Thuis* - Centrum voor zelfredzaamheid (Netwerk Rondom Thuis - ten behoeve van kwetsbare thuiswonende senioren in Tilburg (*)Thuis idzv Tilburghuis)

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Een aantal zorgpartijen wil het bestaande aanbod in Tilburg van zorg en ondersteuning voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen makkelijker toegankelijk te maken en daarin meer samenhang te creëren. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsen, fysio, apotheek, dagbegeleiding, mantelzorgondersteuning, familiezorg, onafhankelijke cliëntondersteuning, thuiszorg

Doel en aanpak project

Het doel van het project is om de hulp en ondersteuning aan thuiswonende ouderen beter te laten aansluiten op hun behoeften. We willen onderzoeken of meer verbinding en samenwerking tussen het medische en het welzijnsdomein hieraan kan bijdragen.

In werksessies onderzoeken we de huidige situatie en brengen het bestaande aanbod aan hulp en ondersteuning aan thuiswonende ouderen in kaart. Met klankbordgroep bijeenkomsten inventariseren we de ondersteuningsbehoeften, knelpunten en toegankelijkheid van het bestaande aanbod. Om te komen tot een vorm van samenwerking die er toe leidt dat thuiswonende ouderen weten waar zij op tijd aan de bel kunnen trekken als (meer) zorg en ondersteuning nodig is.

Verslagen

Eindverslag

De gezamenlijke visie van het netwerk is dat de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voor thuiswonende kwetsbare senioren verbeterd moet worden. Om hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis/zelfstandig te kunnen blijven wonen. Een wens vanuit henzelf en vanuit de overheid.

We zien in onze dagelijkse praktijk dat deze doelgroep vaak in de problemen komt en er pas gehandeld wordt als het te laat is en zich een crisis situatie voordoet. Er is veel ondersteunings- en zorgaanbod in zowel de 1e als de 0e lijn, maar dit is voor de doelgroep niet goed zichtbaar en vindbaar. Ook (zorg)aanbieders zelf hebben onvoldoende overzicht van de mogelijkheden in de verschillende domeinen en weten over en weer niet goed naar wie zij kunnen doorverwijzen. Dit speelt vooral in acute situaties, waarvoor het juiste aanbod lijkt te ontbreken. Daardoor wordt onnodig vaak een beroep gedaan op huisartsenzorg, komen problemen bij de verkeerde hulpverlener/instantie terecht en ontstaan vaak acute en crisissituaties die voorkomen hadden kunnen worden. Vanuit de doelgroep krijgen we terug dat er geen herkenbare (fysieke) plek is waar ze naar toe kunnen als ze een (acuut) probleem hebben.

We constateren dat de ondersteuningsbehoefte van thuiswonende ouderen een gefaseerde opbouw kent. Aanvankelijk gaat het om lichte ondersteuning die mits tijdige toeleiding en signalering een oplossing biedt. In de tweede fase is sprake van disbalans op medisch en/of sociaal vlak, vaak met een overbelaste mantelzorger, en is er behoefte aan meer en zwaardere zorg- en ondersteuning en respijtzorg.
Er ontbreekt iets in het systeem wat thuiswonende ouderen gedurende deze fasen van toenemende kwetsbaarheid door het zorg en welzijn aanbod heen loodst zodat zij tijdig de juiste ondersteuning krijgen bij het behoud van hun zelfstandigheid.
Ons doel is om een ‘centrum voor zelfredzaamheid’ te realiseren. Een fysieke locatie van waaruit ondersteuning wordt geboden aan kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Een vorm van samenwerking die er toe leidt dat kwetsbare ouderen op een herkenbare plek aan de bel kunnen trekken als zij hulp nodig (gaan) hebben.

Samenvatting van de aanvraag
De 9 organisaties die op dit moment deel uit maken van het netwerk werken samen om een betere integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen in Tilburg te realiseren door het aanbod van medische zorg beter aan te laten sluiten op/te koppelen met het ondersteuning- en welzijnsaanbod. Het netwerk wil zich gezamenlijk inzetten op het vlak van preventie en het bevorderen van zelfredzaamheid op meerdere leefgebieden met als doel beter aan te sluiten op de behoeften van thuiswonende ouderen. En hen daarmee is staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. In de huidige samenstelling is naast medische zorg (huisartsen/tandarts/apotheek) qua welzijn dagbesteding/ontmoeting, cliënt- en mantelzorgondersteuning, respijt/logeerzorg vertegenwoordigd. Idealiter ontstaat een dusdanig samenhangend aanbod dat sprake is van één route naar meerdere vormen van (medische) zorg en ondersteuning. Het netwerk wil exploreren of het zinvol is om het gezamenlijke aanbod te concentreren vanuit één fysieke locatie. En tevens, mede op basis van de bevindingen vanuit een klankbordgroep, onderzoeken welke partijen aan het netwerk zouden moeten worden toegevoegd om te komen tot een effectief aanbod 'pakket' dat thuiswonende ouderen een plek/route biedt waar zij op terug kunnen vallen en op tijd aan de bel kunnen trekken als zorg/ondersteuning noodzakelijk is en het ontstaan van crisis situaties voor te zijn.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005069
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. A. van Laarhoven-ten Hoonte
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting NAHuis