Mobiele menu

Triple Woonvoorziening voor mensen met LVB, verslaving en een psychiatrische aandoening.

Er is een groep cliënten die tussen wal en schip valt en in de maatschappij overlast veroorzaakt. Het betreft mensen met een verstandelijke beperking, een verslaving én psychiatrische problematiek.

Het lijkt erop dat iedere organisatie een reden/excuus heeft om deze doelgroep niet op te kunnen nemen. Iedereen is immers gespecialiseerd in het eigen vakgebied. Voor deze doelgroep is krachtenbundeling noodzakelijk.

Doel

Het doel is om met 3 organisaties (Tactus, ’s Heerenloo en GGNet) een woonvoorziening te realiseren voor de doelgroep cliënten die een combinatieproblematiek heeft op de bovengenoemde domeinen. Het bij elkaar brengen van kennis en kunde van ‘de 3 werelden’ biedt kansen om deze doelgroep goed te bedienen. Dit project richt zich hierbij op het ontwikkelen van een passende business case.

Resultaten

De doelstelling van het project in deze fase was het opstellen van een businessplan voor een triple woonvoorziening. Dit doel is bereikt. Het heeft een businessplan opgeleverd dat door de 3 betrokken organisaties (Tactus Verslavingszorg, ’s Heerenloo Zorg voor verstandelijk gehandicapten en GGNet voor geestelijke gezondheidszorg) wordt ondersteund en door raden van bestuur is omarmd.

De belangrijkste conclusie is dat er, bij alle belanghebbenden, draagvlak is voor de realisatie van een triple woonvoorziening en dat de noodzaak ook wordt gezien. Aangezien een dergelijke woonvoorziening nog niet bestaat is het ook goed hier onderzoek aan te verbinden zodat de resultaten gedeeld kunnen worden en de effecten ook breder kunnen worden ingezet.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Er is een groep mensen/cliënten die nu eigenlijk tussen ‘wal en schip’ vallen, te kort komen en in de maatschappij veel overlast veroorzaken. Het betreft mensen met zowel een verstandelijke beperking, verslaving als psychiatrische problematiek. Deze doelgroep wordt bij gezien bij Tactus, ’s Heerenloo en GGNet.

Het blijkt veelal te gaan om “multi problem” patiënten. Mensen bijvoorbeeld die verslaafd zijn maar waarbij de reguliere verslavingszorg onvoldoende is omdat er ook psychiatrische problematiek een rol speelt. Of mensen met een verstandelijke beperking die daarnaast ook lijden aan een psychiatrische stoornis. In extreme mate geldt dit voor cliënten die zowel een lichte verstandelijke beperking hebben als psychiatrische problemen en een verslaving.
Voor deze mensen geldt al snel dat een normale behandeling of woonvoorziening te veel gevraagd is, dat zij zich niet thuis voelen en niet mee kunnen in een groep met mensen zonder verstandelijke beperking. Wat resulteert is frequente terugval en, in het ergste geval, een steeds verder verslechterende situatie, zowel voor de cliënt als zijn of haar omgeving.

Voor deze cliënten is er geen passende zorg. Er kan niet gesproken worden van “verkeerde bed” problematiek omdat het goede bed - nog – niet geboden wordt.

Het aantal incidenten met verwarde personen is de laatste tijd sterk toegenomen. De politie luidde begin dit jaar de noodklok omdat ook de ernst van de incidenten toegenomen is. De bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn mede oorzaak van deze stijging. Er worden minder verwarde personen opgevangen die vervolgens in de samenleving terecht komen. Zij zorgen door hun gedrag niet alleen voor overlast, maar kunnen ook een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Veel van deze mensen kampen met triple problematiek.

Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding geweest voor de samenwerking tussen de drie genoemde organisaties om te komen tot het oprichten van een nieuwe woonvoorziening. Een specialistische woonvoorziening, begeleiding op maat en passende behandeling nabij voor licht verstandelijk beperkte patiënten met psychiatrische problematiek en verslaving; drie in één.

Het nadrukkelijke doel is integrale zorg, begeleiding vanuit de woonvoorziening en cliëntspecifieke behandeling vanuit de drie organisaties te organiseren rondom en passend bij de individuele cliënt. Het uitgangspunt voor het leven van de individuele cliënt is daarbij “normaal wat kan, bijzonder alleen als dat nodig is”.

De ambitie is om minimaal 23 patiënten met zeer complexe problematiek een goed en stabiel leven bieden, passend bij hun wensen en mogelijkheden. Buiten deze 23 plekken realiseren wij één extra plek waar wij tijdelijk cliënten kunnen plaatsen die even een stabielere en meer beschermde omgeving nodig hebben en die binnen de doelgroep met triple problematiek vallen. Daarbij willen wij onrust, ondermijning en overlast die deze cliënten veroorzaken voor hun omgeving beperken.

In de toekomst kunnen wij, indien wij succesvol zijn en hier behoefte aan is, deze vorm van gezamenlijke zorgverlening op meerdere locaties toepassen. Daarnaast verwachten wij dat de samenwerking ook positieve effecten zal hebben voor een toekomstige samenwerking bij ambulante cliënten. De doelgroep heeft dan in ambulante setting één vast team rond hem of haar heen.

Om dit te bereiken wordt er één team gevormd ervaren specialisten vanuit de drie organisaties.

Het resultaat is dat patiënten passende zorg ervaren. De omgeving van de woonvoorziening is betrokken en ervaart significant minder onrust, ondermijning en overlast.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. L. Willems
Verantwoordelijke organisatie:
GGNet

Contactgegevens

E-mail: l.willems@ggnet.nl
Telefoon: 06 51 13 05 08
 

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende gemeenten in de regio's Noordoost-Gelderland en IJsselland:

  • Apeldoorn
  • Deventer
  • Doetinchem