Mobiele menu

Taming uncertainty: Handling uncertainty in deciding upon new pharmaceuticals

Onzekerheid rond de waarde van vaak kostbare nieuwe geneesmiddelen is een belangrijk maatschappelijk probleem. De maatschappij richt zich traditiegetrouw voor zekerheid naar de wetenschap. Wetenschappers zoeken naar methoden om de invloed van onzekerheid op de uitkomsten van onderzoek weer te geven. Patiënten, artsen en beleidsmakers zoeken naar manieren om de risico’s voor patiënten en de maatschappij aanvaardbaar te houden.

Resultaat
In dit project is gevonden dat nu vooral aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de precisie van onderzoeksresultaten. Er is minder aandacht voor andere vormen van onzekerheid, zoals gebrek aan relevantie van het onderzoek. Daarnaast is in andere vakgebieden gezocht naar methoden om onzekerheid weer te geven. Er zijn 39 methoden gevonden. Een groot deel van deze methoden is tot op heden nauwelijks gebruikt bij onderzoek in de gezondheidszorg. Die bieden kansen om onzekerheid te ‘temmen’. Daarom is een raamwerk ontwikkeld om met onzekerheid om te gaan.

Dit project kent een vervolg in: VIMP Taming Uncertainty (1520020521).

Verslagen


Eindverslag

Probleem: Aandacht voor onzekerheid in besluitvorming in de gezondheidszorg is in het laatste decennium gegroeid. Er wordt echter meestal verondersteld dat alle onzekerheid te kwantificeren is en op te lossen is door verder empirisch onderzoek te doen. Onzekerheden die niet gemeten zijn of moeilijk te kwantificeren zijn, zogenaamde niet-statische onzekerheden, worden in de praktijk vaak genegeerd. Daarnaast is het moeilijk om in besluitvorming om te gaan met onzekerheid. Ten gevolge van deze twee problemen wordt onzekerheidsinformatie in (kosten)effectiviteitsanalyses vaak beperkt weergegeven, verkeerd begrepen en/of genegeerd. Dit kan leiden tot verlies van gezondheid, inefficiënte allocatie van bestaande budgetten en gehinderde innovatie.
Doelstelling: Het doel van dit project is te onderzoeken hoe beter omgegaan kan worden met onzekerheid in besluitvorming rondom geneesmiddelen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:
RQ1 Wat zijn innovatieve methoden om onzekerheid beter weer te geven, te integreren en te communiceren?
RQ2 Welke patronen en mechanismen illustreren de huidige omgang met onzekerheid in vergoedings- en onderzoekbeslissingen?
RQ3 Hoe kan een breder raamwerk voor het omgaan met onzekerheid er uitzien?
Methoden:
In de eerste studie (RQ1) zoeken we door middel van literatuurstudie naar methoden om met onzekerheid om te gaan die afkomstig zijn uit andere disciplines. Vervolgens passen we deze methoden toe op de drie casussen van de lijst van dure- en weesgeneesmiddelen. In de tweede studie (RQ2) bestuderen we patronen en mechanismen die het besluitvormingsproces op bij de initiële assessment (beslissing over uitkomstenonderzoek) en de finale assessment (beslissing over vergoeding) illustreren, door het analyseren van documenten en interviews. In de derde studie (RQ3) onderzoeken we of de resultaten van studie 1 en 2 aanleiding geven tot veranderingen in raamwerken die de besluitvorming rondom geneesmiddelen ondersteunen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
152002052
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.A. Joore
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University