Mobiele menu

TOpzorg VERzilveren (TOVER). Evaluatieonderzoek Top-specialistische Zorg en Onderzoek.

Projectomschrijving

Duurzaam bekostigingsmodel

Het centrale doel van het evaluatieonderzoek, het TOVER project, is om te komen tot een duurzaam model voor de structurele financiering en organisatie van topspecialistische zorg in topklinische ziekenhuizen. Topspecialistische zorg is bijzonder door haar complexiteit en verwevenheid met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding. Het project beoogt via nieuw ontwikkelde kennis en in interactie met beleid en praktijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het structureel financieren en borgen van topspecialistische functies. Het maatschappelijk belang hiervan is in de evaluatie van programma TopZorg reeds aangetoond. Met TOVER dient een vollediger beeld te komen van deze maatschappelijke meerwaarde. Daarbij worden ook langere termijn effecten in kaart gebracht.

Verkenning en evaluatie

TOVER duurt 4 jaar (2021 - 2024) en wordt uitgevoerd door  IQ healthcare (Radboud UMC) en ESHPM (Erasmus Universiteit Rotterdam). In fase I zal de nadruk liggen op de verkenning van de mogelijke strategieën voor financiële borging van de topspecialistische functies. Fase II richt zich meer op de evaluatie van de maatschappelijke meerwaarde, duurzame bekostiging hiervan, en de haalbaarheid van mogelijke bekostigingsmodellen naar de praktijk te brengen. Het resultaat van TOVER zal bestaan uit wetenschappelijk onderbouwde adviezen voor effectieve, duurzame en structurele financierings- en organisatiestrategieën voor topklinische functies met een bewezen maatschappelijke meerwaarde.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De aanvraag - TOpzorg VERzilveren (TOVER) – betreft een praktisch gericht evaluatieonderzoek met als primaire doelstelling te komen tot voorwaarden voor de duurzame financiële borging van topspecialistische zorg in combinatie met toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, binnen de algemene- en categorale ziekenhuizen. Binnen TOVER doen we dit in afstemming met relevante stakeholdergroepen, en op basis van evidentie, om de voorwaarden voor duurzame organisatie en financiering te formuleren en te toetsen. Naast het empirisch wetenschappelijke onderzoek zijn implementatieactiviteiten en kennisoverdracht belangrijke producten binnen TOVER. TOVER duurt vier jaar, bevat zes werkpakketten (WP-en) en is opgedeeld in twee fasen met ieder een eigen focus, die inhoudelijk op elkaar aansluiten en in elkaar overlopen. Zie de bijlage voor een figuur waarin de fasen en samenhang tussen de pakketten weergegeven is. In fase I (2021-2022) ligt de nadruk op het verzamelen van informatie en op de verkenning van de mogelijke strategieën voor financiële borging van topspecialistische functies. Fase II (2023-2024) richt zich op de evaluatie van de maatschappelijke meerwaarde van de al eerder via TopZorg toegelaten functies op de langere termijn en de haalbaarheid en consequenties van mogelijke bekostigingsmodellen in de praktijk. Het plan van aanpak beschrijft de zes werkpakketten: 1.Literatuuronderzoek voor inventarisatie van bestaande financieringsmodellen en mogelijke criteria voor topspecialistische functies. Tevens wordt een stakeholderanalyse uitgevoerd voor identificatie van potentiele betrokkenen voor afstemming bij het project; 2.Focusgroepen om de mogelijke criteria voor het financieren van topspecialistische functies vast te stellen, te preciseren en te ordenen in scenario’s. Ditzelfde proces wordt ook gevolgd voor financieringsmodellen; 3.Empirisch kostenonderzoek om op basis van verschillende bedrijfseconomische methodieken en invalshoeken de kosten zijn van de verschillende topspecialistische functies te onderzoeken en in hoeverre deze nu al zijn opgenomen en gedekt uit de huidige financiering. 4. Evaluatie van de op lange termijn maatschappelijke meerwaarde TopZorg-functies. Door een mixed-methods methodiek wordt het reeds eerder ontwikkelde evaluatiekader van de maatschappelijke meerwaarde (ontwikkeld door Rotterdam University, TopZorg programma, 2018) op lange termijn vereenvoudigd. 5. Testbeds met schaduwfinanciering. Op basis van de ontwikkelde scenario’s en de inzichten in de kosten worden enkele testbeds opgestart. Bekostigingsmodellen worden getest door pseudo-experimenten uit te voeren met schaduwfinanciering. 6. Toetsing, disseminatie en rapportage. TOVER organiseert twee interactieve werkconferenties waarin de ervaringen met de mogelijke nieuwe bekostigingsmodellen vanuit de testbeds, de resultaten van de lange termijn evaluatie van de TopZorg domeinen en de integrale bevindingen uit het hele project worden gepresenteerd. Het doel van deze twee conferenties is het formuleren van een finale toetsing en van daaruit samen te werken aan een toekomstige agenda voor implementatie. Tevens wordt een afsluitend symposium georganiseerd voor een breder publiek om de bevindingen, de opgedane kennis en ervaringen te verspreiden en leveren we een eindrapportage op. TOVER maakt gebruik van een groot aantal wetenschappelijke methodieken en kenmerkt zich door de ruime en interactieve terugkoppeling naar de opdrachtgever en stakeholders door middel van betrokkenheid bij de afzonderlijke werkpakketten, alsook tijdens meerdere werkconferenties bij tussenevaluatie (jaar 2) en eindevaluatie van het TOVER project (jaar 4). De opdrachtgever krijgt de beschikking over een groot aantal kennisproducten. Het betreft onder meer een gestructureerd overzicht van het wetenschappelijke onderzoek over topspecialistische zorg en de financiering daarvan; de maatschappelijke lange-termijn meerwaarde van deze zorg, inclusief de consequenties voor de publieke belangen; scenario’s om deze kansrijk te borgen binnen de specifieke context van de Nederlandse zorg en de rollen die een ieder daarin vervult. Bovendien wordt actief gewerkt aan draagvlak en haalbaarheid van deze oplossingen. De opdrachtgever krijgt de beschikking over een gedegen tussenevaluatie met de mogelijkheid nadere keuzen te maken. Een uitgebreid eindrapport en disseminatie activiteiten dragen bij aan het breder beklijven van de ontwikkelde kennis en sluiten het onderzoek af. TOVER beoogt via nieuw ontwikkelde kennis en in interactie met beleid- en praktijk een wezenlijke bijdrage te leveren aan het structureel financieren en borgen van wenselijke topspecialistische zorg en zo actief mee te werken aan het doel van de opdrachtgever. TOVER zal worden uitgevoerd door deskundige- en ervaren onderzoekers van het Radboudumc en de Erasmus University die gewend zijn om binnen complexe bestuurlijke omgevingen te opereren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10070442010001
Looptijd: 73%
Looptijd: 73 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
van Dulmen
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum