Mobiele menu

Towards a geriatric palliative care approach in prescribing for older patients with complex multi-morbidity

Verpleeghuisbewoners gebruiken veel medicatie terwijl er twijfels zijn aan de zinvolheid van dit gebruik, gelet op hun beperkte levensverwachting. Bij hen zijn levensverlenging en preventie minder belangrijk als behandeldoelen en gaat het meer om welbevinden en kwaliteit van leven. Er is grote behoefte aan handvatten voor passend medicatiegebruik bij deze groep.

Criteria voor passend medicatiegebruik

In deze studie is zo’n handvat ontwikkeld. Met een panel van experts zijn in een zogenaamde Delphi procedure criteria vastgesteld voor passend medicatiegebruik bij verpleeghuisbewoners met een beperkte levensverwachting.

Vervolg

Dit project krijgt een vervolg in het project Improved prescribing for older patients with complex multi-morbidity in nursing homes.

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoek is een pilot onder specialisten ouderengeneeskunde uitgevoerd om inzicht te bieden in barrières onder artsen om een gesprek over passend medicatiegebruik in de laatste levensjaren aan te gaan in het kader van advance care planning. Daarbij is ook de (on)bruikbaarheid van de SPICT onderzocht. De SPICT is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden voor het identificeren van verpleeghuisbewoners bij wie een palliatief beleid mogelijk geïndiceerd zou zijn. Dit hulpmiddel bleek echter niet bij te dragen, omdat bij de meeste bewoners een dergelijk beleid al vastgelegd was. Echter, volgens een aantal specialisten ouderengeneeskunde uit de pilot zou de SPICT wel zinvolle input kunnen geven aan het gesprek over passend medicatiegebruik. Hiernaast is een Delphi procedure met een internationaal panel verricht om tot een aanpassing van de STOPP/START criteria voor passend medicatiegebruik te komen voor de specifieke doelgroep van dit onderzoek: verpleeghuisbewoners in hun laatste levensjaar. Het resultaat hiervan is dat 6 START criteria zijn aangepast, 6 START criteria als niet passend zijn beoordeeld, en dat 8 nieuwe STOPP criteria zijn toegevoegd. Deze aangepaste criteria bieden nieuwe mogelijkheden om passend medicatiegebruik te operationaliseren en over- en ondergebruik van medicatie te beoordelen.

Kenmerken

Projectnummer:
839120005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.M.P.M. Hertogh
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek naar ouderengeneeskunde door aioto's

Om specialisten ouderengeneeskunde te ondersteunen in hun dagelijkse werk, financieren we onderzoek naar relevante vraagstukken. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.