Mobiele menu

Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers

Projectomschrijving

De Academische Werkplaats Inside-Out is een samenwerking tussen jeugd- en opvoedhulp, jeugdggz, jeugdgezondheidszorg, wetenschap, beleid, opleidingen en cliënten. Het doel van het project “De verhalen achter de cijfers” was beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp samen te brengen en daarover een gesprek op gang te brengen tussen cliënten, aanbieders van jeugdhulp en gemeenten (de zogeheten transformatiedialoog). Het project laat zien dat het mogelijk is om op basis van gelijkwaardigheid zulke gesprekken te voeren (vóór de transitie van de jeugdzorg bestond deze manier van werken nog niet). Ook heeft het project geleid tot nieuwe samenwerkingen en tot inzicht in processen om gegevens bij elkaar te brengen. Er is een draaiboek ontwikkeld voor de organisatie en uitvoering van een transformatiedialoog.
Het voeren van transformatiedialogen helpt jeugdhulpinstellingen en gemeenten meer zicht te krijgen op wat nodig is om de jeugdhulp te verbeteren.


Website: www.insideout.nl
Regio: Nijmegen, Arnhem

Producten

Titel: Praat mee over de zorg!
Auteur: Academische Werkplaats Inside-Out
Link: https://www.insideout.nl/projecten/lopende_projecten
Titel: Op zoek naar de verhalen achter de cijfers
Auteur: M. Kleine, W. van Kreij, N. Timmers
Titel: Verander muren in deuren!
Auteur: A. Riphagen en R. Rooijendijk
Titel: Draaiboek Verhalen achter de cijfers
Auteur: Academische Werkplaats Inside-Out
Link: https://www.insideout.nl/nieuws/draaiboek_verhalen_achter_de_cijfers
Titel: In dialoog met participanten
Auteur: F. Sümer & B. Oyan
Titel: Transformatie en outcome: De cijfers vóór de verhalen
Auteur: L. Beurskens-Claessens, M. Jaspers-Van der Maten, K. Goderie, H. Klip, R. Otten, R. van der Rijken, G. Kroes
Link: https://www.praktikon.nl/publicaties
Titel: Een kwalitatief onderzoek naar jeugdhulp met verblijf
Auteur: M. Hebben, N. Esmeijer, C. van Dam, R. van der Rijken
Link: https://www.praktikon.nl/publicaties

Verslagen


Eindverslag

Dit project was erop gericht structureel, op een overzichtelijke manier, beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp bij elkaar te brengen en daarover een gesprek op gang te brengen tussen alle betrokkenen (aanbieders van jeugdhulp, gemeenten en cliënten). De werkzaamheden voor dit project werden verricht door twee werkgroepen: de werkgroep Data en Informatie en de werkgroep Transformatiedialogen. De werkgroep Data en Informatie bracht beschikbare gegevens bij elkaar van aanbieders van jeugdhulp en gemeenten, analyseerde deze gegevens en rapporteerde erover. De werkgroep Transformatiedialogen organiseerde gesprekken over de onderzoeksresultaten. In deze zogeheten transformatiedialogen participeerden hulpverleners, cliënten en beleidsmedewerkers. Zij verrijkten de cijfers uit onderzoek met ervaringsverhalen en op basis daarvan werden verbeteracties geformuleerd en ingezet.
Door de ‘verhalen achter de cijfers’ op te halen, krijgen gemeenten en zorgorganisaties meer inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de door hen geboden hulp, waardoor zij beter kunnen bijsturen en uiteindelijk betere zorg en ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen.

Dit project beoogt structureel, op een overzichtelijke manier, beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp bij elkaar te brengen en daarover een gesprek op gang te brengen tussen alle betrokkenen (aanbieders van jeugdhulp, gemeenten en cliënten). De werkzaamheden voor dit project worden verricht door twee werkgroepen: de werkgroep Data en Informatie en de werkgroep Transformatiedialogen. De werkgroep Data en Informatie brengt beschikbare gegevens bij elkaar van aanbieders van jeugdhulp en gemeenten, analyseert deze gegevens en rapporteert erover. De werkgroep Transformatiedialogen organiseert gesprekken over de onderzoeksresultaten. In deze zogeheten transformatiedialogen participeren hulpverleners, cliënten en beleidsmedewerkers. Zij verrijken de cijfers uit onderzoek met ervaringsverhalen en op basis daarvan worden verbeteracties geformuleerd en ingezet. Door de ‘verhalen achter de cijfers’ op te halen, krijgen gemeenten en zorgorganisaties meer inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van de door hen geboden hulp, waardoor zij beter kunnen bijsturen en uiteindelijk betere zorg en ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en hun ouders.

