Mobiele menu

Thuiscoach

Projectomschrijving

Doel

Het project de Thuiscoach richt zich op thuiswonende ouderen in Amsterdam-Zuid die het lastig vinden om zelfstandig passende zorg en ondersteuning te vinden. De inzet van een thuiscoach begeleidt de ouderen in dit proces met als gevolg vermindering van eenzaamheid.

Plan van Aanpak

Er is een ruime aanbod van (in)formele zorg en welzijn welke niet altijd bekend is óf onvoldoende aansluit op de persoonlijke situatie van ouderen. De versplinterde zorg wordt vaak gezien als een drempel. De thuiscoach begeleidt de ouderen bij dit proces en dient als een schakel tussen de verschillende domeinen. Uitgangspunt bij de begeleiding is dat de vraag van de bewoner en de kwaliteit van leven, centraal staan en niet de beperking of de ziekte. In de looptijd van het project is er intensief onderzoek gedaan naar de werking van de thuiscoach. Met input van ouderen, zorgprofessionals, mantelzorgers en beleidsmakers is de rol van thuiscoach helder beschreven.

Bevindingen

Door vanuit de vraag van de bewoner begeleiding te bieden, zijn er veel duurzame matches ontstaan met vrijwilligers of dagbesteding. Ouderen en mantelzorgers geven aan dat zij zich gezien en gehoord voelen door de thuiscoach, en dat zij het prettig vinden dat er nu een contactpersoon bestaat die voor bijna alle vragen te benaderen is. Ook zorgprofessionals zijn blij met de komst van de thuiscoach. Als wandelende sociale kaart wordt de thuiscoach in Amsterdam-Zuid gevonden voor advies en voor het overnemen van complexe casussen.

Er is een handboek beschikbaar van het project Thuiscoach. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met A. Akkerman via aakkerman@cordaan.nl.  

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Onder de groep zelfstandig wonende bewoners in de wijk is er een grote groep die erg moeilijk te bereiken is, laat staan eenvoudig te activeren. Binnen deze groep ontstaat een steeds groter wordende groep ouderen (75+) die echt moeite hebben om in hun eigen (sociale en praktische) behoeftes te voorzien. Denk hierbij aan: -Het ontmoeten van andere mensen, meedoen aan activiteiten, of organiseren van dagbesteding (dit is mede de oorzaak van de sterke gevoelens van eenzaamheid onder deze groep). -Het regelen of doen van boodschappen. -Het kunnen bereiden van een (warme) maaltijd. -De persoonlijke verzorging; zich wassen en aankleden, voorzien in schone kleding -Financiële administratie, een schoon huis en dag en nachtritme. Deze situaties kunnen ontstaan doordat deze ouderen vaak geen (of een zeer beperkt) netwerk hebben waaraan ze hulp kunnen of durven vragen. Of hulp door kunnen laten organiseren. Gelukkig is er in de wijken in Amsterdam een uitgebreid ondersteunings- en zorgaanbod beschikbaar, maar deze moet de bewoner zelf inschakelen. Vaak wordt over het hoofd gezien dat voor het zelf inschakelen van ondersteuning aan huis, hoog complexe handelingen en mentale capaciteiten nodig zijn, die juist bij kwetsbare bewoners in mindere mate aanwezig zijn. Denk hierbij aan: -Het kunnen en willen verwoorden van de klachten of problemen (vaak over de telefoon aan een vreemde) -Het kunnen verwoorden van de hulp of ondersteuning die men nodig heeft -Het kunnen inzien voor welke ondersteuning bij welke organisatie aangeklopt kan worden, zowel informeel als formeel -Moed en geduld om bij een doorverwijzing opnieuw contact op te nemen met een andere organisatie en de bereidheid om opnieuw de problematiek te bespreken -De informatie vinden zonder digitale vaardigheden -Het kunnen maken, noteren, onthouden van afspraken als dit nodig is. Voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen is het vragen om hulp en het organiseren van deze hulp zo ingewikkeld dat ze liever blijven “aanmodderen” in hun huis, totdat de situatie met een spoedopname in het ziekenhuis of verpleeghuis eindigt. Om deze groep kwetsbare bewoners echt te bereiken is er een andere benadering en waarschijnlijk ook andere ondersteuning nodig, om zo voor deze groep echt van meerwaarde te kunnen zijn. De doorontwikkeling van de mobiele participatiecoach springt hierop in. De mobiele participatiecoach voor ouderen, krijgt als taak om deze kwetsbare bewoners actief te vinden en de ondersteuning, vanuit de vraag van de cliënt, te organiseren. De coach is namelijk uitstekend op de hoogte van al het activiteitenaanbod en de mogelijkheden in de directe omgeving van de cliënt. De coach stelt samen met de cliënt, en eventueel aanwezige mantelzorgers, een weekagenda op die cliënten en hun mantelzorgers een zinvolle, bevredigende, en passende invulling van hun tijd biedt binnen hun mogelijkheden. Dit kan gaan om geïndiceerde activiteiten, maar juist ook om het informele zorg- en welzijnsaanbod. De mobiele participatiecoach begeleidt de cliënt(en) bij eerste kennismaking, maakt kwartier waar nodig, en laat cliënt(en) zich op hun gemak voelen in nieuwe omgevingen. Na een periode van borging of structurering van een weekactiviteitenagenda of arrangement, trekt de mobiele participatiecoach zich terug en is op afroep beschikbaar bij vragen, veranderde situaties of toenemende zorgvragen. Bij het ophalen van de behoeftes en het organiseren van het juiste aanbod, wordt rekening gehouden met de sociaaleconomische situatie van de bewoner, als ook sekse, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid. Er bestaan grote zorgen over de verborgen ondersteuningsbehoefte onder ouderen in Amsterdam. Met name in Amsterdam Zuid, waar de vergrijzing net als in andere gebieden, sterk toeneemt. Uit onderzoek van de GGD (Amsterdams Gezondheidsmonitor, 2016) blijkt dat deze verborgen ondersteuningsbehoefte vaak gepaard gaat met sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid. In stadsdeel Zuid spreekt ruim 30% van de bewoners (met name ouderen)over gevoelens van (zeer) ernstige sociale en emotionele eenzaamheid. Met het leveren van maatwerk aan deze bewoners, en het vraaggericht aanbieden van (informele) zorg, hopen wij samen met stadsdeel Zuid en andere zorg- en welzijn aanbieders in de stad, deze doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. De vraag “Wat is er nodig om deze bewoner te helpen?” staat altijd centraal binnen het werk van de mobiele participatiecoach. Een antwoord op deze vraag kan zelden door één professional, binnen één organisatie of één locatie worden gevonden. De samenredzaamheid van professionals, vrijwilligers en bewoners binnen zorg en welzijn is noodzakelijk om deze zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Zo wordt met alle expertise en uitvoeringskracht in de wijk ondersteuning op maat georganiseerd. De opzet van dit initiatief, past binnen de aanpak eenzaamheid methode, onderzocht door Movisie (Wat werkt bij de aanpak eenzaamheid, 2016, pg. 5).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621926
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.E. Akkerman
Verantwoordelijke organisatie:
Cordaan