewerkers van de Sociale Wijkteams, gevraagd naar hun ervaringen met de screeningsmethode en de factoren die implementatie binnen de gemeente of op grotere schaal kunnen belemmeren of bevorderen. Dit project is een samenwerkingsverband van de gemeente Zwolle, Kenniscentrum LVB en verslaving van Tactus verslavingszorg en Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ binnen het Radboudumc.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.C.J. Koks-Leensen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Zwolle (regio IJsselland).