Samenvatting van de aanvraag

In de regio Nijmegen zijn zorginstellingen en overheid volop bezig met de transformatie. De gemeenten worden de lokale regisseurs voor het toewijzen van de jeugd- en opvoedhulp en hebben in toenemende mate kennis nodig voor de vernieuwingsagenda voor de zorg, om daarmee de realisatie van de vijf transformatiedoelen op passende wijze te kunnen faciliteren. De AW heeft de ambitie om de samenwerking tussen instellingen en gemeenten in de regio hierin te optimaliseren en om een actieve en vanzelfsprekende kennispartner te zijn. De AW wil de gemeenten, de instellingen en de cliënten helpen om de transformatiedoelen te bereiken door adequate informatie¬voorziening op basis van zorggegevens en verdiepend onderzoek, zoals naar werkzame factoren en effectiviteit van interventies. De samenwerkingsovereenkomst is op deze toekomst aangepast. Het voorgestelde inhoudelijk project richt zich op deze adequate informatievoorziening en het verdiepende onderzoek.

Hoewel veel zorgaanbieders al systematisch data verzamelen over de zorg die ze uitvoeren, ontbreekt het nog vaak aan een systematische benutting van deze data om de kwaliteit van zorg in stand te houden en te laten zien. In de context van de transformatiedoelen ligt het bovendien voor de hand dat het vormgeven en ontwikkelen van beleid en zorg in gezamenlijkheid met actieve participatie van alle betrokkenen wordt gedaan. Centraal in dit project staat daarom de vraag: ‘Hoe organiseren we samen een effectieve transformatie door het verbeteren van alle drie de niveaus: data, informatie én kennis, en tot welke inzichten leidt dat?’. Het uiteindelijke doel is via ons project te komen tot het ontwikkelen van kennis op basis waarvan gemeenten en zorginstellingen [betere] zorg kunnen bieden die nauw aansluit bij de transformatiedoelen (evidence-based).

In het project worden producten voor de informatievoorziening ontwikkeld die de gemeenten en de praktijk ondersteunen bij het nemen van de best mogelijke beslissingen over de transformatie:

• een dataset voor gemeenten met daarin, in eerste instantie, de gekoppelde zorggegevens vanuit meerdere instellingen op het gebied van jeugdhulp (zoals GGZ, LVB, Jeugdzorg en eerstelijns GGZ).

• een analyse- en presentatiemodel voor gemeenten voor het genereren en presenteren van beleidsrelevante informatie op basis van deze dataset;

• een of meer interactieve werkvormen voor het voeren van een cyclische regionale transformatiedialoog op basis van deze informatie, zodat er verrijking plaatsvindt met de kennis en ervaringen uit de praktijk, inclusief de cliënten, als input voor een gezamenlijke transformatieagenda;

• verdiepende studies naar opvallende inzichten die in de regionale transformatiedialoog worden verkregen.

De producten (dataset, analysemodel, werkvormen voor regionale transformatiedialoog en verdiepende studies) dienen ertoe om de samenwerking tussen cliënten, instellingen, gemeenten, onderwijs en onderzoek te initiëren en te faciliteren. Om de cliënten te faciliteren worden zij planmatig ondersteund, getraind en toegerust zodat zij als gelijkwaardige gesprekspartner in verschillende onderdelen van het project kunnen opereren.

Het primaire implementatiedoel van het project is om het gebruik en de continue verbetering van deze producten te borgen in de Nijmeegse setting, voor cliënten, praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs. Met de betrokken partijen worden hier afspraken over gemaakt gedurende het project.

Het secundaire implementatiedoel van het project is om verworven kennis en producten ook nationaal voor cliënten, praktijk, onderzoek, onderwijs en beleid beschikbaar te stellen en de implementatie ervan te bevorderen. In overleg met het NJi (betrokken bij deze aanvraag) zullen de producten daartoe worden gedeeld via het Kennisnetwerk Jeugd waarbij we goede afspraken maken over het beheer van de producten zodat deze regelmatig kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen, inzichten en ervaringen van gebruikers.

Kenmerken

Projectnummer:
737200012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. R. Koordeman
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc