Mobiele menu

Triage en introductie vervoersalternatieven

De politie heeft aangegeven te willen stoppen met het vervoer van mensen met verward gedrag indien er geen sprake is van een strafbaar feit. Daarom isde regio Utrecht per 1 mei 2017 gestart met een aangepaste vorm van vervoer van mensen met verward gedrag. Het vervoersalternatief is ontwikkeld door:

  • Gemeenten in Midden-West Utrecht
  • Politie
  • Altrecht
  • RAVU
  • GGZ Vervoersdienst
  • Zilveren Kruis

Werkwijze vervoersalternatief

Bij een melding van verward gedrag maakt een medewerker van de crisisdienst een eerste inschatting. Waar mogelijk wordt een patiënt thuis beoordeeld. Indien noodzakelijk wordt de persoon naar de crisisdienst van Altrecht vervoerd. Als er geen sprake is van een strafbaar feit zal dit bij voorkeur worden uitgevoerd door de GGZ Vervoersdienst. Bij medische noodzaak rijdt de ambulance. Er wordt gebruik gemaakt van voertuigen waarin een patiënt samen met een begeleider achterin plaats neemt. De begeleider is een goed opgeleide zorgprofessional. Het vervoer is bij voorkeur normaliserend en déstigmatiserend van aard.

Resultaten

In de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2018 zijn er 630 personen met de GGZ Vervoersdienst vervoerd waarvan bij 31% voor beoordeling en ruim 69% er na. Voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek is vervoer met de GGZ Vervoersdienst vooral een alternatief voor de inzet van vervoer per ambulance gebleken. Het vervoer voor beoordeling als alternatief voor vervoer door de politie is nog beperkt en verdient verdere groei. Patiënten, politie en de medewerkers van de crisisdienst zijn zeer tevreden met de verschillende (passende) vervoer mogelijkheden voor patiënten en de beperktere inzet van dwangtoepassingen voor het vervoer. De geanonimiseerde data met betrekking tot het vervoer door de GGZ Vervoersdienst zijn ter beschikking gesteld aan KPMG. Daarnaast heeft Zorgbelang Inclusief patiënten geïnterviewd. Aan deze pilot is geen nul meting vooraf gegaan. Ook ontbreken exacte gegevens over de inzet van voertuigen van politie en ambulance gedurende de pilot.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In de regio Midden Westelijk Utrecht (werkgebied van GGZ instelling Altrecht) loopt sinds 1 mei 2017 een project waarin aangepaste vorm van vervoer geboden wordt ten behoeve van mensen met verward gedrag. De pilot is onderdeel van de aanpak “personen met verward gedrag” regio Utrecht. De pilot passend vervoer is gestart als alternatief voor en aanvulling op vervoer door de politie en ambulance. De politie blijft rijden als er sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit en bij ernstige overlast. De ambulance rijdt als er direct somatisch toezicht of behandeling nodig is. In de overige situaties wordt de GGZ Vervoersdienst ingeschakeld als er een vorm van professioneel begeleid vervoer noodzakelijk is. Deze vormen van vervoer worden ingezet zowel voor als na beoordeling. Vanuit projectmiddelen worden de ritten van de GGZ Vervoersdienst door ZonMW bekostigd.. De gemeente Utrecht en Zilveren Kruis hebben zich als co financiers aan het project verbonden. Over de pilot zijn afspraken gemaakt tussen de RAVU, de GGZ vervoersdienst, de Politie, Zilveren Kruis, gemeente Utrecht, de brigadier Vervoer en Altrecht. Regiogemeenten zijn aangehaakt via het regionaal schakelteam, het bestuurlijk overleg WMO en de veiligheidsregio. Ook vindt periodiek afstemming plaats met het Regionaal Overleg Acute Zorg. De inbreng van cliënten verloopt via de projectgroep Passend vervoer.
In de pilot wordt, naast de gebruikelijke vervoersmogelijkheden van politie en ambulance, een vervoersalternatief geboden door de GGZ vervoersdienst. De GGD Vervoersdienst rijdt met neutrale taxibusjes die worden bemenst door medewerkers met ruime werkervaring in de GGZ. Hun werkwijze en bejegening is erop gericht gevoelens van onveiligheid bij de patiënt te voorkomen door het vervoer ‘zo normaal mogelijk’ en de-escalerend te laten verlopen. Dat betekent: geen dwang (geboeid) of drang, niet liggend, zonder medicamenteus ingrijpen en met communicatie die zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en behoeften die cliënt op dat moment heeft. De medewerkers hebben een achtergrond als hulpverlener in de psychosociale- en/of geestelijke gezondheidszorg.
In de periode van 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2018 zijn er 630 personen met de GGZ Vervoersdienst vervoerd waarvan bij 31% voor beoordeling en ruim 69% er na. Voor patiënten met ernstige psychiatrische problematiek is vervoer met de GGZ Vervoersdienst vooral een alternatief voor de inzet van vervoer per ambulance gebleken. Het vervoer voor beoordeling als alternatief voor vervoer door de politie is nog beperkt en verdient verdere groei.

Patiënten, politie en de medewerkers van de crisisdienst zijn zeer tevreden met de verschillende (passende) vervoer mogelijkheden voor patiënten en de beperktere inzet van dwangtoepassingen voor het vervoer. De geanonimiseerde data met betrekking tot het vervoer door de GGZ Vervoersdienst zijn ter beschikking gesteld aan de onderzoeksbureaus Significant en KPMG. Daarnaast heeft Zorgbelang Inclusief patiënten geïnterviewd.

Aan deze pilot is geen nul meting vooraf gegaan. Ook ontbreken exacte gegevens over de inzet van voertuigen van politie en ambulance gedurende de pilot.

Vanaf 1 mei loopt in de regio Utrecht de pilot passend vervoer. In deze pilot wordt naast de gebruikelijke vervoersmogelijkheden van politie (bij strafbaar feit)en ambulance (somatische toezicht en behandeling) er een vervoersalternatief geboden door de GGZ Vervoersdienst. De GGZ VD rijdt met een onopvallend taxibusje die bemenst wordt door medewerkers met ruime GGZ ervaring in dé- escalatie en normalisatie. Het is geen medisch vervoer!

In de periode maart t/m oktober zijn er 236 personen door de GGZ vervoerd. 1/3 deel van dit vervoer vond plaats voor beoordeling door de crisisdienst, 2/3 deel erna. 53% van dit vervoer (n=126)vormt een alternatief voor vervoer door een ambulance (op basis van SIRM rapportage)22 % van het vervoer (N=51) voor vervoer door de politie. 30 % van het vervoer betreft vervoer van patiënten met een BOPZ titel, RM of IBS.

De norm aanrijtijd (<1/2 u) wordt goed gehaald waardoor (behandel) wachttijd wordt bekort. Zowel de Politie als GGZ hulpverleners zijn uitermate tevreden: er is goede en tijdige communicatie, de aanrijtijd is goed, het vervoer is niet aan regiogrenzen gebonden.
Er heeft nog geen tussentijdse evaluatie bij cliënten plaatsgevonden over hun ervaringen. Deze is gepland bij de eindevaluatie en cliënt vertegenwoordigers zullen daarbij een belangrijke rol toebedeeld krijgen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638040003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.L. Kwast
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht