Mobiele menu

The treatment of depression in primary care: the efficiency of computerised cognitive behaviour therapy

Projectomschrijving

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve behandelvorm bij depressie. Er bestaat echter een tekort aan goed opgeleide therapeuten voor CGT en de kosten van de behandeling zijn hoog. Gecomputeriseerde CGT (CCGT) kan hier mogelijk goede diensten bewijzen. Bij CCGT neemt een computersysteem de rol van de therapeut over. CCGT is laagdrempelig in het gebruik, de toegang kan ongelimiteerd zijn en de kosten zijn laag. De patiënt kan via het internet  anoniem, in de eigen tijd en vanuit zijn eigen huis de behandeling ondergaan. Onderzoekers in Maastricht hebben de effectiviteit en de kosten van CCGT vergeleken met die van de gebruikelijke zorg door de huisarts (medicijnen en ondersteuning). Na 1 jaar waren de effecten van de behandelingen vergelijkbaar (geringe verbeteringen van de depressieklachten). Ook de (lage) therapietrouw was vergelijkbaar. De kosten waren het laagst bij de behandeling met CCGT.

Producten

Titel: De computer als hulpverlener bij depressie en angst
Auteur: L.E. de Graaf, S.A.H. Gerhards, J.F.M. Metsemakers, H. Riper & M.J.H. Huibers.
Magazine: Bijblijven
Titel: Clinical and cost-effectiveness of computerised cognitive behavioural therapy for depression in primary care: design of a randomised trial
Auteur: L. Esther de Graaf, Sylvia A.H. Gerhards, Silvia M.A.A. Evers, Arnoud Arntz, Heleen Riper, Johan L. Severens, Guy Widdershoven, Job F.M. Metsemakers & Marcus J.H. Huibers
Magazine: BMC Public Health

Verslagen


Eindverslag

Achtergrond: Gecomputeriseerde cognitieve gedragstherapie (CCGT) is mogelijk een oplossing voor de huidige onderbehandeling van depressie. In een gerandomiseerde studie hebben wij de klinische effectiviteit en de kosteneffectiviteit onderzocht van online, niet ondersteunde CCGT (Kleur Je Leven) voor depressie in de eerste lijn. Aanvullend hebben we onderzocht of CCGT terugval van depressie kan voorkomen. Methoden: In totaal 303 depressieve patiënten werden willekeurig toegewezen aan a) Kleur Je Leven (KJL), b) gebruikelijke zorg (TAU) door een huisarts, of c) een combinatie van KJL en TAU. KJL is een online, multimedia, interactief programma. Er werd geen ondersteuning werd geboden. We hebben de uitkomsten op verschillende momenten gemeten in de loop van 12 maanden. Ernst van depressie, kosten en kwaliteit van leven werden gemeten. Zelfgerapporteerde zorgconsumptie werd eveneens gemeten. Kosteneffectiviteit en kostenutiliteit werden geanalyseerd vanuit een maatschappelijk perspectief. Er werd gebruik gemaakt van bootstrap replicatie en sensitiviteitsanalysen. Resultaten: Na 12 maanden zijn er geen significante verschillen tussen de drie interventies in de ‘intention-to-treat’ populatie in ernst van de depressie, betrouwbare verbetering, herstel, of terugval in depressie. Een kleine trend in betrouwbare verbetering werd gevonden ten gunste van de combinatiebehandeling. In het eerste kwartaal waren de verschillen tussen de groepen in zorgconsumptie significant (minder huisartscontacten, antidepressieve medicatie en specialistische GGZ-hulp), maar deze verschillen verdwenen in de loop van de tijd. Kosten waren het laagste voor de CCGT-groep. Er waren geen significante groepsverschillen in kwaliteit van leven. Kostenutiliteit- en kosteneffectiviteitanalysen lijken ten gunste van CCGT te zijn. Conclusie: Wat betreft de klinische effectiviteit is online, niet ondersteunde CCGT niet beter dan gebruikelijke zorg door de huisarts. Een gecombineerde behandeling zou op de langere termijn additionele effecten kunnen hebben. Bij gelijke effecten leidde CCGT tot een verminderde zorgconsumptie. De effecten van behandeling waren bescheiden in alle behandelingen, wat mogelijk wordt verklaard door de onderbehandeling die in alle groepen werd geobserveerd. Wat betreft de kosteneffectiviteit lijkt CCGT de meest efficiënte behandeling, hoewel alle behandelingen lage therapietrouw en bescheiden verbeteringen in depressie en kwaliteit van leven vertoonden.
Veel depressieve patiënten in de eerste lijn ontvangen niet de zorg die ze nodig hebben. Het doel van het huidige voorstel is het vaststellen van de doelmatigheid van gecomputeriseerde cognitieve gedragstherapie (CCGT) voor depressie in de eerste lijn, een veelbelovende nieuwe behandeling die wordt uitgevoerd op het Internet. In een gerandomiseerd, gecontroleerd experiment zullen we de (kosten-) effectiviteit bepalen van (a) CCGT vergeleken met (b) gebruikelijke zorg door de huisarts en (c) CCGT in combinatie met gebruikelijke zorg. Deelnemers worden gerecruteerd uit de open populatie (n=125,000) door middel van screening. We willen mild to matig depressieve patiënten selecteren in de leeftijd tussen 18-65 die toegang hebben tot Internet. Deelnemers worden willekeurig toebedeeld aan een van drie condities: CCGT, een multimedia, interactief, zelfhulp programma op Internet dat gebaseerd is op de principes van cognitieve gedragstherapie en dat uit 9 wekelijkse sessie bestaat; gebruikelijke zorg door de huisarts, wat uit tweewekelijkse consulten en behandeling met antidepressiva kan bestaan; of een combinatie van CCGT en gebruikelijke zorg. Primaire uitkomstvariabele is de ernst van depressie (gemeten met de Beck Depressie Inventory). Andere uitkomsten zijn psychische problemen, sociaal functioneren, kwaliteit van leven en medische consumptie. Alle metingen zullen plaats vinden op het Internet bij baseline en na 2, 3, 5, 8, en 12 maanden. Een gecombineerde kosten-effectiviteits-/kosten-utiliteitsanalyse zal worden uitgevoerd vanuit een maatschappelijk oogpunt. Gezondheidszorgkosten, patiënt- and gezinskosten, en kosten door verlies aan productiviteit zullen worden meegenomen in de economische evaluatie. Gebaseerd op een klinisch relevant behandelingseffect schatten wij dat er 100 patiënten per groep nodig zijn, in totaal 300 deelnemers. De tijdsplanning voor deze studie is als volgt: maand 0-11, voorbereiding van de studie; maand 11-23, recrutering van patiënten; maand 12-36, interventies en metingen; maand 24-36, data-analyse en rapportage.

