Mobiele menu

Telehealth en afasietherapie: Implementatie van een tele-taaltherapie

Projectomschrijving

Uitwerking van spraaktherapie naar een tele-healthomgeving

Mensen met Broca-afasie hebben veel moeite om grammaticaal correcte zinnen te maken. In een compensatietherapie leren zij hun uitingsproblemen te omzeilen door te praten in een soort telegramstijl. Dit blijkt een succesvolle therapie, maar is wel behoorlijk arbeidsintensief. Dit project is er daarom op gericht de therapie te vertalen naar een tele-healthomgeving. Revalidanten kunnen dan gedeeltelijk zelfstandig oefenen, onafhankelijk van tijd en plaats.

Doel
Dit project had als doel om een succesvolle compensatietherapie voor mensen met chronische Broca-afasie uit te werken tot een tele-taaltherapie. Het einddoel van dit project was de inbedding van de tele-taaltherapie in het handelen van logopedisten. Ook is gewerkt aan protocollen, aan de verdere ontwikkeling van op spraak- en taaltechnologie gebaseerde softwareprogramma's en een (mondelinge) overdrachtscursus voor logopedisten.

Producten

Titel: Telehealth in de revalidatie
Titel: De Nederlandstalige en aangepaste Reduced Syntax Therapy.
Titel: Onbekend
Titel: Tele-taaltherapie

Verslagen


Eindverslag

In dit project is een effectief gebleken afasietherapie middels telehealth (op proef) geimplementeerd in de revalidatiesetting. In deze therapie leren revalidanten met chronische afasie hun taalproblemen compenseren door in telegramstijl te spreken. Bijvoorbeeld: ‘Ik beroerte gehad. Afasie. Nu alleen korte zinnen maken’. Van deze therapie - die tot dan toe alleen in face-to-face vorm werd aangeboden - is binnen dit project een telehealth-versie ontwikkeld (hierna: tele-taaltherapie). Revalidanten met afasie kunnen via het World Wide Web een centrale server benaderen waarop de tele-taaltherapie is opgeslagen: de revalidant uploadt zijn eigen uitingen en vergelijkt die vervolgens met een audiovoorbeeld van de doeluiting. Revalidanten kunnen zo – deels zelfstandig – hun telegramstijlspraak trainen en onderhouden.

Samenvatting van de aanvraag

Dit project stelt zich tot doel om een eerder op werkzaamheid (efficacy) onderzochte, innovatieve compensatietherapie voor mensen met chronische Broca-afasie uit te werken tot een tele-taaltherapie. Deze therapie wordt via telehealth geïmplementeerd in het klinisch handelen van logopedisten, werkzaam binnen revalidatiecentra en -afdelingen van ziekenhuizen. Mensen met Broca-afasie hebben zeer veel moeite met het produceren van grammaticaal correcte zinnen. Het spreken in zinnen is niet alleen voor de spreker - maar ook voor de luisteraar - zeer vermoeiend en tijdrovend. Veelal is de logopedische interventie in eerste instantie gericht op herstel: revalidanten leren weer vlot en goed in zinnen te spreken. Echter, herstel is niet mogelijk als de hersenbeschadiging omvangrijk is. De zinsproductieproblemen zijn dan chronisch. In een innovatieve compensatietherapie (Ruiter, Kolk,& Holtus, 2003) leren mensen met chronische Broca-afasie hun blijvende zinsproductieproblemen omzeilen door hun uitingen te vereenvoudigen tot een soort telegramstijl (bv. "Morgen mooi weer. Lekker naar zee. Met de trein. Heel makkelijk"). In de door de Sint Maartenskliniek uitgevoerde efficacy studie (Ruiter, 2008; Ruiter, Kolk, & Rietveld, submitted) namen 12 revalidanten met chronische Broca-afasie deel. Elf van de 12 participanten produceerden significant meer en/of langere telegramstijluitingen na afronding van de therapie. Negen van de 11 participanten die een significante spreekstijl lieten zien, konden hierdoor efficiënter – en toch begrijpelijk- communiceren. Deze resulaten wijzen erop dat de communicatieve zelfredzaamheid van mensen met chronische Broca-afasie toeneemt als zij vaker in telegramstijlspraak spreken. Het grootste gedeelte van het project is gericht moeten op het vertalen van de reeds ontwikkelde en geëvalueerde compensatietherapie naar een telehealthomgeving. Implementatie via telehealth biedt de mogelijkheid om: (1) Revalidanten gedeeltelijk zelfstandig te laten oefenen, onafhankelijk van tijd en plaats. Nadat elk therapieniveau is opgestart met de logopedist, kan de revalidant het resterende deel van het therapieniveau zelfstandig doorlopen. Productie van de doeluiting wordt gefaciliteerd door visuele cues op het scherm. Bovendien kan de revalidant een auditieve versie van de doeluiting beluisteren en naspreken. De uiting die de revalidant zelf produceert wordt opgeslagen op een centrale server. Als de revalidant op een “vergelijk”-knop drukt, worden het audiovoorbeeld en de eigen uiting na elkaar afgespeeld. De revalidant beoordeelt dan zelf of de eigen realisatie overeenkomt met de doeluiting. Doordat revalidanten op deze manier gedeeltelijk zelfstandig kunnen oefenen, kunnen de face-to-face sessies met de behandelend logopedist besteed worden aan het generaliseren van de telegramstijlspraak naar - voor de revalidant relevante - alledaagse communicatiesituaties; (2) Het behandelprogramma te protocolleren. Dit vergroot de kans op replicatie van de binnen de efficacy study behaalde resultaten; (3) Verder onderzoek ten behoeve van de doelgroep te faciliteren. Doordat de binnen deze compensatietherapie geproduceerde uitingen op een centrale server worden opgeslagen, ontstaat een database met afatische taalproductie. Deze data kunnen gebruikt worden om op spraak- en taaltechnologie gebaseerde applicaties voor deze doelgroep te ontwikkelen en testen. Binnen dit project zal ook een (mondelinge) overdrachtscursus voor logopedisten ontwikkeld worden. Referenties: - Ruiter, M.B. (2008). Speaking in ellipses: The effect of a compensatory style of speech on functional communication in chronic agrammatism. PhD thesis, Radboud University Nijmegen. - Ruiter, M., Kolk, H., & Holtus, P. (2003). Compensatoire strategietraining voor chronisch agrammatisme na een beroerte: Bevindingen pilot onderzoek, Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 11, 192-199. - Ruiter, M.B., Kolk, H.H.J., & Rietveld, A.C.M.(submitted). Speaking in ellipses: The effect of a compensatory style of speech on functional communication in chronic agrammatism.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
335020011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.B. Ruiter
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Maartenskliniek