Toetsen E-learning herkenning LVB

Projectomschrijving
De gemeente Amsterdam bereikt op dit moment haar sociaal kwetsbare burgers onvoldoende. De gemeente biedt onvoldoende passende ondersteuning aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Ook omdat zij de weg naar ondersteuning vaak niet weten te vinden. De doelgroep 'mensen met een LVB' wordt slecht herkend door professionals, zoals medewerkers van de gemeente en medewerkers van organisaties in welzijn en wijkzorg. Daardoor kunnen 'mensen met een LVB' op een of meerdere leefgebieden in de problemen komen. Er is een e-learning module ontwikkeld voor professionals met als doel: - het vergroten van de (h)erkenning van mensen met een LVB; - het verbeteren van de communicatie met 'mensen met een niet-zichtbare beperking', waaronder specifiek mensen met een LVB. We gaan onderzoeken of deze e-learning module inderdaad leidt tot een snellere herkenning van de doelgroep, tot een betere communicatie en tot een adequate reactie op de ondersteuningsvraag van mensen met een LVB.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.
Producten
Titel: Toetsings- en implementatiehandreiking
Auteur: Yvonne Heijnen-Kaales
Titel: Ik zie ik zie wat ik niet zag
Auteur: Stefanie van Zal & Rick Kwekkeboom
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Probleemstelling Alle burgers van Amsterdam moeten gebruik kunnen maken van de ondersteuning en diensten die de gemeente Amsterdam hen biedt, ook mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De gemeente Amsterdam bereikt op dit moment echter haar sociaal kwetsbare burgers onvoldoende. Passende ondersteuning vanuit de gemeente aan mensen met een LVB wordt vaak te weinig, te fragmentarisch of te laat geboden. Ook omdat ze de ondersteuning vaak niet weten te vinden. De ervaring van de gemeente Amsterdam is dat de doelgroep ‘mensen met een LVB’ slecht wordt herkend en door haar eigen medewerkers en die van de organisaties in welzijn en wijkzorg. Door niet tijdig herkennen (en erkennen) van mensen met een LVB en de consequenties daarvan voor de omgang en communicatie met deze inwoners van Amsterdam kunnen zij op een of meerdere leefgebieden in de problemen komen. Om ook mensen met een LVB passend te kunnen ondersteunen vraagt bijzondere aandacht. Focus en opzet onderzoek Deze aandacht heeft in Amsterdam vorm gekregen in deskundigheidsbevordering van medewerkers in het herkennen en adequaat te woord staan van mensen met een niet zichtbare beperking. De workshop Niet Zichtbare Beperkingen is in 2015 in Amsterdam ontwikkeld ten behoeve van het voorveld van de Wmo; te weten medewerkers van stedelijke loketten en van welzijnsorganisaties. Om de workshop breder en efficiënter in te kunnen zetten is voor een vertaling naar een e-learning module gekozen. In dit project toetsen de gemeente Amsterdam, Ben Sajet Centrum, SIGRA en het kenniscentrum LVB de ontwikkelde e-learning op haar bijdrage aan: - het vergroten van de (h)erkenning van mensen met een LVB; - verbetering van de communicatie met de doelgroep ‘mensen met een niet-zichtbare beperking’, waaronder specifiek mensen met een LVB. - Fase 1: Voorbereiding: o We richten testgroepen in die de e-learning gaan volgen. In deze fase brengen we de startsituatie van deelnemers in kaart. - Fase 2: Uitvoering & Terugkoppeling o Deelnemers volgen de e-learning; geven feedback op o.m. de toepasbaarheid van de module en brengen we de situatie na het volgen van de e-learning in kaart door reflectieopdrachten en reflectiebijeenkomst(en). In deze fase vindt er ook een ontmoeting met de doelgroep plaats op basis waarvan we ervaringsgegevens van zowel professionals als de doelgroep zelf zullen ophalen. - Fase 3: Analyse & Borging o De fase van analyse loopt feitelijk door de gehele onderzoeksperiode, waarin we in interactie resultaten voorleggen, aanscherpen en toetsen. Aan het einde van de onderzoeksperiode beleggen we een focusgroep om onze bevindingen voor te leggen en lering uit te trekken. Mede op basis hiervan wordt de e-learning module zo nodig aangescherpt en een beknopte toetsings- en implementatiehandreiking geschreven. De doelgroep zelf wordt nauw betrokken. In het onderzoeksdesign is opgenomen dat zowel de behoefte van de mensen met een LVB zelf aan bepaalde ondersteuning als de ervaringen van hen met de dienstverlening van de gemeente Amsterdam worden opgehaald. Omdat het een kortdurend praktijkgericht onderzoek is baseren we ons op de beginselen van Performative Social Science. Specifiek voor deze manier van onderzoeken is dat de aanpak zich mede ontwikkelt op basis van tussentijdse resultaten, veranderingen in de omgeving & bij betrokkenen en dat het meedoen aan dit onderzoek op zich al bijdraagt aan leerprocessen van betrokken individuen, teams en organisaties. We maken gebruik van onderzoeksmethoden waarbij mensen (deelnemers) reflecteren en feedback krijgen. Op basis hiervan zal hun praktijk al verbeteren. Ook interactie met de doelgroep is een leerervaring die we in het onderzoek willen inbedden. Uitkomsten van het onderzoek Resultaat van dit onderzoek is een, op toepasbaarheid, inhoud en uitwerking op de doelgroep, getoetste e-learning die voor meerdere beroepspraktijken binnen de gemeente Amsterdam bruikbaar is. Deze e-learning draagt vervolgens bij aan een snellere herkenning van de doelgroep, betere communicatie met hen en zorgt voor een adequate reactie op de ondersteuningsvraag van mensen met een LVB. De e-learning, aangevuld met de ervaring opgedaan in dit onderzoek is generiek bruikbaar voor andere gemeenten in Nederland. Dat is de reden dat de uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een toetsings- en implementatiehandreiking voor de gebruikswaarde van de e-learning te verhogen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
845006007
Looptijd:
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J. de Vries
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Amsterdam