Mobiele menu

Toward a healthy psychosocial adjustment of foster children: Practical guidance with ethical dilemmas due to religious differences

Wat betekent het voor pleegkinderen om een ander (of geen) geloof te hebben dan hun pleegouders en wat hebben ze nodig?

Door middel van 30 kwalitatieve interviews met pleegouders, pleegkinderen en pleegzorgprofessionals zijn dilemma’s rond religieuze socialisatie en identiteitsvorming geanalyseerd. De vraag die hierbij centraal stond was: Hoe kunnen de belangen en behoeftes van pleegkinderen in transreligieuze plaatsingen het beste worden gerealiseerd, vooral waar het een gezonde psychosociale en religieuze identiteitsontwikkeling betreft.

Uitkomsten

Hieruit blijkt dat de religieuze blauwdruk van het pleeggezin vaak dominant is in het dagelijkse leven van pleegkinderen. Zij hebben echter ruimte en begeleiding nodig om hun meervoudige religieuze identiteiten te verkennen. Ook als zij aanvankelijk weinig binding hebben met de religie van de ouders wordt dit in de adolescentiefase vaak toch belangrijk. Dit leidt tot dilemma’s, en soms tot conflict. Pleegkinderen ervaren daardoor verwarring en mentale druk om te vroeg religieuze keuzes te maken.
Professionals moeten pleegouders daarom helpen speelruimte te creëren voor de religie en identiteit van het pleegkind. Dit kan onder andere met een spel over religie en identiteit voor
pleeggezinnen dat recent is ontwikkeld.

 

Samenvatting bij start

Het VN-verdrag over kinderrechten stelt dat in het geval van uithuisplaatsing, de continuïteit van de religieuze achtergrond van het pleegkind in acht genomen moet worden. Echter, bij een grote groep pleegkinderen in Nederland lukt het ondanks inspanningen van pleegzorgorganisaties niet, om hieraan te kunnen voldoen.

Vraag

Hoe kunnen de belangen van pleegkinderen die in een niet-religieus gematcht pleeggezin opgroeien het beste worden gewaarborgd, opdat bij hen een gezonde psychosociale en religieuze identiteitsontwikkeling gestimuleerd wordt?

Methode

Focusgroepen met ervaringsdeskundigen. ethici en professionals; een literatuurstudie naar ethische argumenten over matching in de pleegzorg op religie; interviews met 24 niet-religieus gematchte pleegkinderen, en hun (pleeg)ouders, als ook een controlegroep.

Verwachte opbrengst

Dit project mondt uit in twee wetenschappelijke artikelen, een digitale toolkit voor religieuze vraagstukken in de pleegzorg en een nationaal symposium.

Meer informatie

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
854011009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D.D. van Bergen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen