Mobiele menu

“Twente Beter - toekomstbestendige zorg voor chronisch zieke en oudere patiënten”

Projectomschrijving

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in ontwikkeld. De visie volgt op het regiobeeld Twente, dat een analyse presenteerde over de demografische ontwikkeling en veranderende zorgbehoefte in de regio.

De regiovisie ‘Twente Beter’ laat zien hoe we de Twentse zorg in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar kunnen houden. De visie stelt dat we meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar willen door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders -financiers. Die samenwerking moet leiden tot een noodzakelijke verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. We gaan op zoek naar nieuwe manieren om zelfredzaamheid vorm te geven door hulp en zorg dichtbij beschikbaar te maken voor o.a. chronisch zieken en kwetsbare ouderen In de gedragen visie zijn gezamenlijke doelen gesteld, vertaald naar concrete acties. Er is commitment om samen de gestelde ambities te realiseren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Twentse regio vergrijst relatief sterker en krimpt. Meer inwoners van Twente hebben in de nabije toekomst zorg nodig en de zorg die geleverd moet worden aan chronisch zieken en ouderen is complexer door een toenemende kwetsbaarheid en een dreigend gebrek aan zorgprofessionals. Innovatieve benaderingen zijn haalbaar en levensvatbaar gebleken maar kunnen alleen worden geboden als huisartsen, VVT, ziekenhuizen en andere professionals goed zijn betrokken en er krachtig wordt samengewerkt door alle partijen: burgers, gemeenten, zorgverzekeraar en welzijns-en zorgorganisaties. In Twente is het nabuurschap geboren. In deze regio willen we met elkaar aan de slag om toekomstbestendige samenwerking te organiseren samen met de burgers zelf. De bereidheid tot samenwerking met meerdere organisaties en partners verkennen is de eerste stap. Ook de projectorganisatie, draagvlakverkenningen en inventarisatie van implementatie beïnvloedende factoren (mensen en mindsets, besluitvorming op basis van data, technologie, financiën, en infrastructuur en logistiek) zijn belangrijk bij de totstandkoming van een gezamenlijk gedragen regionale visie en om tot een effectief samenwerkingsverband te komen. De Startimpuls maakt het mogelijk om alle bestaande en ontbrekende [werk]processen en behoeften in kaart te brengen met alle patientvertegenwoordigers en partners. Diverse communicatiemiddelen zullen worden opgesteld om alle betrokkenen, patiënt en mantelzorger in het bijzonder, te informeren over dit initiatief. Ook social media worden als communicatiemiddel ingezet. In deze regio wonen relatief meer mensen met lagere gezondheidsvaardigheden, daar zal wat betreft communicatiemiddelen ook rekening mee gehouden worden. Succesfactoren voor het komen tot een regionaal gedragen visie zijn de bestaande en bevestigde intentie tot samenwerking aan een regionale visie voor toekomst bestendige zorg aan complexe chronisch zieken en ouderen in Twente met diverse partners en de bereidheid tot het gezamenljik optrekken in het uitvoeren van projecten in het licht van deze visie. Het is de intentie om deze Startimpuls ook aan te wenden tot het aanvragen van een vervolgsubsidie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100011910016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Pierik
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch Spectrum Twente