Samenvatting van de aanvraag

Many depressed patients in primary care do not receive the care they need. The objective of the present proposal is to determine the efficiency of computerised cognitive behaviour therapy (CCBT) for depression in primary care, a promising new treatment program that is administered on the Internet. CCBT is less expensive than regular CBT, it saves the time of clinicians, and it has proven to be effective, feasible and safe. In a randomised controlled trial, we will evaluate the efficiency of (a) CCBT compared to (b) treatment as usual (TAU) by a GP and (c) CCBT in combination with TAU. Participants will be recruited from the population of the Academic Network of General Practices (n=125,000) by means of screening. We aim to select mild to moderately depressed patients, aged 18-65, who have access to the Internet. Participants will be randomly allocated to one of three conditions: CCBT, a multimedia, interactive, web-based, self-help computer program that is based on the principles of cognitive behaviour therapy and that consists of 9 weekly sessions; TAU by the GP, which can consist of biweekly consultations and antidepressant treatment; or a combination of CCBT and TAU. Primary outcome measure is the severity of depression (measured by the Beck Depression Inventory). Other outcomes include psychological distress, social functioning, quality of life and medical consumption. All outcome assessments will take place on the Internet at baseline, 2, 3, 5, 8 and 12 months. A combined cost-effectiveness/cost utility analysis will be performed from a societal perspective. Health care costs, patient and family costs and productivity losses will be included in the economic evaluation. Based on a clinically relevant treatment effect, we estimate we will need 100 patients per group, in total 300 study participants. The time schedule for the study is as follows: months 0-11, preparation of the study; months 11-23, recruitment of patients; months 12-36, interventions and assessments; months 24-36, data-analysis and study report. Veel depressieve patiënten in de eerste lijn ontvangen niet de zorg die ze nodig hebben. Het doel van het huidige voorstel is het vaststellen van de doelmatigheid van gecomputeriseerde cognitieve gedragstherapie (CCGT) voor depressie in de eerste lijn, een veelbelovende nieuwe behandeling die wordt uitgevoerd op het Internet. CCGT is minder kostbaar dan gewone CGT, het bespaart de tijd van klinici, en het is aantoonbaar effectief, uitvoerbaar en veilig. In een gerandomiseerd, gecontroleerd experiment zullen we de doelmatigheid bepalen van (a) CCGT vergeleken met (b) gebruikelijke zorg door de huisarts en (c) CCGT in combinatie met gebruikelijke zorg. Deelnemers worden gerecruteerd uit de populatie van het Academische Netwerk Huisartspraktijken (n=125,000) door middel van screening. We willen mild to matig depressieve patiënten selecteren in de leeftijd tussen 18-65 die toegang hebben tot Internet. Deelnemers worden willekeurig toebedeeld aan een van drie condities: CCGT, een multimedia, interactief, zelfhulp programma op Internet dat gebaseerd is op de principes van cognitieve gedragstherapie en dat uit 9 wekelijkse sessie bestaat; gebruikelijke zorg door de huisarts, wat uit tweewekelijkse consulten en behandeling met antidepressiva kan bestaan; of een combinatie van CCGT en gebruikelijke zorg. Primaire uitkomstvariabele is de ernst van depressie (gemeten met de Beck Depressie Inventory). Andere uitkomsten zijn psychische problemen, sociaal functioneren, kwaliteit van leven en medische consumptie. Alle metingen zullen plaats vinden op het Internet bij baseline en na 2, 3, 5, 8, en 12 maanden. Een gecombineerde kosten-effectiviteits-/kosten-utiliteitsanalyse zal worden uitgevoerd vanuit een maatschappelijk oogpunt. Gezondheidszorgkosten, patiënt- and gezinskosten, en kosten door verlies aan productiviteit zullen worden meegenomen in de economische evaluatie. Gebaseerd op een klinisch relevant behandelingseffect schatten wij dat er 100 patiënten per groep nodig zijn, in totaal 300 deelnemers. De tijdsplanning voor deze studie is als volgt: maand 0-11, voorbereiding van de studie; maand 11-23, recrutering van patiënten; maand 12-36, interventies en metingen; maand 24-36, data-analyse en rapportage.

Kenmerken

Projectnummer:
94504417
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2004
2008
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J.H. Huibers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum+